404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Neîntrunirea elementelor constitutive ale contravenţiei

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Brăila, la data de 15.09.2008, în termen legal, petenta S.C. A. O. S.R.L. Brăila a formulat în contradictoriu cu intimata D. R. A. O. V. Galaţi plângere contravenţională împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii nr. 1xx/1x.0x.2008, întocmit de agentul constatator din cadrul intimatei, solicitând anularea acestuia.

În motivarea cererii, petentul a arătat că amenda aplicată în urma controlului inopinat în data de 1x.0x.2008 la staţia de distribuţie carburanţi O. este aplicată nelegal deoarece în staţie exista certificatul de etalonare nr. 627/2008 care atestă că rigla este etalonată, nefiind nevoie de buletinul de verificare metrologică. A mai arătat petentul că sunt supuse controlului obligatoriu doar mijloacele de măsură ce intră în tranzacţii comerciale (pompe), că rezervoarele staţiei sunt calibrate anterior datei de 01.06.2005, iar obligaţia de a obţine orice documente, avize şi autorizaţii trebuie obţinute de P. S.A. în baza contractului de administrare încheiat cu petenta.

Cererea nu a fost întemeiată în drept.

În dovedirea cererii, petentul a depus copia procesului verbal atacat, Ordinul nr.102/01.06.2005 privind aprobarea NML 017-05, certificat de etalonare nr. 627/2008 şi extras de cont nr. 220/11.09.2008 emis de BCR Brăila, copie carte de identitate a administratorului petentei, N. N.

Conform art. 36 din O.G. nr. 2/2001, art. 15 lit. i) din Legea nr. 146/1997 şi art. 1 alin. 2 din O.G. nr. 32/1995, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei este scutită de taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar.

Legal citată, intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea ca nefondată a plângerii deoarece la controlul inopinat din data de 0x.0x.2008 administratorul petentei nu a putut prezenta buletin de verificare metrologică pentru rigla gradată folosită la măsurarea nivelului de combustibil din rezervoarele staţiei ceea ce a dus la imposibilitatea stabilirii stării de fapt fiscale a societăţii (stocul faptic).

Intimata a arătat că prin neprezentarea buletinul de verificare metrologică s-au încălcat disp. art.56 alin.1 din O.G. nr. 92/2003.

În dovedirea susţinerilor, intimata a invocat prevederile art. 3 din O.G. nr. 20/1992, Anexa la Ordinul nr. 27/2004 şi a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă, în temeiul art.242 alin.2 C.pr.civ.

Prin sentinţa civilă nr. 6857/17.11.2008 a Judecătoriei Brăila s-a admis excepţia de necompetenţă teritorială a Judecătoriei Brăila şi s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Făurei.

Cu ocazia cercetării judecătoreşti s-a administrat proba cu înscrisuri.

Conform art. 34 din O.G. nr. 2/2001, instanţa învestită cu soluţionarea plângerii analizează legalitatea şi temeinicia procesului-verbal şi hotărăşte asupra sancţiunii.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria nr. 1xx/1x.0x.2008, petenta S.C. A. O. S.R.L. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 25.000 lei, pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 219 alin.1 lit.c din O.G. nr. 92/2003 şi sancţionate de art. 219 alin.2 lit. a din O.G. nr. 92/2003, reţinându-se că, în data de 09.09.2008, orele 1100, în urma controlului inopinat efectuat în O., la staţia de distribuţie carburant aparţinând S.C. P. S.A. şi al cărei partener este S.C. A. O. S.R.L., nu a putut pune la dispoziţia organului de control buletinul de verificare metrologică al riglei gradate cu care se măsoară nivelul combustibilului din rezervoarele staţiei, fapt ce a dus la imposibilitatea stabilirii stării de fapt fiscale, respectiv stocurile faptice de carburant.

Conform art. 34 din O.G. nr. 2/2001, instanţa învestită cu soluţionarea plângerii analizează legalitatea şi temeinicia procesului-verbal şi hotărăşte asupra sancţiunii.

Cu privire la legalitatea procesului-verbal, instanţa reţine că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de art. 16 şi 17 din O.G. nr. 2/2001, cuprinzând toate menţiunile obligatorii indicate de aceste texte legale.

Sub aspectul temeiniciei, analizând descrierea făcută faptelor în procesul-verbal, instanţa va admite plângerea contravenţională pentru următoarele considerente:

Art. 219 alin.1 lit.c din O.G. nr. 92/2003 stabileşte că nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 56 şi art. 57 alin. (2) constituie contravenţie.

Art. 56 alin.1 teza I din O.G. nr. 92/2003 stabileşte în sarcina contribuabilului, obligaţia de a pune la dispoziţia organului fiscal registre, evidenţe, documente de afaceri şi orice alte înscrisuri, în vederea stabilirii stării de fapt fiscale. Alineatul 2 al aceluiaşi articol permite organului fiscal să solicite punerea la dispoziţie a înscrisurilor la sediul său ori la domiciliul fiscal al persoanei obligate să le prezinte. Prin urmare, intimata nu putea cere să i se pună la dispoziţie buletinul de verificare metrologică al riglei gradate la staţia de distribuţie carburant din O. , ceea ce face ca petenta să fi fost sancţionată deşi fapta sa nu întrunea elementele constitutive ale contravenţiei prevăzute la art. 219 alin.1 lit.c din O.G. nr. 92/2003.

Mai mult, art. 15 alin.1 din O.G. nr. 20/1992 impune că se supun controlului metrologic legal mijloacele de măsurare de lucru destinate să realizeze măsurările din domeniile de interes public prevăzute la art. 3 alin. 1, care sunt cuprinse în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal. Riglele gradate pentru măsurarea nivelului în rezervoare figurează în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, aprobată prin Ordinul nr. 27/16.02.2004 al Biroului Român de Metrologie Legală la poziţia L7-2 şi sunt destinate să realizeze măsurări într-un domeniu de interes public dintre cele prevăzute la art. 3 alin.1 din O.G. nr. 20/1992, respectiv perceperea taxelor şi impozitelor şi corectitudinea tranzacţiilor comerciale. Prin urmare, rigla gradată pentru măsurarea nivelului în rezervoare este un mijloc de măsurare supus controlului metrologic legal.

Art. 4.2 din Norma de metrologie legală NML 002-05 “Măsuri de lungime” stabileşte că atestarea legalităţii se realizează prin eliberarea unor documente specifice, în conformitate cu prevederile instrucţiunilor de metrologie legală în vigoare (buletine de verificare) şi aplicarea marcajelor metrologice (marcajul de verificare metrologică).

Conform art. 9 alin.2 din Instrucţiunile de metrologie legală nr. 3-05 prezentarea la verificarea metrologică constituie obligaţia producătorului cu sediul în România sau a importatorului, care suportă cheltuielile aferente, iar conform art.12 alin.2 din acelaşi act prezentarea la verificarea metrologică periodică constituie obligaţia persoanelor fizice sau juridice care, în calitate de proprietar, utilizează sau încredinţează spre utilizare mijloacele de măsurare supuse controlului metrologic legal. Prin urmare, atât timp cât proprietarul riglei gradate este P. S.A., aşa cum rezultă şi din certificatul de etalonare nr. 627/08.09.2008 privind rigla gradată utilizată la staţia O., şi buletinul de verificare metrologică trebuia obţinut tot de P. S.A., imposibilitatea petentei de a-l prezenta la control neputându-i fi imputată, în condiţiile în care acest înscris nu i-a fost furnizat de proprietarul mijlocului de măsurare.

Pentru aceste considerente, instanţa a constatat că nu poate fi reţinută în sarcina petentei întrunirea elementelor constitutive ale contravenţiei prevăzute de art. 219 alin.1 lit.c din O.G. nr. 92/2003, a admis plângerea, a anulat procesul verbal atacat şi a exonerat petenta de plata amenzii contravenţionale.

Sentinţa a rămas irevocabilă prin respingerea recursului intimatei, prin decizia civilă nr. 250/04.05.2009 a Tribunalului Brăila

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro