404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Drepturi Salariale

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 643 din 19 Martie 2008 Litigiu de muncă drepturi salariale

SINDICATUL……solicitând obligarea pârâtelor la plata drepturilor salariale corespunzătoare celor două ore suplimentare efectuate săptămânal, pe o perioadă de 3 ani anterior formulării acţiunii sau, după caz, de la data îndeplinirii condiţiilor prev. de art.45 (1) din Legea 128/1997 fiecăruia dintre membrii de sindicat menţionaţi în tabelul anexat cererii de chemare în judecată, precum şi reactualizarea acestor drepturi cu indicele de inflaţie.

Totodată, reclamantul a mai solicitat obligarea pârâţilor la asigurarea reducerii normei de predare cu două ore săptămânal fără diminuarea salariului pentru învăţători/educatori/institutori care îndeplinesc condiţiile prev. de art.45 (1) din Legea nr.128/1997.

Analizând cauza, raportat la probatoriul administrat, se vor reţine următoarele:

Membrii de sindicat precizaţi în tabelul anexat cererii de chemare în judecată reprezentaţi de reclamantul Sindicatul Învăţământ Preuniversitar Tulcea,sunt cadre didactice de predare, cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi gradul didactic I.

Conform prevederilor art.45 alin.(1)/Legea 128/1997 privind statutul personalului didactic, modificată şi completată, personalul didactic de predare şi de instruire practică, cu o vechime în învăţământ de peste 25 ani, cu gradul didactic I, beneficiază de reducerea normei didactice cu două ore săptămânal, fără diminuarea salariului, iar potrivit art.43/Legea 128/1997, modificat prin art.1/OG nr.103/1998 aprobată prin Legea 109/1999 „norma didactică de predare-învăţare, de instruire practică şi de evaluare curentă a preşcolarilor şi a elevilor în clasă, reprezintă numărul de ore corespunzătoare activităţilor didactice de predare – învăţare de instruire practică şi de evaluare conform planurilor de învăţământ şi activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică şi activităţii de educaţie complementare procesului de învăţământ şi se stabileşte astfel:

a) un post de educatoare/institutoare pentru fiecare grupă de preşcolari sau grupe combinate (…), la grădiniţele cu program prelungit şi la cele cu program săptămânal, posturile se normează pe ture,

b) un post de învăţător (institutor) pentru fiecare clasă din învăţământul primar sau pentru clase simultane din cadrul acestuia, unde se pot constitui clase separate (…).

Din interpretarea logică şi sistematică a prevederilor legale mai sus menţionate, rezultă fără echivoc faptul că, toate categoriile de personal didactic de predare, cu o vechime în învăţământ de peste 25 ani şi gradul didactic I beneficiază de reducerea cu 2 ore săptămânal a normei didactice, textele de lege în discuţie nefăcând nici o distincţie între diferitele categorii de personal didactic de predare îndreptăţit la acordarea beneficiului reglementat la art.45 alin.1 din Legea nr.128/1997. Nu există nici o justificare pentru care textul art.45 alin.1 să fie aplicat numai cu privire la profesori, aşa cum susţine pârâtul, câtă vreme acest text se referă la „reducerea normei didactice” iar „norma didactică”, în cazul reclamanţilor (educatori, învăţători sau institutori), este definită în sensul că aceasta cuprinde numărul de ore corespunzătoare activităţilor didactice şi de pregătire aferente (incluse) postului de educator, învăţător sau institutor.

În alţi termeni, legiuitorul defineşte norma didactică în cazul acestei categorii de cadre didactice de predare, ca fiind numărul de ore corespunzătoare activităţilor aferente unui post de educatoare, învăţător (institutor), neputând fi primită susţinerea pârâtului că, în acest caz norma didactică nu poate fi redusă cu două ore.

Aceeaşi interpretare se desprinde şi din sistematizarea actului normativ, respectiv din analiza locului pe care îl ocupă în cadrul actului normativ, textul legal în discuţie, art.45 alin.1, care prevede dreptul la reducerea normei didactice fără diminuarea salariului, fiind aşezat după textele de lege care definesc norma didactică şi referindu-se deci la toate aceste definiţii, fără a exclude aplicarea sa în situaţia în care norma didactică este egală cu numărul de ore, corespunzătoare activităţilor aferente posturilor de educatoare, învăţător, institutor.

Faţă de aceste considerente, instanţa urmează a admite acţiunea, obligând pârâţii , la reducerea normei didactice de predare a reclamanţilor cu vechime în învăţământ de peste 25 ani şi gradul didactic I cu 2 ore săptămânal, fără diminuarea salariului.

Obligă pârâţii să plătească reclamanţilor drepturile salariale reprezentând c/val. muncii prestate în plus faţă de norma didactică redusă, respectiv 2 ore săptămânal, raportat la norma didactică avută în perioada 10 ian.2005 – 10 ian.2008 ţinând cont pentru fiecare reclamant de data acordării gradului didactic I şi a îndeplinirii condiţiilor de vechime de 25 ani în învăţământ, drepturi ce se vor actualiza cu indicele de inflaţie la data plăţii efective.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro