404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Despăgubiri solicitate Statului Român. Taxă judiciară de timbru. Situaţie în care scutirea prevăzută de art.15 lit.o din Legea nr.146/1997 nu operează

Tip doc: decizie civilă Nr.doc: 215 Data: 5.07.2007 Titlu: Despăgubiri solicitate Statului Român. Taxă judiciară de timbru. Situaţie în care scutirea prevăzută de art.15 lit.o din Legea nr.146/1997 nu operează Dom.asoc.: Taxă de timbru (201) Rezumat Prin cererea înregistrată la Judecătoria Brăila sub nr.2875/2004, reclamantul T.I. a chemat în judecată Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice solicitând obligarea acestuia la plata sumelor de 150.000 RON daune morale şi 30.000 RON daune materiale. Reclamantul şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 504 Cod procedură penală şi pe dispoziţiile constituţionale vizând dreptul la imagine. Prin sentinţa civilă nr. 1689/19.03.2007 Judecătoria Brăila a admis excepţia de netimbrare şi a anulat ca netimbrată acţiunea formulată de reclamant. Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că acţiunea în despăgubiri formulată de către acesta a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 504 Cod procedură penală, pentru acoperirea prejudiciului moral pentru uşurinţa cu care s-a demarat un proces penal împotriva sa. Întrucât atât în faza de rejudecare în faţa Tribunalului Brăila, cât şi în faţa Judecătoriei Brăila reclamantul a precizat că temeiul de drept al cererii sale este art. 998 Cod civil, instaţa a pus în discuţia părţilor necesitatea timbrării acţiunii la valoarea despăgubirilor solicitate. Pentru motivele ce au fost reţinute în încheierea de şedinţă din data de 26.01.2007, instanţa s-a pronunţat asupra aspectului timbrajului, punând în vedere reclamantului să achite taxa de timbru în valoare de 4.947 RON şi timbru judiciar de 5 RON. După soluţionarea cererii de reexaminare a modului de calcul al taxei de timbru, instanţa a pus în vedere reclamantului să achite taxa de timbru sub sancţiunea anulării acţiunii ca netimbrate. Întrucât reclamantul, prin avocat, a învederat instanţei că nu înţelege să timbreze acţiunea, în temeiul art. 20 alin. 3 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru cu modificările ulterioare, instanţa a anulat acţiunea ca netimbrată. Împotriva acestei sentinţe reclamantul a declarat recurs în termen legal, susţinând că hotărârea este dată cu greşita aplicare a legii şi invocând prevederile art.304 pct.9 teza III Cod procedură civilă. În motivarea recursului reclamantul a arătat că, potrivit art.15 alin.1 lit.o din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, sunt scutite de taxe judiciare de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, referitoare la cauzele penale, inclusiv despăgubirile civile pentru daunele materiale şi morale decurgând din acestea şi că nu interesează temeiul de drept invocat în susţinerea acţiunii, relevanţă având doar izvorul pretenţiilor. Prin decizia civilă nr.215/5.07.2007, pronunţată în dosarul nr. 6008/196/2006, Tribunalul Brăila a respins ca nefondat recursul, pentru următoarele considerente: Potrivit art.5 din Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.146/1997, aprobate prin Ordinul nr.760/C/1999 al ministrului justiţiei se consideră acţiuni şi cereri evaluabile în bani cele al căror obiect este un drept patrimonial ce poate fi evaluat în bani, valoarea la care se calculează taxele judiciare de timbru fiind cea prevăzută în acţiune sau în cerere. Conform art.24 lit.o din aceleaşi norme metodologice, „sunt scutite de taxele judiciare de timbru, potrivit legii, acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, referitoare la cauzele penale, inclusiv despăgubirile civile pentru daunele materiale şi morale decurgând din acestea, formulate cu prilejul soluţionării dosarului penal sau prin acţiune civilă separată, introdusă la instanţa civilă potrivit dispoziţiilor art.19 şi 20 din Codul de procedură penală sau ca urmare a amnistiei intervenite în cursul procesului penal”. Textul de lege menţionat stabileşte clar situaţiile în care sunt aplicabile dispoziţiile art.15 lit.o din Legea nr.146/1997, invocate de recurent pentru scutirea de taxa judiciară de timbru. Astfel, reiese că acestea scutire operează în cazul în care acţiunile şi cererile având ca obiect despăgubiri civile pentru daunele materiale şi morale decurg din cauzele penale şi aceste acţiuni sau cereri au fost formulate cu prilejul soluţionării dosarului penal sau prin acţiune civilă separată, introdusă la instanţa civilă potrivit dispoziţiilor art.19 şi 20 din Codul de procedură penală sau ca urmare a amnistiei intervenite în cursul procesului penal. Ori, din motivarea cererii de chemare în judecată reiese că reclamantul nu se află în nici una dintre situaţiile prevăzute de art. 19 şi 20 din Codul de procedură penală, respectiv nu a avut calitatea de parte vătămată într-un proces penal şi nu a pretins despăgubiri pentru prejudicii ce i-au fost cauzate în urma săvârşirii unei infracţiuni, ci a solicitat daune pentru acoperirea prejudiciului material şi moral suferit ca urmare a uşurinţei cu care a fost demarat un proces penal împotriva sa. Ca urmare, chiar dacă au legătură cu urmărirea penală pornită împotriva reclamantului, pretenţiile acestuia nu decurg dintr-o cauză penală în sensul prevăzut de art.24 lit.o din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.146/1997.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro