404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Hotarare care sa tina loc de act vanzare-cumparare

Dosar nr. 6032/327/2007

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIIVLĂ NR. 47

Şedinţa publică din 21 ianuarie 2009

Prin cererea adresată Judecătoriei Tulcea şi înregistrată sub nr. 60327327/2007 din 2 noiembrie 2007 reclamantul (…) a solicitat ca în contradictoriu cu pârâtul (…), să se pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act de proprietate pentru cota de 11/32 din dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă totală de 5.627 m.p. situat în comuna Somova şi, de asemenea, obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Pârâtul (…) a formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională, solicitând respingerea acţiunii şi constatarea rezoluţiunii antecontractului autentificat sub nr. 354 din 6 martie 2007 de către B.N.P. ISTRATE-MUNTEANU DESPINA şi repunerea părţilor în situaţia anterioară.

Prin Sentinţa civilă nr. 1395 din 26 mai 2008, Judecătoria Tulcea a respins acţiunea formulată de reclamantul-pârât (…) în contradictoriu cu pârâtul reclamant (…), având ca obiect pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic, ca nefondată.

S-a admis cererea reconvenţională formulată de pârâtul-reclamant (…) în contradictoriu cu reclamantul pârât (…), având ca obiect rezoluţiune antecontract.

S-a dispus rezoluţiunea antecontractului autentificat sub nr. 354/6 martie 2007 de către Biroul Notarului Public „Istrate Munteanu Despina”.

A fost obligat reclamantul pârât la plata sumei de 745 lei către pârâtul-reclamant cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat şi taxă de timbru.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele:

Din analiza înscrisurilor depuse de către ambele părţi a rezultat că reclamantul-pârât se afla în culpă pentru neperfectarea contractului deoarece acesta i-a solicitat vânzătorului-promitent să încheie contractul de vânzare-cumpărare în alte condiţii decât cele stipulate în antecontract, situaţie în care pârâtul-vânzător nu a mai fost de acord să vândă, aceste aspecte rezultând din precizările pe care părţile le-au făcut în faţa notarului, potrivit încheierii de certificare nr. 3466/08.10.2007 a Biroului Notarului Public „Istrate-Munteanu Despina” (fila 4).

In acest act s-a menţionat expres faptul că reclamantul-beneficiar a declarat că, deşi nu a solicitat înscrierea în antecontract ca obiect al viitoarei vânzări, înţelegerea verbală a fost să se înstrăineze aproximativ 2000 m.p. şi casă în stare de ruină.

Stabilirea faptului că vina în neperfectarea contractului aparţinea reclamantului-pârât a făcut ca cererea reconvenţională să fie întemeiată, pârâtul-reclamant fiind îndreptăţit să solicite rezoluţiunea antecontractului.

Impotriva acestei sentinţe a declarat apel (…) ce ulterior a fost calificat ca fiind recurs, criticându-se hotărârea ca netemeinică, nelegală.

S-a susţinut că antecontractul încheiat între părţi nu vizează numai terenul arabil sau neproductiv, ci şi terenul pe care se află casa de locuit, deci terenul în total, astfel că declaraţia dată la notariat nu dovedea că el solicită un teren mai mare decât cel din act.

S-a arătat că terenul era în indiviziune, că în antecontract terenul supus convenţiei nu era delimitat, iar vânzările efectuate în timp ce pe rolul instanţei se afla un proces sunt lovite de nulitate.

S-a susţinut şi că instanţa de fond greşit a soluţionat cererea reconvenţională.

S-a solicitat admiterea recursului, modificarea sentinţei în sensul admiterii acţiunii principale şi respingerii cererii reconvenţionale.

Examinând cauza în recurs, în raport de motivele invocate, Tribunalul constată recursul nefondat.

La data de 6 martie 2007 a fost încheiat între părţi antecontractul de vânzare-cumpărare prin care intimatul (…) promitea să vândă recurentului (…) cota indiviză de 11/32 (aproximativ 2500 m.p.) din terenul situat în intravilanul comunei Somova, judeţ Tulcea, format din suprafaţa de 5627 m.p.

Este adevărat că, în cuprinsul actului, părţile au prevăzut şi situaţia în care în cazul neîndeplinirii obligaţiei de încheiere a contractului în formă autentică, beneficiarul se poate adresa instanţei în vederea obţinerii unei hotărâri judecătoreşti cu valoare de titlu de proprietate, dar aşa cum rezultă din declaraţia notarială autentificată cu nr. 3466 din 8 octombrie 2007, părţile au declarat că există o neînţelegere cu privire la bunul imobil supus vânzării, în sensul că reclamantul susţine că, deşi în antecontract nu s-a specificat, el a înţeles să cumpere pe lângă suprafaţa de teren şi casa de locuit, variantă cu care vânzătorul nu este de acord.

Intrucât în cauză se solicită constatarea vânzării unui imobil în alte condiţii decât cele prevăzute în antecontract, în mod corect prima instanţă a procedat la respingerea acţiunii principale.

In condiţiile în care rezultă că reclamantul este în culpă în ce priveşte neexecutarea clauzelor antecontractului, aceasta determină ca o consecinţă firească, şi admiterea cererii reconvenţionale.

Potrivit dispoziţiilor art. 1021 Cod civil, partea în privinţa căreia angajamentul nu s-a executat, are alegerea sau să oblige cealaltă parte să execute convenţia, când este posibil, sau să ceară desfiinţarea acesteia.

Intrucât validarea antecontractului şi pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de act autentic nu este posibilă, datorită atitudinii culpabile a cumpărătorului, se impune rezoluţiunea antecontractului autentificat cu nr. 354/6 martie 2007, având evident ca efect repunerea părţilor în situaţia anterioară.

Cum toate aspectele invocate în motivele de recurs nu sunt întemeiate, cum nu rezultă că obiectul vânzării din cuprinsul antecontractului ar fi altceva decât o cotă indiviză doar din suprafaţă de teren, fără a s e preciza şi casa de locuit şi având în vedere că hotărârea instanţei de fond este temeinică, legală, în conformitate cu dispoziţiile art. 312 alin. 1 Cod proc.civ., se va respinge recursul ca nefondat.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro