404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Comercial –deschidere procedură insolvenţă

Dosar nr. 2328/88/2008

Sentinta civila Nr. 292

Sedinta publica de la 20 Februarie 2009

Prin cererea adresata acestei instante la data de 05 septembrie 2008 si înregistrata sub nr. 2328/88/2008, iar la judecatorul sindic sub nr…./2008, debitoarea SC … SNC prin lichidator CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENTA …, desemnat prin încheierea nr. …/17.04.2006 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, a solicitat deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata fata de debitoare.

În motivarea cererii a aratat ca, având în vedere atributiile stabilite prin lege pentru lichidator, a procedat la notificarea debitoarei la sediul declarat la Oficiul Registrului Comertului, corespondenta fiind returnata prin posta cu mentiunea „destinatarul refuza primirea”, precum si la notificarea celor doi asociati prevazuti în comunicarea de informatii a Oficiului Registrului Comertului Tulcea, respectiv … si …, la adresele de domiciliu ce au fost indicate, corespondenta cu … s-a restituit cu mentiunea „destinatarul refuza primirea”, iar corespondenta cu … a fost confirmata de primire de catre mama acestuia.

Pe rolul Tribunalului Tulcea a fost înregistrata cererea de chemare în judecata a fostului administrator al debitoarei ce a facut obiectul dosarului nr. 1429/88/2007, solutia fiind de obligare a acestuia de a prezenta lichidatorului documentele societatii si actele contabile pe ultimii 3 ani de activitate.

Urmare a acestei hotarâri, … a prezentat la data de 26 septembrie 2007 o parte din actele societatii în baza unui proces verbal.

Întrucât informatiile referitoare la datoriile fiscale ale societatii nu erau la zi, urmare a solicitarii lichidatorului, D.G.F.P. Tulcea a comunicat copia ultimului bilant contabile al societatii debitoare si a balantei de verificare.

Solicita aplicarea în speta a procedurii simplificata de insolventa se bazeaza pe prevederile art.1 alin.(2) lit.c pct.2-4 coroborate cu litera e din Legea nr.85/2006, iar starea de insolventa decurge din neplata datoriilor acestei societati.

În sustinere, reclamanta a depus la dosar în copie: încheierea nr. …/17.04.2006 pronuntata de judecatorul delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, notificari, si copia adresei nr. … din 07.08.2008 primita de la DGFP Tulcea.

Examinând cererile, în raport cu probele administrate, judecatorul sindic retine urmatoarele:

Din relatiile comunicate de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea rezulta ca rezulta ca societatea în discutie a fost dizolvata prin încheierea nr. 1368/17.04.2006 a judecatorului delegat, în baza art.30 alin.(3) din Legea nr.359/2004, iar conform dispozitiilor art.2701 din Legea nr.31/1990, republicata, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei, conditii în care se va aplica în cauza procedura insolventei în forma simplificata, conform art.1 alin.2 lit.e din Legea nr.85/2006, procedura prin care debitoarea intra direct în procedura falimentului.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantei, conform declaratiei de creanta depusa pâna la sesizarea instantei, conform dispozitiilor legale aratate, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, urmeaza a se admite cererile si a se dispune deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata fata de debitoarea SC .. SNC, care va intra direct în procedura falimentului pentru ca nu se impune verificarea elementelor prevazute la art.1 alin.2 lit.c si d din lege.

Având în vedere ofertele depuse la dosar, precum si ca lichidatorul debitoarei, desemnat în baza Legii nr.31/1990, care a introdus cererea de deschiderea procedurii insolventei, a solicitat sa fie exceptat de la numirea în aceasta calitate, în cauza va fi desemnat, ca lichidator judiciar CC … CONSTANTA care va exercita atributiile prevazute de art.24 si 25 din Legea nr.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, precum si orice alte atributii care îi revin.

Se va stabili pentru lichidator o remuneratie fixa in cuantum de 2000 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie in procent de 5% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei.

Potrivit art.42 alin.1 din Legea nr.85/2006 se va interzice administratorilor debitoarei, sub sanctiunea nulitatii, sa înstraineze, fara acordul judecatorului sindic, partile sociale sau de interes ori actiunile detinute de debitoarea în cauza.

În temeiul art.42 alin.2 din Legea nr.85/2006 se va dispune indisponibilizarea actiunilor ori a partilor sociale sau de interes potrivit art.42 alin.1, în registrele speciale de evidenta ori în conturile înregistrate electronic.

Conform art.44 din Legea nr.85/2006 debitoarea are obligatia de a pune la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii.

Conform art.3 pct.26 din Legea nr.85/2006 lichidatorul va convoca, pentru desemnarea administratorului special, în termen de 20 zile de la deschiderea procedurii, asociatii.

Conform art.2 alin.1 din Legea nr.85/2006 la fiecare termen de continuare a procedurii se va prezenta judecatorului sindic de catre lichidator un raport cuprinzând descrierea modului în care si-a îndeplinit atributiile, precum si o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului.

În temeiul art.48 alin.1 din Legea nr.85/2006 se va dispune ca toate bancile la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitorului, prevazut de art.59 alin.1, la data de 17 aprilie 2009.

Lichidatorul va notifica conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitorului si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termen limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei la 15 aprilie 2009; termenul de verificarea creantelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 24 aprilie 2009, termenul de depunere a contestatiilor la 27 aprilie 2009, termenul de întocmire si depunere a tabelului definitiv consolidat la 11 mai 2009, locul, data si ora primei sedinte a adunarii generale a creditorilor, notificare ce se va publica si într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art.61 alin.3 din Legea nr.85/2006.

Lichidatorul desemnat va întocmi si prezenta judecatorului sindic, în temeiul art.122 alin.1 din Legea nr.85/2006, programul de administrare al lichidarii, în termen de 30 zile de la numire.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro