404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plangere contraventionala

Dosar nr. 472/253/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ NR. 16

Şedinţa publică din 14 ianuarie 2009

Asupra recursului civil de faţă;

Prin plângerea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Măcin, sub nr.(…)iunie 2008, contestatoarea SC (…) SRL, a solicitat anularea procesului verbal de contravenţie seria F nr.0187930 din 22 mai 2008 încheiat de Garda Fin – Secţia Tulcea, exonerarea de plata amenzii şi anularea măsurilor complementare.

Din procesul – verbal mai sus menţionat , rezultă că la 17 mai 2008 ,Garda Financiara – Secţia Tulcea a efectuat un control inopinant la magazinul mixt situat în com. Grindu, jud. Tulcea , ce aparţine lui SC (…)SRL Braila , ocazie cu care s-a constatat ca societatea până la data efectuării controlului nu avea achiziţionat registrul unic de control pentru punctul de lucru , motiv pentru care în baza art. 8 al.1 lit. a din Legea nr. 252/2003 i s-a aplicat o amenda de 500 lei.

Cu ocazia aceluiaşi control s-a constat ca în casieria societăţii există suma de 219 lei , iar în momentul în care s-a listat raportul de citire al aparatului de marcat electronic fiscal s-a constatat că a fost înregistrată doar suma de 33,7 lei , pentru diferenţa de 185,3 lei c/valoare mărfuri comercializate către populaţie nu au fost emise bonuri fiscale.

Fapta constituie contravenţie prev. de art. 10 lit. b din OUG 28/1999 si pentru care în baza art. 11 al.1 lit. b din acelaşi act normativ s-a dispus amendarea cu 8000 lei.

In sfârşit , tot cu ocazia controlului s-a constatat ca s-au încălcat si disp. art. 6 lit. e din OUG 28/1998 în sensul că nu s-au înregistrat banii personali într-un registru special întocmit în acest sens ,fapta pentru care i s-a aplicat avertisment.

In conf. art. 14 al.2 din OUG 28/1998 s-a dispus si suspendarea activităţii punctului de lucru din com. Grindu, judeţul Tulcea.

În motivarea plângerii s-a arătat că în ziua de 17 mai 2008 , când a plecat de la magazin administratorul societăţii pretinde ca i-a lăsat vânzătoarei suma de 185 lei pentru a achita chiria proprietarului clădirii în care se afla magazinul, iar vânzătoarea în momentul în care i-a văzut pe comisarii gărzii financiare a introdus aceşti bani în casa de marcat fără să realizeze repercursiunile.

Administratorul societăţii mai pretinde că a semnat procesul – verbal de constatare a contravenţiei datorită intimidării la care a fost supus la sediul Gărzii Financiare.

Prin întâmpinarea depusă , Garda Financiara – Secţia Tulcea a solicitat respingerea plângerii întrucât faptele există , au fost sancţionate conform legii , procesul – verbal fiind temeinic si legal.

Prin sentinţa civilă nr.685/4.11.2008 Judecătoria Măcin a admis în parte plângerea contestatoarei şi a înlăturat măsura complementară a suspendării activităţii societăţii pe o durată de trei luni, menţinând celelalte dispoziţii ale procesului verbal de contravenţie.

S-a reţinut de către instanţă că din procesul verbal rezultă că la magazinul din com. Grindu , controlul a fost efectuat pe data de 17 mai 2008 după care administratorul societăţii a fost chemat la Sediul Garzii Financiare de la Tulcea pe data de 22 mai 2008 , când acesta a dat si o nota explicativă si i s-a încheiat si procesul – verbal .

Deşi de la momentul controlului si pană la momentul luării acelei note explicative au trecut 5 zile , pe data de 22 mai 2008 administratorul societăţii recunoaşte sumele găsite de comisarii gărzii în casa de marcat si în sertarul de la tejghea si nu motivează diferenţa de 185, 3 lei găsită si nemarcată , deşi în cele 5 zile ar fi putut să-şi aducă aminte că lăsase vânzătoarei această sumă pentru a achita chiria.

Există îndoieli mari si asupra sincerităţii martorei (…)care , în calitatea sa de vânzătoare precizează că nu avea marcată decât suma de treizeci si ceva de lei si că diferenţa de sumă a pus-o în tejghea pentru că nu avea alt loc, dar în acelaşi timp precizează că nu le-a spus comisarilor gărzii ce reprezentau acei bani.

Nici declaraţia martorului (…) nu este concludentă atâta timp cât si aici nu există nici cea mai mică dovadă că suma respectivă ar fi fost dată acestuia cu titlu de chirie. De altfel , martorul recunoaşte că nu are forma legale de închiriere.

Instanţa a apreciat însă că, aplicarea si a măsurii complementare a suspendării activităţii pe o durata de 3 luni este mult prea aspră si nici benefică în condiţiile în care societatea are si de achitat o amendă totală de 8500 lei.

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal a declarat recurs Garda Financiară – Secţia Tulcea, criticând hotărârea sub aspectul netemeiniciei şi nelegalităţii.

S-a susţinut de către recurentă că deşi Judecătoria Măcin a apreciat că sancţiunile aplicate prin procesul verbal sunt temeinice şi legale, ca urmare A săvârşirii unor fapte contravenţionale prevăzute de lege, totuşi aplicarea măsurii complementare a suspendării activităţii pe o durată de trei luni este mult prea aspră şi nici benefică.

Înlăturarea măsurii suspendării se susţine de către recurentă este netemeinică şi nelegală întrucât suspendarea activităţii este justificată de imperativul protejării interesului social şi al ordinii de drept, prin adoptarea unor măsuri specifice de preîntâmpinare şi sancţionare a faptelor care generează sau ar putea genera fenomene economice negative, cum ar fi evaziunea fiscală.

S-a mai arătat că prin măsura suspendării, prev de art.14 din OUG nr.28/1999, statul asigură respectarea exigenţelor principiului economiei de piaţă bazat pe libera iniţiativă şi concurenţă, respectiv libertatea comerţului, protecţia concurenţei neloiale şi crearea unui cadru favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie.

Ori, înlăturarea acestei măsuri favorizează agentul economic care a încălcat prevederile ordonanţei, faţă de un altul care respectă întrutotul dispoziţiile acestui act normativ.

Examinând recursul, raportat la motivele de netemeinicie şi nelegalitate invocate, tribunalul consideră că acesta este nefondat.

Într-adevăr prin procesul verbal de contravenţie contestat întocmit de Garda Financiară – Secţia Tulcea la data de 22 mai 2008 s-a constatat că petenta SC „(…)” SRL Brăila a săvârşit mai multe fapte contravenţionale, respectiv la data controlului nu avea achiziţionat registrul unic de control pentru punctul de lucru, obligaţie stabilită prin disp. art.8 al.1 lit.a din Legea nr.252/2003, contravenţia prev de art.10 lit.b din OUG 28/1999 constând în aceea că nu au fost emise bonuri fiscale pentru suma de 185,3 lei contravaloare mărfuri, precum şi neînregistrarea banilor personali într-un registru special întocmit în acest sens, faptă prev de art.6 lit.e din OUG nr.28/1998.

Pentru fiecare din cele trei fapte, organul constatator a stabilit sancţiuni contravenţionale cu amendă şi avertisment precum şi măsura complementară a suspendării activităţii punctului de lucru din comuna Grindu, jud. Tulcea în baza disp. art.14 al.2 din OUG nr.28/1998.

Ori, suspendarea activităţii punctului de lucru a societăţii pe o perioadă de trei luni este o măsură care pune societatea în situaţia de imposibilitate a achitării amenzilor contravenţionale stabilite pentru faptele mai sus arătate, aceasta nu este de natură a favoriza petenta şi a o încuraja în săvârşirea şi în viitor a unor astfel de fapte, din moment ce pentru faptele reţinute urmează să achite la bugetul statului o sumă consistentă în cuantum total de 8.500 lei amendă contravenţională,sancţiune care cu siguranţă îşi va produce efectele în disciplinarea activităţii agentului economic mai sus menţionat.

Prin urmare, instanţa va respinge recursul formulat ca nefondat în baza disp. art.312 al.1 Cod proc.civilă. urmând a fi menţinută hotărârea instanţei de fond ca temeinică şi legală.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro