404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Constatare nulitate absolută contract vânzare-cumpărare

Dosar nr. 1213/327/2008

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ NR. 27

Şedinţa publică din 19 Ianuarie 2009

Completul compus din:

Asupra apelului civil de faţă;

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea sub nr.1213/327/2008. reclamanţii DP , DI , DD , NŞ , RP , N E , E P ŞI E G au chemat în judecată pe pârâţii SC ….. şi OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ TULCEA pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se constate nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare nr.299/15.10.1991, încheiat între COOPERATIVA … şi SC … şi să se dispună radierea înscrierii operaţiunii de intabulare a dreptului de proprietate asupra imobilului cu nr.cadastral 1101 constând în teren în suprafaţa de 13650,44 mp şi construcţii în suprafaţă de 3548,09 mp situat în intravilan, T18, P665, în loc…………

Prin sentinţa civilă nr.2237/17 sept.2008 Judecătoria Tulcea a admis acţiunea formulată de reclamant şi a constatat nulitatea absolută a înscrisului denumit contract de vânzare-cumpărare, înregistrat sub nr.299/15.10.1991 la CAP M şi sub nr.639/15.10.1991 la SC ….., cu privire la suprafaţa de 13.650,44 mp teren intravilan, situat în loc. …, com. …, jud.Tulcea, cu nr.cadastral 1101, încheiat între Cooperativa … şi Societatea Comercială………….

A dispus radierea înscrierii operaţiunii de intabulare a dreptului de proprietate asupra imobilului cu nr. cadastral 1101, constând în teren intravilan în suprafaţă de 13.650,44 mp şi construcţii în suprafaţă de 3548,09 mp, situat în intravilan, T18, P665, în loc………………., dispusă prin încheierea nr.12362/07.09.2006 a OCPI Tulcea în favoarea SC ……… .

A obligat pârâta la plata sumei de 1012,50 lei către reclamanţi, cu titlul de cheltuieli de judecată.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:

Obiectul cererii de chemare în judecată al prezentei acţiuni este constatarea nulităţii absolute a unui contract de vânzare-cumpărare şi radierea înscrierii operaţiunii de intabulare a dreptului de proprietate asupra imobilului cu nr. cadastral 1101.

Pe fondul cauzei s-a reţinut că între COOPERATIVA …, în calitate de vânzător şi SC …, în calitate de cumpărător, a intervenit la data de 15.10.1991 contractul de vânzare-cumpărare nr. 299/15.10.1991 având ca obiect, potrivit art.1, vânzarea unor construcţii şi instalaţii din cadrul fermei zootehnice a C.A.P. … aflată în lichidare conform inventarului, anexa 1.Potrivit art.2, preţul construcţiilor, instalaţiilor şi a terenului aferent conform schiţei , anexa nr.1 a, a fost negociat la suma de 3.999.812 lei, iar potrivit art.6, terenul din incinta fermei în suprafaţă de 15811,25 mp, astfel cum a fost delimitat prin schiţa anexă nr.2 trece în proprietatea cumpărătorului odată cu mijloacele fixe cumpărate.

Potrivit art.46 al.1 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar – în forma sa originară publicată în Monitorul Oficial nr.37 din 20 februarie 1991, – act în vigoare la data încheierii contractului, se reţine că terenurile situate în intravilan şi extravilan pot fi înstrăinate, indiferent de întinderea suprafeţei, prin acte juridice între vii, sub sancţiunea nulităţii absolute a actului de înstrăinare, prevăzută la alin.2 al aceluiaşi articol din lege.

Indubitabil, contractul de vânzare-cumpărare se supune legii în vigoare la data încheierii actului potrivit principiului tempus regit actum.

Examinând contractul de vânzare-cumpărare (filele 10-11) se reţine că acesta nu a fost încheiat în formă autentică şi faţă de dispoziţiile legale mai sus menţionate actul este lovit de nulitate absolută pentru suprafaţa de 13650,44 mp, cu nr. cadastral 1101, situat în intravilanul loc. … comuna … jud. Tulcea.

Pentru considerentele expuse s-a constatat nulitatea absolută parţială a înscrisului denumit contract de vânzare-cumpărare nr. 299/15.10.1991 încheiat între COOPERATIVA …, în calitate de vânzător şi SC …, în calitate de cumpărător, cu privire la suprafaţa de teren intravilan de 13650,44 mp, cu nr. cadastral 1101, situat în loc. ….

Pe cale de consecinţă s-a dispus şi radierea operaţiunii de intabulare a dreptului de proprietate asupra imobilului cu nr. cadastral 1101, constând în teren intravilan în suprafaţă de 13.650,44 mp şi construcţii în suprafaţă de 3548,09 mp, situat în intravilan, T18, P665, în loc. …, com. …, jud.Tulcea, dispusă prin încheierea nr.12362/07.09.2006 a OCPI Tulcea în favoarea SC Agroindustriala Dealu SA Tulcea.

Împotriva acestei sentinţe civile, în termen legal a formulat apel S.C…. S.A. prin lichidator judiciar …, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate.

În motivarea apelului se arată că, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.299/639/15.10.1991, S.C…. S.A. a cumpărat de la Cooperativa … următoarele bunuri: teren în suprafaţă de 15.811,25 mp. atelier mecanic, grajdurile nr.1,2 şi 3, tandem muls, pompă Hebe, maşină tocat şi măcinat + bucătărie furajeră, instalaţie electrică, instalaţie apă, birouri.

În această tranzacţie, în conformitate cu dispoziţiile alin.(2) al art.26 din Legea nr.18/1991 în formă originală, vânzătorul Cooperativa … a fost reprezentat de către comisia de lichidare constituită prin Decizia nr.165/1990 emisă de Prefectura Tulcea.

Potrivit art.46 din Legea nr.18/1991 în formă originară „terenurile situate în intravilan şi extravilan pot fi înstrăinate, indiferent de întinderea suprafeţei, prin acte juridice între vii, încheiate în formă autentică”.

Din dispoziţiile art.1171 din C.Civ., care definesc înscrisul autentic, rezultă condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un înscris autentic pentru a avea valoare de înscris autentic. Aceste condiţii trebuie să fie îndeplinite cumulativ şi se referă la: a)întocmirea înscrisului de către un funcţionar public; b)funcţionarul public să fie competent din punct de vedere material şi teritorial de a instrumenta înscrisul; c)înscrisul să fie întocmit cu respectarea formalităţilor cerute de lege.

Referitor la întocmirea înscrisului de către un funcţionar public, arată că, potrivit art.7 din Hotărârea nr.131 din 27 februarie 1991 şi Cap.7 din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor „membrii comisiilor (….) vor fi asimilaţi cu funcţionarii aflaţi în exerciţiul autorităţii de stat”.

Referitor la condiţia potrivit căreia funcţionarul public să fie competent din punct de vedere material şi teritorial de a instrumenta înscrisul, arată că, pentru ca actul autentic să fie valabil trebuie ca funcţionarul ce-i dă autenticitatea să fie investit cu această calitate şi să lucreze în limitele atribuţiilor date de lege. Or, în conformitate cu dispoziţiile alin.(2) al art.26 din Legea nr.18/1991 în forma originară, membrii comisiei de lichidare a C.A.P. … au fost desemnaţi din decizie de către Prefectura judeţului Tulcea, astfel încât aceştia erau competenţi din punct de vedere material şi teritorial să încheie actul.

În ce priveşte cea de-a treia condiţie, respectiv aceea ca înscrisul să fie întocmit cu respectarea formalităţilor cerute de lege, arată că, astfel după cum rezultă şi din contractul de vânzare-cumpărare nr.299/639/15.10.1991, acesta cuprinde menţiuni referitoare la părţile care au încheiat actul şi reprezentanţii acestora, natura actului juridic ce s-a încheiat, drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi data şi locul încheierii contractului.

Mai mult, ţinând cont de clasificarea înscrisurilor autentice conform cărora înscrisurile autentice sunt toate înscrisurile întocmite şi autentificate de notarul public, arată apelanta că, actele translative de proprietate asupra terenurilor întocmite de comisiile de lichidare, asemenea actelor translative de proprietate asupra terenurilor întocmite de instanţele judecătoreşti, executorii judecătoreşti, lichidatorii judiciari, în limitele competenţelor legale, purtând ştampila şi semnătura acestora, precum şi numărul de înregistrare şi data sunt acte de autoritate publică şi au forţa probantă corespunzătoare unor asemenea acte.

Faţă de cele menţionate mai sus, apreciază apelanta că, prima instanţă în mod greşit a admis acţiunea formulată de reclamanţii DP , DI , DD , NŞ , RP , N E , E P şi E G întrucât, în opinia apelantei, contractul de vânzare-cumpărare înregistrat la C.A.P…., prin comisia de lichidare, sub nr.299/15.10.1991 şi la S.C…. sub nr.639/15.10.1991, este unul perfect valabil, sens în care solicită admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei apelate, iar pe fondul cauzei, solicită a se dispune respingerea acţiunii reclamanţilor, ca nefondată.

La data de 12 nov.2008 reclamanţii DP , DI , DD , NŞ , RP , N E , E P şi E G, au formulat întâmpinare, solicitând respingerea apelului ca nefondat şi menţinerea hotărârii atacate ca legală şi temeinică, cu cheltuieli de judecată.

Examinând actele şi lucrările dosarului în raport de criticile formulate, precum şi de dispoziţiile legale incidente în cauză, se reţine că apelul este nefondat, pentru considerentele ce se vor expune în continuare.

Prin contractul de vânzare-cumpărare nr.299 din 15 oct.1991 Cooperativa …, în calitate de vânzător, înstrăinează S.C. … conform art.1 din contract, construcţii şi instalaţii din cadrul fermei zootehnice a CAP M aflată în lichidare,conform inventarului.

Potrivit art.6 din contract, terenul din incinta fermei în suprafaţă de 15811,25 mp., trece în proprietatea cumpărătorului odată cu mijloacele fixe cumpărate.

Contractul de vânzare-cumpărare încheiat la data de 15 oct.1991, trebuie analizat în raport de legislaţia vremii, iar potrivit art.46 al.1 din Legea nr.18/1991 (act normativ sub incidenţa căruia s-a încheiat contractul) terenurile situate în intravilan şi extravilan pot fi înstrăinate, indiferent de întinderea suprafeţei prin acte juridice între vii, încheiate în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute a actului de înstrăinare.

Din examinarea contractului de vânzare-cumpărare rezultă cu claritate că el reprezintă un contract sub semnătură privată nefiind încheiat în formă autentică, iar sancţiunea nulităţii este prevăzută de Legea nr.18/1991 în formă originală.

Chiar dacă pentru construcţiile înstrăinate contractul este valabil, în ceea ce priveşte terenul, contractul este nul.

Chiar şi redactarea contractului nu este în conformitate cu art.948 C.civ. deoarece în art.1 – obiectul contractului îl constituie vânzarea-cumpărarea unor construcţii şi instalaţii, fără nici o referire şi la suprafaţa de teren, ca apoi, în capitolul IV – „alte clauze” la art.6 se menţionează că terenul în suprafaţă de 15811,25 mp. din incinta fermei trece în proprietatea cumpărătorului la data de 15 oct.1991.

Nici celelalte motive nu pot fi primite deoarece se referă la lucruri generale şi nu la speţa de faţă şi nici temeiurile juridice invocate de apelantă în motive nu se regăsesc în speţă ca temei de drept.

Faţă de aceste considerente, urmează a respinge apelul, ca nefondat.

Urmează a obliga apelanta să plătească intimaţilor persoane fizice, suma de 4740 lei cheltuieli de judecată.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro