404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plangere contraventionala.

Dosar nr. 1235/327/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Decizia Civilă Nr. 36

Şedinţa publică de la 16 Ianuarie 2009

Asupra recursului civil de faţă;

Prin cererea adresată Judecătoriei Tulcea, înregistrată la nr. (…), petenta S.C. (…) SRL Tulcea a formulat plângere împotriva procesului-verbal seria 37, nr. 4779/28 februarie 2008 întocmit de Inspectoratul teritorial de muncă Tulcea.

Prin sentinţa civilă nr.2852/03.11.2008 Judecătoria Tulcea a admis plângerea formulată de petentă şi a anulat procesul-verbal seria 37 nr.4779/28 februarie 2008, ca netemeinic şi nelegal.

Pentru a se pronunţa în sensul celor de mai sus, prim a instanţă a reţinut următoarele:

Prin procesul-verbal seria 37, nr. 4779/28 februarie 2008 petenta SC (…) SRL Tulcea a fost sancţionată cu amendă de 1500 lei pentru comiterea contravenţiei prevăzută de art. 276, alin. 1, lit. e din legea nr. 53/2003, reţinându-se în fapt că la data de 27 februarie 2008, ora 9,45, la punctul de lucru din str. Isaccei, nr. 115 al SC (…) SRL Tulcea, angajatorul a primit la muncă pe numitul (…) începând cu data de 1 septembrie 2007 până la data de 4 ianuarie 2008 fără a încheia contract individual de muncă, faptă confirmată şi de salariaţii (…) şi (…), dar verbal, deoarece nu au vrut să declare în scris.

Din declaraţia martorului (…) audiat de instanţă rezultă însă că în luna februarie sau martie 2008 o persoană s-a prezentat la muncă, în aceeaşi zi solicitându-i-se de către (…) actul de identitate pentru întocmirea contractului de muncă însă acesta nu i le-a dat, iar a doua zi nu a mai venit la muncă.

Această declaraţie concordă cu declaraţia dată de numitul (…) la data de 27 februarie 2008 agentului constatator, ambele declaraţii nefiind combătute cu vreo altă probă din partea organului constatator.

Organul constatator susţine doar că situaţia de fapt a fost confirmată doar verbal de către doi martori, fără însă a face vreo probă în acest sens.

În aceste condiţii procesul-verbal contestat apare ca netemeinic.

Instanţa a mai reţinut şi o neconcordanţă de date în procesul-verbal contestat.

Astfel, s-a susţinut de către agentul constatator că la data de 27 februarie 2008 numitul (…) a fost primit la muncă de către petentă fără a i se întocmi contract de muncă, dar acelaşi agent constatator a reţinut că (…) îşi încetase activitatea la petentă din 4 ianuarie 2008.

În această situaţie, dacă (…) şi-a încetat activitatea la SC (…) SRL la 4 ianuarie 2008, aceasta ar fi fost data comiterii contravenţiei şi nu data constatării ei, adică 27 februarie 2008.

Dacă însă numitul (…) a fost primit la muncă în data de 27 februarie 2008, aşa cum s-a reţinut în procesul-verbal, el nu avea cum să-şi înceteze activitatea la 4 ianuarie 2008, adică anterior datei la care a fost găsit muncind fără contract de muncă.

De asemenea s-a constatat că (…) a dat declaraţia sa agentului constatator la data de 6 februarie 2008, situaţie în care nu se poate reţine ca dată a comiterii faptei data de 27 februarie 2008, ci cel mai târziu eventual data de 4 ianuarie 2008.

Acest dubiu asupra datei comiterii contravenţiei atrage şi nelegalitatea procesului-verbal.

Împotriva acestei sentinţe civile, în termen legal a formulat recurs Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea, criticând-o ca fiind netemeinică şi nelegală.

În motivarea recursului, recurentul arată că S.C.(…) SRL Tulcea a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 1.500 lei Ron, întrucât a primit la muncă pe numitul (…), fără a-i întocmi contract individual de muncă.

În declaraţia sa, (…) afirmă că a desfăşurat activitate în folosul S.C.(…) SRL în perioada 01.09.2007 – 04.09.2007 împreună cu (…)(contract individual de muncă nr.179685, data începerii activităţii 15.09.2007),(…) (contract individual de muncă nr.181571, data începerii activităţii 01.11.2007, data încetării activităţii 25.02.2008).

Arată recurentul că, susţinerea conform căreia numitul (…) nu îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă, este contrazisă de (…) care indică şi persoanele cu care a lucrat.

În consecinţă, solicită admiterea recursului şi modificarea sentinţei atacate, în sensul respingerii plângerii contravenţionale formulată de S.C.(…) SRL şi menţinerea procesului verbal în cauză ca temeinic şi legal.

Verificând legalitatea şi temeinicia sentinţei civile recurate, prin prisma motivelor invocate în recurs, a probatoriului administrat, cât şi din oficiu, se constată că instanţa de fond a făcut o apreciere justă a cauzei, pronunţând o sentinţă legală şi temeinică, potrivit următoarelor considerente.

Prin procesul verbal de contravenţie seria 37 nr.4779 din 28 febr.2008 petenta S.C. (…) SRL Tulcea, a fost sancţionată cu amendă contravenţională în cuantum de 1500 lei pentru comiterea contravenţiei prev.de art.276 al.1 lit.”e” din Codul Muncii, reţinându-se în fapt că la data de 27 febr.2008, ora 9,45, la punctul de lucru din str.Isaccei nr.15 al petentei, angajatorul a primit la muncă pe numitul (…) începând cu data de 1 sept.2007 până la data de 4 ian.2008 fără a încheia contract individual de muncă.

Din probele administrate la instanţa de fond rezultă o neconcordanţă între data săvârşirii faptei reţinută în procesul-verbal de contravenţie şi susţinerile organului constatator pe de o parte, iar pe de altă parte declaraţiile martorilor şi angajator şi a declaraţiei numitului (…).

Astfel, se susţine de către organul constatator că la data de 27 februarie 2008, numitul (…) a fost primit la muncă fără a i se încheia contract individual de muncă, dar tot organul constatator reţine că (…) îşi încetase activitatea la petentă în data de 4 ian.2008.

Deci, dacă această persoană a fost primită la muncă pe data de 27 febr.2008, el nu avea cum să-şi înceteze activitatea la 4 ian.2008, adică cu aproape o lună de zile înainte de a presta activitate la petentă fără contract individual de muncă.

Pe de altă parte, se constată că (…) a dat declaraţia sa organului constatator la data de 6 febr.2008, situaţia în care nu se poate reţine ca dată a comiterii faptei data de 27 febr.2008.

Faţă de aceste considerente, urmează a respinge recursul, ca nefondat şi a menţine sentinţa atacată ca legală şi temeinică.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro