404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Dovada apartenenţei mărfurilor confiscate

IMPOSIBILITATEA STABILIRII UNEI LEGĂTURI ÎNTRE CONTRAVENIENT ŞI DIFERITE SORTIMENTE DE ŢIGĂRI PURTÂND O INSCRIPŢIE NECORESPUNZĂTARE SAU NEMARCATE DETERMINĂ CONSTATAREA NETEMEINICIEI PROCESULUI – VERBAL DE CONTRAVENŢIE

Prin sentinţa civilă nr. 459/24.09.2008, pronunţată de Judecătoria însurăţei, instanţa a admis plângerea contravenţională formulată de petenta SC MC SRL, a anulat procesul – verbal contestat, a dispus exonerarea petentei de plata amenzii de 100.000 lei ce i-a fost aplicată, menţinând ca legală măsura confiscării ţigărilor în sumă de 600.000 lei.

În motivarea plângerii, petenta a arătat că a fost sancţionată pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art.22 alin.1 lit. c din OG nr.92/2003, republicată în 2007, comisarii Gărzii Financiare aplicând o amendă în cuantum de 100.000 lei, iar din verificările şi constatările efectuate în perioada 21.11.2007 – 04.12.2007 de agentul constatator, s-a constatat că petenta deţinea la data de 21.11.2007 orele 21.30 , în spaţiul proprietatea unităţii, pachete din diferite sortimente de ţigări, pachete cu inscripţia Republica Moldova sau nemarcate.

A arătat petenta că a precizat şi dovedit cu înscrisuri că la data şi ora controlului, spaţiul în cauză se afla în proprietatea petentei , dar posesia şi folosinţa exclusivă aparţinea SC GBC SRL, potrivit contractului de închiriere încheiat pe o perioadă de 1 an.

A menţionat petenta că, din 20 ianuarie 2007, ea nu a mai avut acces şi nu şi nu a mai desfăşurat activităţi de nici un fel ( nici de depozitare) în incinta spaţiului, iar comisarii Gărzii Financiare interpretează în mod eronat clauzele contractuale , cum că la data controlului contractul era reziliat, art. 10 din contract precizând foarte clar modalitatea rezilierii contractului , aspect pe care reprezentanţii Gărzii Financiare nu l-au înţeles aşa cum de altfel nu au înţeles diferenţa legală dintre „proprietate” şi „folosinţă exclusivă”, despre răspunderea exclusivă a chiriaşului care desfăşoară activităţi în afara prevederilor legale contrare clauzelor contractuale .

Cum, în opinia petentei, nu există nicio dovadă a apartenenţei acestor pachete de ţigări suscrisei sau măcar o dovadă a implicării petentei în această activitate desfăşurată de chiriaş, contractul de închiriere fiind legal, sancţiunea aplicată de comisarii Gărzii Financiare a fost apreciată ca fiind abuzivă, reprezentând doar o modalitate de a avea o justificare nelegală a contractului efectuat ( în lipsa unor indicii concrete privind adevăratul contravenient).

Garda Financiară – Secţia Brăila – a formulat o întâmpinare solicitând respingerea plângerii ca nefondată, motivat de faptul că în urma controlului efectuat de salariaţii săi, în spaţiul proprietatea SC M C SRL, au fost găsite 202.920 pachete cu ţigarete marcate corespunzător cu banderola Republica Moldova şi nemarcate cu timbru sau banderole, faptă care reprezintă contravenţie, potrivit art. 220 alin.1 lit.c din OG 92/2003 republicată şi se sancţionează cu amendă de la 20.000lei la 100.000 lei, conform art. 220 alin.2 din acelaşi act normativ şi cu confiscarea cantităţilor de ţigarete nemarcate sau marcate necorespunzător.

Având în vedere numărul extraordinar al pachetelor de ţigări – 202.920 – în valoare estimativă de 600.000 lei, organul constatator a aplicat o amendă de 100.000 lei şi sancţiunea complementară constând în confiscarea cantităţii de 202.920 pachete ţigări nemarcate sau marcate necorespunzător.

Cât priveşte apărările petentei, intimata Garda Financiară arată că deşi petenta invocă închirierea spaţiului pe durata de 1 an potrivit contractului, până la data controlului,chiriaşul S.C. GBC SRL nu a achitat nicio sumă cu titlu de chirie şi nici nu a plătit paznicii, aşa cum este stipulat în pct.4.1. şi 7.13 din contract, iar pct.4.2 din contract precizează că,.. „în cazul în care locatarul nu respectă prevederea art.4.1. contractul se consideră reziliat cu obligaţia din partea locatarului de a elibera spaţiul în următoarele 5 zile”.

În opinia intimatei, faţă de aceste prevederi se consideră că respectivul contract era reziliat de drept pentru neplata chiriei stabilite.

Menţionează intimata că pentru a stabili implicaţia SC GBC SRL s-a adresat Gărzii Financiare Iaşi, iar din verificări a reieşit că numitul G I nu este administrator al societăţii menţionate, nu recunoaşte semnătura de pe contractul de închiriere şi nici nu a înfiinţat societăţi comerciale sau alte entităţi comerciale, aşa cum rezultă din nota explicativă din 29.11.2007 luată acestuia.

De asemenea, din nota explicativă luată lui C M rezultă că acesta este angajat ca paznic la SC MC SRL şi că în momentul în care a intrat în hală a observat o autoutilitară de culoare albă în care se aflau baxuri de pachete de ţigări , fapt ce dovedeşte existenţa pachetelor de ţigări în incinta depozitului proprietatea petentei şi în acelaşi timp că petenta, prin angajaţii săi, avea acces în acel spaţiu, astfel că motivul invocat în plângere, privind lipsa accesului din data 20.10.2007, fiind nefondat, astfel că se ajunge la concluzia că produsele accizabile nesupuse marcării aparţineau SC MC SRL .

Totodată, intimata învederează instanţei că există în cauză un număr foarte mare de pachete de ţigări nemarcate, cu o valoare de 600.000 lei, care dacă ar fi fost vândute ar fi adus un prejudiciu însemnat bugetului de stat prin neplata taxelor şi impozitelor şi nu în ultimul rând prin comercializarea lor ar fi adus o gravă atingere sănătăţii consumatorilor, motive pentru care intimata a solicitat respingerea ca nefondată a plângerii.

La data de 05.06.2008 la dosarul cauzei a fost depusă adresa nr.891506/26.05.2008 a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Constanţa, din care rezultă că autocisterna marca M şi semiremorca cisternă marca A condusă de cetăţeanul moldovean L I au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor în cadrul dosarului penal ,pe bază de dovadă ,au fost sigilate şi lăsate pe bază de proces verbal în custodia IJPF Brăila.

Aceeaşi adresă precizează că microbuzul marca P nu a fost reţinut de emitenta adresei astfel că nu poate preciza situaţia actuală a acesteia .

În primul rând instanţa constată că la data efectuării controlului , 21.11.2007 , de către comisarii Gărzii Financiare Brăila şi lucrători ai Inspectoratului Poliţiei de Frontieră Constanţa spaţiul proprietatea petentei era închiriat S.C. GBC SRL,durata contractului fiind de 1 an începând cu 20.10.2007 până la 20.10.2008 , cu stipularea dreptului de prelungire , după caz ,prin act adiţional.

Respectivul contract stabilea la Cap.10 pct. 10.1, condiţiile în care poate fi reziliat contractul , şi anume : „ la expirarea termenului de închiriere , dacă locatorul nu a solicitat prelungirea acestuia prin act adiţional .

O altă modalitate de reziliere este aceea stabilită prin acordul părţilor. În cazul neexecutării obligaţiilor asumate de către una din părţi ca şi în cazul nerespectării prevederilor pct.7.12,caz în care , după trecerea a încă 15 zile de la termenul maxim prevăzut pentru remedierea deficienţelor,locatorul poate rezilia contractul de drept.

Ultima situaţie în care poate fi reziliat contractul este aceea în care se desfiinţează titlul locatorului , caz în care acesta este obligat să anunţe locatarul imediat ce a aflat de această situaţie .

Instanţa apreciază că dispoziţiile din contract ,pct.10, mai sus expuse ,au consfinţit voinţa părţilor contractante ,interpretarea actului făcându-se numai prin prisma faptului de a produce consecinţe juridice.

Nu poate fi reţinută susţinerea intimatei Garda Financiară Brăila , că la data controlului , contractul era reziliat de drept ,potrivit pct.4.2 din contract , datorită faptului că locatarul a încălcat dispoziţiile pct.4.1. privind neplata în termen a chiriei,această prevedere fiind inclusă de părţi nu în vederea desfiinţării contractului , ci ca o clauză care să-l determine pe locatar de a-şi îndeplini la timp obligaţia de plată.

Din acelaşi motiv,părţile au prevăzut în Cap. 9 din contract că pentru neexecutarea totală sau parţială a obligaţiilor ,părţile datorează penalităţi de 0,1 % pe zi de întârziere calculate la suma rămasă de plătit ,la care se pot solicitat , după caz şi daune interese.

Tocmai de aceea contractul trebuie interpretat în ideea de a produce consecinţe juridice ,locatorul neavând nici un interes să facă aplicabilitatea dispoz. pct.4.2 ci ale cap.9 ,privind penalităţile cu atât mai mult cu cât S.C. GBC SRL este din judeţul Iaşi , nu din Brăila .

Potrivit definiţiei din codul civil român ,locaţiunea este un contract prin care o persoană ,numită locator se obligă să asigure unei alte persoane ,numită locatar (chiriaş) folosinţa temporară, totală sau parţială a unui bun , în schimbul unei sume de bani sau alte prestaţii ,numită chirie .

În speţa dedusă judecăţii , după închirierea spaţiului ,constând într-o hală fără alte bunuri ,locatorul a schimbat lacătele şi a intrat în folosinţa exclusivă a spaţiului închiriat .

Din tot probatoriul administrat în cauză instanţa nu a reţinut că există vreo legătură de cauzalitate între ţigările netimbrate sau cu banderolă de Republica Moldova găsite cu ocazia controlului şi S.C. MC SRL Brăila ,petenta fiind doar proprietarul spaţiului.

Pe de altă parte instanţa apreciază că intimata Garda Financiară Brăila s-a mulţumit să solicite colegilor de la garda Financiară Iaşi să ia o notă explicativă lui G I care au consemnat doar că respectivul contract de locaţiune nu este semnat de el , că nu a preluat locaţia de la Însurăţei şi că nu a înfiinţat niciodată societăţi comerciale , nefiind asociat la S.C. GBC SRL ,iar pe persoana prezentă pe copia actului său de identitate nu o cunoaşte.

Instanţa apreciază că, pentru ca această notă explicativă să fie concludentă , aceasta ar fi trebuit să fie însoţită cel puţin de o certificare de la Oficiul Registrului Comerţului Iaşi care să confirme sau să infirme existenţa societăţii.

Instanţa nu poate reţine concluzia la care a ajuns intimata garda Financiară Brăila , cu privire la faptul că salariaţii petentei aveau acces la acel spaţiu , deoarece din nota de constatare aflată la fila 11 verso ,rezultă că paznicul C M „ nu ştia ce mărfuri să găseau depozitate în hala menţionată „ , iar din nota explicativă rezultă că paznicul a mers împreună cu lucrătorii Gărzii Financiare Brăila la hala ce fusese închiriată şi chiar atunci a văzut că acolo erau depozitate ţigări .

Martorul arată în depoziţia sa – fila 25 că lucrătorii Gărzii Financiare au forţat lacătele şi au găsit marfa în hală , acest fapt coroborându-se cu cele declarate în nota explicativă aflată la fila 13.

Deşi instanţa a solicitat relaţii privind autoritatea care a dispus confiscarea autovehiculelor şi dacă există vreo legătură între proprietarii celor două autovehicule şi petentă ,intimata Garda Financiară Brăila răspunde că nu s-a luat sau dispus măsura confiscării celor două autovehicule şi nu s-a stabilit vreo legătură de cauzalitate între proprietarii celor două autovehicule şi S.C. MC SRL.

În schimb,Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Constanţa răspunde instanţei( fila 16) că autocisterna M şi semiremorca cisternă marca A, conduse de cetăţeanul moldovean L I ,au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor în cadrul dosarului penal pe bază de dovadă , au fost sigilate şi lăsate pe bază de proces verbal în custodia I.J.P.F.Brăila.

Referindu-se la microbuzul P, se afirmă că acesta nu a fost reţinut de IJPF Constanţa astfel că nu se poate preciza situaţia actuală a acestuia .

Răspunsurile mai sus prezentate sunt în evidenţă contradicţie cu ultima frază a notei de constatare a Gărzii Financiare Brăila ,care precizează că ,”până la definitivarea controlului ţigaretele menţionate şi autoutilitara tip P se reţin de către G.F.Brăila” ,iar până la data soluţionării cauzei , intimata nu a putut oferi instanţei numele proprietarilor celor două autovehicule cu care s-a transportat ,probabil întreaga cantitate de ţigări găsită cu ocazia controlului .

În cauză nu poate fi reţinută nici susţinerea intimatei Garda Financiară Brăila , că prin plata în termen de 48 ore a sumei de 1o.ooo lei petenta S ar fi recunoscut săvârşirea contravenţiei ,petenta procedând astfel tocmai în ideea de a-i fi produs ulterior un prejudiciu mai mare ,echivalent cu plata întregii sume , de 100.000 lei ce i-a fost aplicată cu titlu de amendă contravenţională.

Din considerentele mai sus expuse instanţa apreciază că în cauză nu s-a putut stabili nicio legătură între petenta S.C. MC SRL şi cantitatea de ţigări în valoare de circa 600.000 lei descoperită de intimata Garda Financiară Brăila ,motiv pentru care instanţa apreciază că întreaga cantitate de ţigări confiscată nu este proprietatea petentei .

Din considerentele mai sus expuse ,instanţa va admite ca fondată plângerea formulată de petentă şi va dispune anularea procesului verbal contestat numai cu privire la amenda aplicată , cu consecinţa exonerării petentei de plata amenzii de 100.000 lei ce i-a fost aplicată.

Cât priveşte cantitatea de 202.920 pachete de ţigări de diferite mărci ,în valoare de circa 600.000 lei , pentru care s-a luat măsura confiscării , instanţa constată că plângerea petentei ă nu a avut vreun capăt de cerere privind restituirea ţigărilor , cu atât mai mult cu cât şi instanţa a constatat că nu petenta este proprietarul ţigărilor , situaţie în care în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 41 alin.(2) din OG nr. 2/2001 aşa cum a fost modificată , care statuează că,” în caz de anulare sau de constatare a nulităţii procesului verbal , bunurile confiscate cu excepţia celor a căror deţinere sau circulaţie este interzisă de lege , se restituie de îndată celui în drept .

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro