404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Comercial –contestaţie la titlu

Dosar nr. 2559/88/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinţa civilă Nr. 213

Şedinţa publică de la 09 Februarie 2009

Prin cererea introdusă la data de 14 oct.2008 şi înregistrată la Tribunalul Tulcea, sub nr.2559, reclamantul (…)a chemat în judecată pe pârâta ACH Tulcea prin lichidator Rominsol IPURL Tulcea, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate că în realitate, cantitatea de material lemnos pe care a achiziţionat-o de la pârâtă nu a fost de 1091,540 mc., ci de 603,107 mc., să se dispună în mod corespunzător reducerea preţului cantităţii de material lemnos achiziţionat, în funcţie de cantitatea efectiv constatată livrată cu ocazia întocmirii proceselor verbale de predare-primire încheiate ca urmare a livrărilor ulterioare de către reclamant către alţi beneficiari, respectiv de la suma de 3.440.531.515 lei vechi, la suma de 1.900.991.846,764 lei vechi.

Prin altă cerere, introdusă la data de 5 nov.2008 şi înregistrată la Tribunalul Tulcea sub nr.2734, reclamantul (…)a formulat contestaţie la executare, împotriva executării silite pornite la cererea ACH Tulcea, prin lichidator Rominsol IPURL Tulcea, în baza titlului executoriu reprezentat de sent.civ.nr.26 din 5 ian.2007 şi a cererii de executare silită nr.2637 din 14 iulie 2008 a executorului judecătoresc Dumbravă Dumitru.

La solicitarea instanţei reclamantul a depus precizări cu privire la dos.nr.2559/88/2008, arătând că şi prezenta cauză este o contestaţie la titlu în temeiul art.400 al.2 C.proc.civ, solicitând şi conexarea dosarului cu nr.2734/88/2008 la dos.nr.2559/88/2008.

În motivarea contestaţiei, contestatorul a arătat că la data de 22 iunie 2008 a primit din partea Biroului Executor Judecătoresc „Dumbravă Dumitru” o comunicare la care s-a anexat o somaţie de plată din 17.07.2008, întocmită în dosarul de executare 138/2008, titlu executor sentinţa civilă nr.265/ianuarie 2007 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr.3096/2006 şi cererea de executare silită a sumei de 345.375,50 lei cu dobânda legală aferentă.

În cuprinsul somaţiei de plată din 17.07.2008 se face vorbire şi despre un proces verbal încheiat de executorul judecătoresc în conformitate cu disp.art.3717 c.proc.civ., act care nu i-a fost comunicat şi din care rezultă că datoria integrală şi dobânda legală aferentă debitului neachitat, calculată în conformitate cu OG nr.9/2000 este de 470.390,54 lei Ron.

Creanţa datorată societăţii creditoare-urmăritoare prin lichidatorul său judiciar, despre care se face vorbire în cuprinsul titlului executoriu, sentinţa civilă nr.26/05.01.2007 a Tribunalului Tulcea, reprezintă în realitate c/val. unei cantităţi totale de 1091,540 mc. cherestea, în valoare totală de 3.440.531.515 lei vechi cu tot cu TVA, înscrisă în cuprinsul facturii fiscale seria TLVM nr.01244989/02/08.03.2005, cherestea pe care a achiziţionat-o şi a lăsat-o în depozitul gratuit al acestei societăţi, până la momentul vinderii cherestelei altor beneficiari.

Ulterior întocmirii proceselor verbale de custodie din 8.03.2005 întreaga cantitate de cherestea a vândut-o altor beneficiari încheind cu S.C. ACH Tulcea procesele verbale de predare-primire din: 12.07.2005; 13.07.2005; 14.07.2005; 19.10.2005; 19.10.2005; 21.02.2008; 23.02.2008; 24.02.2008; 24.02.2008; 25.02.2008;27.02.2008; 28.02.2008; 4.03.2008; 5.03.2008; 5.03.2008; 6.03.2008; 7.03.2008; 8.03.2008; 10.03.2008; 11.03.2008; 12.03.2008; 14.03.2008; 15.03.2008; 17.03.2008; 18.03.2008; 18.03.2008; 19.03.2008; 19.03.2008; 20.03.2008; 21.03.2008; 22.03.2008; 24,03.2008; 25.03.2008; 26.03.2008; 27.03.2008; 27.03.2008; 27.03.2008; 28.03.2008; 31.03.2008; 1.04.2008; 02.04.2008; 03.04.2008; 04.04.2008; 05.04.2008; 08.03.2008; 09.04.2008; 10.04.2008; 11.04.2008; 12.04.2008; 14.04.2008; 15.04.2008; 16.04.2008; 17.04.2008; 18.04.2008; 21.04.2008; 22.04.2008; 23.04.2008; 25.04.2008; 29.04.2008; 05.05.2008; 06.05.2008; 08.05.2008; 12.05.2008; 13.05.2008; 14.05.2008; 15.05.2008; 16.05.2008; 22.05.2008; 22.05.2008; 27.05.2008; 09.06.2008; 10.06.2008; 10.06.2008 şi 23.06.2008.

Cantităţile de cherestea livrate către alţi beneficiari şi în legătură cu care s-au întocmit cu S.C. ACH Tulcea procesele verbale de predare-primire mai sus menţionate, totalizează în realitate 603,107 mc. în valoare de 1.900.991.846,764 lei vechi cu tot cu TVA şi nu 1091,540 mc. în valoare totală de 3.440.531.515 lei vechi cu tot cu TVA, aspect care nu putea fi cunoscut în momentul pronunţării sentinţei civile nrt.26/5 ianuarie 2007 a Tribunalului Tulcea.

Arată reclamantul că datorează societăţii creditoare c/valoarea cantităţii reale de cherestea de 603,107 mc. deoarece aceasta reprezintă cantitatea efectiv livrată şi nu cea trecută în factura fiscală seria TLVM nr.01244989/08.03.2005, fără a fi cubată corect.

Potrivit art.1300 cod civil „dacă însă marfele nu s-au vândut cu grămada, ci după greutate, după număr sau după măsură, lucrurile vândute rămân în rizicul-pericolul vânzătorului, până ce vor fi cântărite, numărate sau măsurate”, iar potrivit art.1311 cod civil „dacă în momentul vânzării, lucrul vândut… era pierit numai în parte, cumpărătorul are alegerea între a se lăsa de contract, sau a pretinde reducerea preţului”.

Cum la data întocmirii facturii fiscale TLVM nr.01244989/02.03ş.2005, cantitatea de material lemnos nu a fost cubată în mod corespunzător, constatându-se ulterior că aceasta este mai mică decât cea considerată a fi livrată, cumpărătorul poate pretinde reducerea corespunzătoare a preţului.

Acest lucru reclamantul l-a solicitat şi cu ocazia contestaţiei la executare silită pornită la cererea S.C. (…)SA Tulcea, în faliment, prin lichidator Rominsol IPURL Tulcea în baza sentinţei civile nr.26/5.01.2007, pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr.3096/2006 şi a cererii de executare silită nr.2637/14.07.2008 precum şi a procesului verbal încheiat de Executorul Judecătoresc „Dumbravă Dumitru” Tulcea, conform art.3717 c.proc.civ. în dosarul de executare silită nr.138/2008.

În dovedirea contestaţiei, contestatorul a depus la dosar înscrisuri care au fost depuse şi în dosarul de executare silită.

Intimata ACH Tulcea, prin lichidator Rominsol PURL, nu a depus întâmpinare. Dar în raport de precizările făcute de către contestator şi temeiul juridic invocat, a ridicat excepţia inadmisibilităţii contestaţiei.

Analizând excepţia invocată de către intimată, instanţa constată că aceasta este întemeiată, potrivit următoarelor considerente.

În speţă, sunt incidente dispoz.art.400 al.2 C.proc.civ. care prevăd posibilitatea lămuririi înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu.

Din sus-menţionatele prevederi, rezultă că motivele ce se invocă într-o contestaţie la executare (la titlu) nu se pot referi la chestiuni de fond care să supună în discuţie o hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

Punerea în discuţie, în faţa instanţei de executare, a legalităţii şi temeiniciei titlului executoriu ar duce la încălcarea principiului puterii lucrului judecat. Deci, în cadrul contestaţiei la titlu, instanţa nu este îndreptăţită să examineze fondul raporturilor juridice dintre părţi, ci trebuie să se conformeze hotărârii puse în executare.

În speţă, deşi se invocă temeiul juridic al unei contestaţii la titlu, în realitate se urmăreşte corectarea dispozitivului titlului executoriu care nu s-ar putea face decât analizând anumite aspecte care vizează fondul cauzei.

Hotărârea, în cauză, ce face obiectul contestaţiei la titlu are putere de lucru judecat, atât dispozitivul, cât şi considerentele acesteia având puterea lucrului judecat.

Modificarea dispozitivului sentinţei civile nr.26 din 5 ian.2007 a Tribunalului Tulcea, în sensul arătat de contestator, presupune modificarea argumentelor expuse de instanţă în considerentele hotărârii, iar acest lucru implică o reanalizare a cauzei, ceea ce este inadmisibil pe calea contestaţiei la titlu, instanţa de executare neputând face o analiză asupra legalităţii şi temeiniciei titlului executoriu.

Prin urmare, se va admite excepţia ca nefondată, neputându-se soluţiona favorabil această contestaţie la titlu, deoarece s-ar ajunge la o judecată în fond a cauzei şi la o lămurire a hotărârii puse în executare.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro