404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Comercial –atragerea răspunderii organelor de conducere

Dosar nr. 1911/88/2007

SENTINTA CIVILA NR. 108

Sedinta publica de la 29 ianuarie 2009

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr.1911/88/2007, reclamanta … SPRL TULCEA, în calitate de lichidator al SC „…” SRL Tulcea a chemat în judecata pe pârâtii … si …, în calitate de fosti administratori ai debitoarei, solicitând atragerea raspunderii patrimoniale a acestora pentru suma de 17.380 lei, reprezentând valoarea totala a creantelor admise împotriva societatii si nerecuperate în procedura de faliment.

În motivarea cererii, reclamanta a aratat ca cei doi pârâti au valorificat în interes propriu activele societatii, constând în imobilizarile corporale ale acesteia si imobilizarile de produse finite.

A mai aratat reclamanta ca administratorii au dispus de asemenea în interes personal continuarea unei activitati care ducea în mod vadit persoana juridica la încetarea de plati si ca în mod deliberat acestia nu doresc sa predea lichidatorului evidenta contabila a societatii, ceea ce denota si reaua lor credinta.

În drept, reclamanta a invocat preved. art.138 lit.a, b, d si c din Legea nr.85/2006, iar în dovedire s-au depus la dosarul cauzei, în copie: situatia activelor datoriilor si capitalurilor proprii la data de 30.06.2002, balanta de verificare contabila , raport de evaluare financiar contabila, o serie de procese verbale, adrese, formulare de raportare contabila la 30.06.2002, rapoarte de activitate ale lichidatorului judiciar, sentinta civila nr.223/2007 a Tribunalului Tulcea, tabelul definitiv consolidat al creantelor împotriva debitoarei, sentinta civila nr.974/2008 a Tribunalului Tulcea, si raportul asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la insolventa.

Pârâtii nu s-au prezentat în fata instantei desi au fost legal citati.

Analizând actele dosarului, probatoriul administrat, judecatorul sindic retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr.223/9.02.2007, tribunalul Tulcea, prin judecatorul sindic a dispus deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata si intrarea societatii debitoare în procedura falimentului prevazuta de Legea nr.85/2006, fiind desemnat în calitate de lichidator … SPRL TULCEA.

Din analiza raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la insolventa, precum si din relatiile furnizate de ORC de pe lânga Tribunalul Tulcea, rezulta ca societatea debitoare avea la data deschiderii procedurii insolventei ca administrator unic pe pârâtul … si ca administratorul anterior, … s-a retras la data de 30.05.2003.

Pârâtul … nu a înteles sa raspunda niciodata notificarilor si convocarilor lichidatorului judiciar si nu a înteles sa remita acestuia actele si informatiile prev. de art.28 al.1, conform art.35 din Legea nr.85/2006.

S-a statuat prin doctrina juridica faptul ca, în cazul neîndeplinirii de catre administratori a obligatiei de a preda evidenta contabila lichidatorului, se prezuma ca administratorii nu au tinut contabilitatea în conformitate cu legea sau au facut sa dispara documentele contabile, fapta prevazuta de art.138 al.1 lit.d din Legea nr.85/2006.

Aceasta conditie este îndeplinita în speta, în sensul ca fostului administrator, desi i s-a cerut în mai multe rânduri sa colaboreze, nu s-a conformat, lichidatorul judiciar vazându-se nevoit sa efectueze analiza economico-financiara a debitoarei, pe baza situatiei preluata de la DGFP Tulcea.

Examinând în continuare raportul lichidatorului asupra cauzelor si împrejurarilor ce sau condus la insolventa, rezulta ca principala cauza care a dus la încetarea de plati consta în valorificarea de catre asociatul unic a tuturor activelor în interes personal.

Totodata, potrivit concluziilor raportului de expertiza contabila întocmit în cauza de expert Simionov Mihaela, rezulta ca volumul productiei în valoare de 48.415,42 lei de la finele anului 2002, nu a fost înregistrat în evidenta contabila la încasari prin casieria unitatii sau prin conturi bancare întrucât aceasta productie nu a fost valorificata.

Expertiza contabila a mai constatat de asemenea ca în luna octombrie 2002 societatea a vândut toate mijloacele fixe catre asociati la valori cu mult mai mici decât cele ramase neamortizate, iar contravaloarea lor nu sa fost efectiv încasata, ci a fost compensata cu depunerile acestor asociati de sume la dispozitia societatii.

La obiectivul nr.4 al aceleasi expertize se mai arata ca pe parcursul anului 2002, asociatii au ridicat din societate suma totala de 76.688,41 lei si au depus în tot anul suma de 36.188,10 lei.

Acest mod de administrare a societatii a condus la intrarea acesteia în încetare de plati, cauza determinanta fiind folosirea bunurilor, inclusiv a fondurilor banesti ale debitoarei în folosul propriu al celor doi administratori, fiind îndeplinite conditiile impuse de art.138 lit.a din Legea nr.85/2006.

Se mai concluzioneaza de asemenea ca pe parcursul anului 2002 cei doi administratori au desfasurat activitati în interes personal sub acoperirea persoanei juridice si întrucât au continuat activitatea si în anul 2003 în acelasi mod, rezulta ca sunt întrunite si cerintele impuse de art.138 al.1 lit.b si c din legea insolventei.

Prin aceste fapte ale fostilor administratori ai SC „…” SRL Tulcea, creditorii debitoarei au suferit un prejudiciu atât prin faptul ca s-a ajuns la incapacitatea de a mai efectua plati din averea proprie (nemaiexistând nici un bun în prezent), cât si prin faptul ca societatea a ajuns în stare de insolventa, fiind evidenta legatura de cauzalitate între faptele pârâtilor si prejudiciul suferit de creditorii societatii falite.

Obligatiile debitoarei fata de creditorii înscrisi în tabelul definitiv consolidat, sunt în cuantum total de 17.380 lei.

Fata de toate aceste considerente, judecatorul sindic urmeaza sa admita în parte actiunea si sa oblige pe cei doi pârâti sa suporte în solidar pasivul neacoperit al debitoarei pâna la concurenta sumei de 17.380 lei, reprezentând valoarea totala a creantelor nerecuperate.

Relativ la solicitarea de suportare a cheltuielilor de procedura si a onorariului de lichidator de catre aceiasi pârâti, aceasta va fi respinsa întrucât nu s-au produs dovezi în acest sens.

În baza art.274 Cod proc.civila urmeaza ca pârâtii sa fie obligati sa plateasca reclamantului suma de 803 lei cheltuieli de judecata.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro