404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plângere contravenţională

Dosar nr. 2636/327/2008

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ NR.67

Şedinţa publică din data de 28 ianuarie 2009

Asupra recursului civil de faţă;

Petenta FILIALA TERITORIALĂ TULCEA a PARTIDUL … a sesizat Judecătoria Tulcea cu plângere contravenţională in baza disp. OG 2/2001 împotriva procesului verbal de contravenţie nr. 12/14.05.2008 Încheiat de Primăria municipiului Tulcea.

Prin sentinţa civilă nr.2002/05.09.2008 Judecătoria Tulcea, a respins excepţia tardivităţii si excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocate de către intimata.

A respins excepţia lipsei personalităţii juridice a contravenientului invocata de către petenta.

A admis în parte excepţia nulităţii procesului verbal de contravenţie invocata de către petenta si in consecinţa a admis plângerea contravenţionala formulata de către PARTIDUL………..– FILIALA TERITORIALA TULCEA.

A anulat procesul verbal de contravenţie nr. 12/14.05.2008 încheiat de către Primăria mun. Tulcea.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:

La data de 14.05.2008, PARTIDUL … « TULCEA » a fost sancţionat de către agenţii constatatori din cadrul Primăriei Tulcea cu o amenda de 1000 de lei, reţinându-se că a amplasat un banner fără autorizaţie pe strada Isaccei, prin aceasta încălcându-se prevederile art. 26(1)(a) din legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Având in vedere că intimata prin întâmpinare a invocat excepţia tardivităţii si a lipsei calităţii procesuale pasive a PRIMĂRIEI MUN. TULCEA, iar aceste excepţii dacă ar fi admise, ar face inutilă examinarea motivelor invocate de către petentă, instanţa a procedat mai întâi la soluţionarea acestora.

Cu privire la excepţia tardivităţii plângerii s-a constatat că procesul verbal întocmit de către agentul constatator a fost comunicat petentei la data de 20.05.2008, iar plângerea a fost depusă la instanţă la data de 05.06.2008. având in vedere disp. art. 101(1) Cod de Procedura Civila, care prevede ca termenele se calculează pe zile libere, neintrând in calcul nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfârşit termenul, a rezultat că plângerea a fost formulată în termen, excepţia fiind respinsă.

Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, intimata a invocat faptul că « Primăria » nu are calitatea procesuală, ea fiind o structura funcţională fără personalitate juridica cu activitate permanentă care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local si dispoziţiile primarului, sens in care a solicitat respingerea plângerii ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Asupra acestui aspect, instanţa a apreciat că, diferenţa intre Primar si Primărie este doar una de terminologie, in realitate ele desemnând aceeaşi instituţie, aceea a Primarului, reglementată de dispoziţiile cap. 3 din legea 215/2001. De altfel se observă că şi intimata în cauza, în partea introductivă a întâmpinării a folosit aceeaşi sintagma ca si cea folosită de petent în cererea sa. Prin urmare excepţia a fost respinsă.

Referitor la excepţia lipsei personalităţii juridice a petentului petenta a invocat prin plângerea formulata faptul ca potrivit art. 1 din legea 14/2003 privind partidele politice, personalitate juridica au doar partidele ca atare, nu si subdiviziunile teritoriale ce sunt organizate conform art. 12(1). Prin urmare, potrivit susţinerilor petentului, filiala teritoriala a PNL nu ar fi putut fi sancţionată contravenţional.

În privinţa acestei excepţii, instanţa a considerat că, atâta vreme filiala teritoriala Tulcea are cod de identificare fiscala si poate reprezenta partidul faţă de terţi la nivelul local corespunzător, pot deschide conturi la banca, răspunzând si de gestionarea acestora, aceasta poate fi şi sancţionată contravenţional. Pentru aceste motive excepţia a fost respinsă.

În ceea ce priveşte excepţia nulităţii procesului verbal, petenta a mai invocat pe cale de excepţie nulitatea procesului verbal de contravenţie,nulitate motivata de 3 aspecte : identitatea contravenientului este incert definită, lipsesc datele de identificare ale reprezentantului, iar ca martor a semnat o persoana ce are calitatea de agent constatator.

Faţa de lipsa datelor de identificare ale persoanei ce reprezintă contravenientul, instanţa a constatat că, în procesul verbal nu sunt trecute decât numele şi funcţia contravenientului, lipsind codul numeric personal, seria si numărul actului de identitate. In lipsa unei vătămări, aceste lipsuri nu atrag nulitatea actului de constatare, astfel ca in privinţa acestui aspect excepţia este nefondată.

De asemenea, faţa de calitatea martorului ce a semnat procesul verbal (Petrache Nicolae), instanţa constată că petenta nu a produs probe si nici nu a cerut administrarea de probe in sprijinul afirmaţiilor sale, astfel că şi sub acest aspect excepţia este neîntemeiată.

Cât priveşte identitatea contravenientului, s-a constatat că in cuprinsul procesului verbal aceasta este confuză si neclar stabilită. Astfel, la descrierea faptei se arata ca amplasarea ilegala a bannerului a fost făcută de către PARTIDUL ……………. TULCEA (fără a se preciza dacă este vorba de filiala teritorială a judeţului Tulcea ori de organizaţia municipală Tulcea) iar persoana răspunzătoare este PARTIDUL … (fără nici o altă precizare) cu sediul in Tulcea, str…… In aceste condiţii, instanţa se găseşte in imposibilitate de a determina care a fost intenţia agentului constatator si pe cine a avut in vedere când a aplicat sancţiunea (PARTIDUL … ca formaţiune politică, filiala teritorială judeţeană ori organizaţia municipală). Rezultă că în privinţa acestui aspect, excepţia nulităţii invocata de către petenta este întemeiată.

Împotriva sentinţei civile în termen legal, a formulat recurs Primăria Municipiului Tulcea, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Arată în esenţă recurenta că, în cauză, Primăria mun.Tulcea nu are calitate procesuală pasivă, neavând calitatea de agent constatator, potrivit prevederilor art.15 al.1 şi 2 şi art.33 din OG nr.2/2001, fiind o structură funcţională fără personalitate juridică cu activitate permanentă şi care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului.

Pe fondul cauzei, apreciază că intimatul petent a săvârşit fapta pentru care a fost sancţionat contravenţional şi anume a amplasat un bener electoral fără a deţine autorizaţie de amplasare.

În ce priveşte identitatea contravenientului, susţine recurenta că, au fost respectate prevederile art.16 din OG nr.2/2001, în sensul că la punctul 3 al procesului verbal este specificat atât numele, cât şi funcţia persoanei care reprezintă contravenientul, celelalte elemente de identificare nefiind menţionate întrucât persoana nu a fost prezentă la încheierea procesului verbal, iar eventuala lor lipsă reprezintă o nulitate relativă.

Examinând hotărârea atacată sub aspectul motivelor de recurs invocate, cât şi din oficiu, se reţine că recursul este neîntemeiat.

Astfel, în ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Primăriei Mun.Tulcea, se reţine că aceasta este neîntemeiată, întrucât calitatea sa procesuală este dată tocmai de prevederile art.15 din OG nr.2/2001 şi de asemenea de actul normativ care reglementează contravenţia reţinută în sarcina intimatului petent.

Mai mult, procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr.12/14.05.2008 are drept emitent şi prin urmare organ constatator, pe recurenta Primăria municipiului Tulcea.

Sub aspectul legalităţii procesului verbal atacat, se reţine de asemenea că, în ce priveşte identitatea contravenientului, în cuprinsul procesului verbal atacat aceasta este confuză şi neclar stabilită.

La descrierea faptei, se arată că amplasarea ilegală a bannerului a fost făcută de către Partidul … Tulcea fără a se preciza dacă este vorba de o filială teritorială a judeţului Tulcea, ori de organizaţia municipală Tulcea, iar persoana răspunzătoare este Partidul …, fără nici o altă precizare, cu sediul în Tulcea str…. .

În aceste condiţii, în mod corect a reţinut instanţa de fond că, este imposibil de a se determina care a fost intenţia agentului constatator şi pe cine a avut în vedere când a aplicat sancţiunea – Partidul … ca formaţiune politică, filiala teritorială judeţeană, ori organizaţia municipală, astfel încât excepţia nulităţii invocată de către intimatul petent este întemeiată.

De altfel, prin chiar plângerea formulată, recurenta recunoaşte faptul că nu a respectat prevederile art.16 al. 1 din OG nr.2/2001, în sensul că,nu a identificat contravenientul.

Pentru aceste considerente, hotărârea instanţei de fond fiind temeinică şi legală, urmează a respinge recursul, ca nefondat.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro