404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Individualizare sanctiune aplicata

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constată următoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Faurei la data de 15.10.2008 sub nr. 1241/228/2008, petenta SC Z SRL a formulat plângere împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria GNM nr. 003094, solicitand anularea acestuia, iar in subsidiar, inlocuirea sanctiunii aplicate cu sanctiunea avertsmentului.

În motivarea plângerii, petenta a arătat că a fost sanctionata contraventional cu amnenda in cuantum de 50 000 lei intrucat nu a prezentat documentele solicitate la controlul efectuat de Garda Nationala de Mediu.

A mai aratat faptul ca nu a putut prezenta actele solicitate deoarece acestea se aflau in posesia contabilei firmei, care in momentul efectuarii controlului era plecata in strainatate precum si ca, desi s-au deplasat de doua ori la sediul Comisariatului Judetean Braila in vederea prezentarii actelor, membrii echpei de control nu se aflau la sediu.

A precizat petenta ca cele consemante in procesul-verbal trebuiau confirmate de catre un martor intrucat procesul-verbal de contraventie s-a incheiat in lipsa reprentantului firmei.

Cererea nu a fost motivata in drept.

Conform art. 36 din OG nr. 2/2001, art.15 lit.j) din Legea nr. 146/1997 şi art. 1 alin. 2 din OG nr. 32/1995, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei este scutită de taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar.

În susţinerea plângerii, petentul a depus la dosar în copie: procesul verbal seria GNM nr. 003094/30.09.2008 ( fila 5), certificat de inregistrare fiscala la agentia Nationala de Administrare Fiscala seria B nr. 0025158, actul constitutiv al societatii, chitanta nr. 9187677 din data de 08.07.2008, factura fiscala seria BVFT nr. 5722595 din data de 08.07.2008, buletin de verificare metrologica nr. 0145268/08.07.2008, autorizatie de colectare seria NF nr.35 din data de 18.08.2008, contrace de inchiriere din data de 03.07.2008, certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului seria B nr. 0961592, autorizatia de mediu nr.162 din 19.06.2007, autorizatie de colectare a deseurilor metalice feroase seria F nr.37 din data de 14.07.2008.

Desi legal citata, intimata nu a formulat intampinare la cererea de chemare in judecata.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria GNM nr. 003094 s-a constatat că în data de 26.09.2008 SC Z SRL nu a prezentat documentele solicitate cu ocazia controlului efectuat de Garda Nationala de Mediu.

S-a reţinut că petenta a săvârşit contravenţia prevăzută de art. 94 al.1 lit.g din OG nr. 195/2005 aprobata de Lg. 265/2006.

Conform art. 34 din O.G. nr. 2/2001, instanţa investită cu soluţionarea plângerii analizează legalitatea şi temeinicia procesului-verbal şi hotărăşte asupra sancţiunii.

Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei beneficiază de prezumţia de legalitate şi temeinicie, prezumţie care, deşi neconsacrată legislativ, este unanim acceptată, atât în doctrina de specialitate, cât şi în practica instanţelor judecătoreşti. O astfel de prezumţie nu încalcă dreptul petentului la un proces echitabil, nefiind de natură a încălca prezumţia de nevinovăţie. După cum a constatat şi Curtea EDO (Salabiaku c. Franţei, Hot. din 7 oct. 1988, s. A no 141 A, p. 15, § 28 ; Telfner c. Austriei, no 33501/96, § 16, 20 mart. 2001; Anghel c. României, no 28183/03, § 60, 4 oct. 2007), prezumţiile de fapt şi de drept sunt recunoscute în toate sistemele juridice, fiind permisă utilizarea acestora şi în materie penală (cum este calificată şi materia contravenţională de faţă prin raportare la CEDO), pentru dovedirea vinovăţiei făptuitorului, dacă sunt îndeplinite două condiţii: respectarea unor limite rezonabile, ţinându-se cont de miza litigiului, şi respectarea dreptului la apărare. În prezenta cauză, atât miza litigiului (aplicarea unei amenzi în cuantum de 50 000 lei), cât şi asigurarea posibilităţii petentei de a-şi dovedi susţinerile, de a combate prezumţia de legalitate şi temeinicie, îndreptăţesc aplicarea acestei prezumţii.

Cu privire la legalitatea procesului-verbal, instanţa reţine că acesta a fost întocmit cu respectarea formalitatilor obligatorii prevazute de O.G. nr. 2/2001.

Referitor la faptul ca cele consemnate in procesul-verbal trebuiau confirmate de catre un martor intrucat acesta s-a incheiat in lipsa reprezentantului firmei, instanta constata ca potrivit art. 19 al.3 din OG nr.2/2001” in lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au dus la incheierea procesului-verbal in acest mod.” Cum in procesul-verbal de constatare a contraventiei se mentioneaza urmatoarele: „ conditiile de loc si de timp nu au permis identificarea unui martor, procesul-verbal fiind incheiat la sediul CJGNM Braila”, instanta apreciaza ca au fost respectate dispozitiile art.19 al. 3 din OG nr.2/2001 in sensul ca agentul constatator a justificat motivul pentru care nu a indicat nici un martor in actul de sanctionare.

In ceea ce priveste necorespondenta intre continutul prevederilor art.94 al.1 lit.g din OG 195/205 si fapta descrisa in procesul-verbal de contraventie, instanta constata ca potrivit art.94 al.1 lit.e din aceeasi lege „ Protectia mediului constituie o obligatie a tuturor persoanelor fizice si juridice, in care scop asista persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si control, punandu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si le faciliteaza controlul activitatilor ai caror titulari sunt.”

OG nr.2/2001 obliga agentul constatator sa indice, in cuprinsul procesului-verbal, actul normativ care sanctioneaza contraventia. In speta, s-a indicat, in mod corect, atat actul normativ cat si articolul, existand o inadvertenta cu privire la litera din articolul respectiv in care se incadreaza contraventia retinuta in sarcina petentei. Ar fi un formalism excesiv insa, ca aceasta inadvertenta sa atraga anularea procesului-verbal in conditiile in care instanta constata ca petenta a incalcat aceste norme legale.

În ceea ce priveşte prezumţia de temeincie a procesului-verbal, instanţa reţine că aceasta nu a fost răsturnată prin probele administrate. Petenta nu a administrat probe din care sa rezulte o alta situatie de fapt decat cea mentionata de agentul constatator, prin urmare, procesul-verbal de constatare a contraventiei beneficiaza de prezumtia de veridicitate, fiind considerat conform realitatii.

Instanţa, apreciind că, în cauză, prezumţia de temeinicie a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contravenţiei nu a fost răsturnata, insa, avand in vedere gradul de pricol social al faptei savarsite, imprejurarile in care a fost savarsita fapta, tinandu-se seama de faptul ca petenta detinea la data efectuarii controlului actele necesare ( toate documentele depuse la dosar de catre aceasta avand data anterioara datei constatarii contraventiei), se apreciaza faptul ca scopul educativ si preventiv al sanctiunii poate fi atins prin inlocuirea amenzii aplicate cu avertisment, conform disp. art.7 alin 1-3 si art.21 din O.G.nr.2/2001.

Fata de aceste aspecte, instanta urmeaza a admite in parte plangerea si a inlocui sanctiunea amenzii cu avertisment.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro