404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani. Obligaţia angajatorului de a plăti despăgubiri echivalente cu indemnizaţia în cazul în care persoana îndreptăţită nu a beneficiat de aceasta datorită culpei lui.

Tip doc: sentinţă civilă

Nr.doc: 428

Data: 18.05.2007

Titlu: Indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani. Obligaţia angajatorului de a plăti despăgubiri echivalente cu indemnizaţia în cazul în care persoana îndreptăţită nu a beneficiat de aceasta datorită culpei lui. Calitatea procesuală pasivă a Casei Judeţene de Pensii şi a Direcţiei de Dialog Familie şi Solidaritate Socială

Dom.asoc.: Asistenţă şi asigurări sociale (8)

Rezumat

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Brăila sub nr.975/113/4.09.2006 reclamanta P.L.P. a chemat în judecată pe pârâţii Casa Judeţeană de Pensii Brăila şi SC G.P. SRL Brăila pentru a fi obligate la plata indemnizaţiei pentru creşterea şi îngrijirii minorei P.D.M. începând cu data de 24 martie 2006 la zi.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că a fost angajată la SC G.P. SRL Brăila până în luna noiembrie 2005, când a intrat în concediu prenatal. A născut la data de 10 ianuarie 2006 şi a fost plătită până la data de 23 martie 2006.

Pârâta SC G.P. SRL a întocmit documentaţia pentru a i se acorda indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea minorei şi a înaintat-o Casei Judeţene de Pensii Brăila, dar reclamanta nu a primit indemnizaţia motivat de faptul că s-a făcut o eroare cu privire la CNP.

Pârâta Casa Judeţeană de Pensii Brăila a depus întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesual pasive, având în vedere că potrivit O.U.G. nr.148/2005 calculul şi plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului se fac de către Direcţia de Dialog Familie şi Solidaritate Socială Brăila.

Prin cerere completatoare reclamanta a solicitat introducerea în cauză a Direcţiei de Dialog Familie şi Solidaritate Socială Brăila pentru a fi obligată la plata drepturilor ce i se cuvin pentru perioada 24.03-29.08.2006.

La următorul termen de judecată reclamanta a precizat că solicită indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului la plata căreia pentru perioada 24.03-1.09.2006 are obligaţia SC G.P. SRL Brăila, eventual Casa Judeţeană de Pensii Brăila, iar de la 1.09.2006 la zi Direcţia de Dialog Familie şi Solidaritate Socială Brăila.

Prin întâmpinarea formulată de Direcţia de Muncă Solidaritate Socială şi Familie Brăila aceasta a invocat excepţia lipsei calităţii procesual pasive.

La rândul său pârâta SC G.P. SRL Brăila a depus întâmpinare prin care a invocat excepţia inadmisibilităţii cererii şi a lipsei calităţii procesuale pasive, deoarece nu ea întocmeşte, supervizează sau dă acceptul de acordare ori soluţionează cererile în această materie şi nici nu plăteşte aceste indemnizaţii.

La primul termen de judecată la care părţile, legal citate, au putut pune concluzii, reclamanta a precizat oral că solicită despăgubiri echivalente cu indemnizaţia neachitată în perioada martie-septembrie 2006.

Prin sentinţa civilă nr.428/18.05.2007, rămasă irevocabilă prin respingerea recursului, Tribunalul Brăila a admis acţiunea formulată împotriva pârâtei SC G.P. SRL şi a obligat-o pe aceasta să plătească reclamantei despăgubiri egale cu indemnizaţia pentru creşterea copilului aferentă perioadei 24 martie – 30 august 2006, precum şi cheltuieli de judecată.

De asemenea, a respins ca nefondată acţiunea formulată de reclamantă împotriva pârâtelor Direcţia de Dialog Familie şi Solidaritate Socială Brăila şi Casa Judeţeană de Pensii Brăila.

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa a reţinut următoarele:

Începând din data 29.04.2005 reclamanta P.L.P. a fost încadrată pe durată nedeterminată la societatea pârâtă G.P. SRL Brăila. Anterior, în perioada 1.07.2000-18.04.2005, reclamanta a fost salariata SC A.C. SRL.

La data de 10 ianuarie 2006 reclamanta a născut-o pe P.D.M, iar în perioada octombrie 2005- 24.03.2006 a fost în concediu prenatal, respectiv post natal.

În termen de 60 de zile de la data expirării concediului postnatal, reclamanta a depus la Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila dosarul pentru acordarea indemnizaţiei pentru creştere şi îngrijire copil.

Întrucât adeverinţa cu stagiul de cotizare eliberată de Casa Judeţeană de Pensii Brăila era incompletă, dosarul nu a fost predat pe bază de borderou la Direcţia de Dialog Familie şi Solidaritate Socială Brăila.

În urma demersurilor efectuate de reclamantă i s-a eliberat o nouă adeverinţă de stagiu, modificată prin adăugarea perioadei de stagiu de cotizare până în luna ianuarie 2006 inclusiv. Totodată s-a constatat că stagiul de cotizare menţionat în prima adeverinţa eliberată de această pârâtă nu era complet din cauza unei erori apărute ca urmare a indicării greşite de către angajatorul SC G.P. SRL Brăila a codului numeric personal al reclamantei, cu ocazia completării declaraţiilor lunare depuse la Casa Judeţeană de Pensii Brăila.

Ca urmare a eliberării noii adeverinţe de stagiu reclamanta a formulat din nou cerere de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea şi îngrijirea copilului, cerere care a fost soluţionată prin emiterea de către Direcţia de Dialog Familie şi Solidaritate Socială Brăila a deciziei nr.44059/11.09.2006.

Prin această decizie s-a aprobat acordarea indemnizaţiei începând cu data de 30.08.2006.

Chiar dacă în cererea de chemare în judecată reclamanta nu a precizat că suma pretinsă ca indemnizaţie pentru această perioadă are caracterul unor despăgubiri, din situaţia de fapt expusă în motivarea cererii reiese clar că pretenţiile reclamantei constituie contravaloarea unor drepturi neîncasate din culpa angajatorului şi a Casei Judeţene de Pensii Brăila.

În plus, reclamanta a precizat caracterul pretenţiilor la termenul care, conform art.134 Cod procedură civilă, constituie prima zi de înfăţişare, astfel că faţă de prevederile art.132 Cod procedură civilă instanţa a constatat că precizarea obiectului acţiunii s-a făcut în termen procedural.

Conform art.1 din O.U.G. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, începând cu data de 1 ianuarie 2006 persoanele care în ultimul an anterior datei naşterii copilului au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, precum şi de o indemnizaţie lunară.

Alin.2 lit.c al aceluiaşi articol prevede că cele 12 luni prevăzute la alin.1 pot fi constituite integral şi din perioadele în care persoanele au beneficiat de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.

Potrivit art.9 din actul normativ menţionat, cererile pentru acordarea indemnizaţiei şi documentele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acesteia se depun la primăria oraşului pe raza căruia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa, iar aceasta le transmite pe bază de borderou, însoţite de documentele justificative, la direcţiile judeţene de muncă, solidaritate socială şi familie teritoriale, care le soluţionează prin decizie.

În conformitate cu art.10 alin.1 lit.a din O.U.G. 148/2005, indemnizaţia se cuvine şi se plăteşte începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată.

Având în vedere actele depuse la dosar instanţa a constatat că reclamanta a îndeplinit atât condiţiile, cât şi procedura legală pentru a beneficia de plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani începând cu data de 24.03.2006.

Neacordarea indemnizaţiei de la data menţionată a fost cauzată însă de faptul că adeverinţa emisă de pârâta Casa Judeţeană de Pensii Brăila şi prin care se atesta stagiul de cotizare realizat de reclamantă a cuprins date incomplete.

Potrivit art.8 şi 37 din Legea nr.19/2000, stagiul de cotizare îl constituie perioadele în care persoanele au plătit contribuţii de asigurări sociale în sistemul public, respectiv perioadele pentru care s-a datorat contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat de către angajator şi asigurat.

Conform art.28 din aceeaşi lege, contribuţia individuală de asigurări sociale, datorată de asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II, se reţine integral din salariul sau, după caz, din venitul brut lunar al asiguratului şi se virează lunar de angajator la casa teritorială de pensii în raza căreia se află sediul acestuia, iar angajatorul are obligaţia să calculeze şi să vireze lunar contribuţia de asigurări sociale pe care o datorează bugetului asigurărilor sociale de stat, împreună cu contribuţiile individuale reţinute de la asiguraţi.

Legat de această obligaţie Legea nr.19/2000 a prevăzut în art.6 că persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II, denumite angajatori, sunt obligate să depună în fiecare lună, la casa teritorială de pensii în raza căreia se află sediul angajatorului şi la termenul stabilit de CNPAS, declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat.

De asemenea, art.40 alin.2 lit.f din Codul muncii stipulează că angajatorul are obligaţia să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi.

Deşi la cererea pârâtei Casa Judeţeană de Pensii Brăila instanţa a pus în vedere angajatorului SC G.P. SRL să prezinte toate declaraţiile completate în perioada în care reclamanta a fost salariata lui, acesta nu s-a conformat dispoziţiei instanţei.

Prin răspunsurile la interogatoriul formulat de Casa Judeţeană de Pensii Brăila, pârâta S.C. G.P. SRL a negat că ar avea vreo culpă în producerea erorii din cauza căreia nu s-a stabilit corect stagiul de cotizare al reclamantei. Susţinerile angajatorului sunt contrazise de declaraţiile depuse de Casa Judeţeană de Pensii Brăila privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, care au fost completate de societatea pârâtă şi din care reiese că a indicat greşit codul numeric personal al reclamantei, trecând în dreptul acesteia un cod începând cu cifra 1 corespunzătoare sexului masculin, în loc de 2. Totodată a completat greşit şi numele acesteia.

Ţinând seama că potrivit art.269 Codul muncii angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, iar în cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa cu plângere instanţelor judecătoreşti competente, instanţa constată că acţiunea reclamantei este admisibilă.

Faţă de probele administrate şi de prevederile legale menţionate instanţa a mai constatat că pârâta S.C. G.P. SRL Brăila, în calitate de angajator, are calitate procesuală pasivă.

Având în vedere cele expuse, instanţa a constatat că excepţiile invocate de pârâta S.C. G.P. SRL Brăila sunt nefondate, ca şi excepţiile invocate de celelalte pârâte cu privire la lipsa calităţii lor procesuale active.

În acest sens s-a reţinut că, potrivit art.39 din Legea nr.19/2000, casele teritoriale de pensii au obligaţia de a certifica asiguraţilor stagiul de cotizare la cererea acestora, oricând în timpul anului, iar conform dispoziţiilor O.U.G. 148/2005 direcţiile judeţene de muncă, solidaritate socială şi familie au obligaţia de a soluţiona cererile privind acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului şi de a plăti acest drept.

Ca urmare, fiind vorba despre indemnizaţia pentru creşterea copilului, stabilită pe baza stagiului de cotizare certificat de casa judeţeană de pensii, ambele pârâte au calitate procesuală pasivă.

Cât priveşte temeinicia acţiunii, s-a constatat că aceasta este fondată numai faţă de pârâta SC G.P. SRL, care şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile ce îi reveneau în calitate de angajator al reclamantei, întocmind eronat declaraţiile în baza cărora s-a stabilit stagiul său de cotizare.

Întrucât prin aceasta a împiedicat pe reclamantă să beneficieze de indemnizaţia de creştere a copilului ce i se cuvenea începând de la data de 24.03.2006 până la data de 30.08.2006, producându-i astfel un prejudiciu egal cu valoarea indemnizaţiilor neîncasate, instanţa a apreciat că sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.269 Codul muncii pentru răspunderea patrimonială a angajatorului.

Referitor la celelalte pârâte instanţa a constatat că pretenţiile reclamantei sunt nefondate, deoarece art.9 din Legea nr.19/2000 stabileşte că evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale în sistemul public se realizează pe baza codului personal de asigurări sociale, care este codul numeric personal.

Cum legislaţia asigurărilor sociale nu prevede obligaţia casei de pensii să verifice corectitudinea codului numeric personal menţionat în declaraţii, nu se poate reţine culpa Casei Judeţene de Pensii Brăila în neplata indemnizaţiei cuvenite reclamantei.

În ce priveşte Direcţia Judeţeană de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie, aceasta nu poate fi obligată să plătească despăgubiri pentru perioada 24.03-30.08.2006, deoarece obligaţia sa de a plăti indemnizaţia solicitată de reclamantă s-a născut după data de 30.09.2006, respectiv după ce aceasta a făcut dovada îndeplinirii condiţiilor de acordare a dreptului.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro