404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Comercial –deschidere procedură insolvenţă

Dosar nr. 35/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinţa civilă Nr. 200

Şedinţa publică de la 06 Februarie 2009

Prin cererea adresata acestei instante la data de 09.01.2009 şi înregistrata sub nr. 35/88/2009, iar la judecatorul sindic sub nr. 8/2009, reclamanta creditoare SC C SRL Galaţi a chemat in judecata pe parata debitoare SC GC SRL cu sediul în …………. jud. Tulcea, pentru deschiderea procedurii insolvenţei în temeiul art.1 alin. 2 coroborat cu art. 3 pct. 6 din Lg. 85/2006.

În motivarea cererii, reclamanta creditoare a sustinut că a livrat debitoarei produse specifice în valoare de 10.641,82 lei conform facturilor ataşate la dosar. A mai arătat că la creanţa datorată se adaugă şi suma de 136,18 lei penalităţi de întârziere, cuantumul total al creanţei fiind de 10.777,99 lei.

In sustinere, reclamanta creditoare a depus la dosar, în copie, facturile fiscale emise către societatea debitoare.

In temeiul art. 33 al. 1 din Lg. 85/2006, cererea creditoarei a fost comunicată debitoarei la sediul social al acesteia.

Parata debitoare S.C. GC SRL TULCEA, jud.Tulcea a formulat contestatie în temeiul art.33 alin.2 din legea 85/2006.

Examinând cererea, în raport cu probele administrate, judecătorul sindic reţine că debitoarea S.C. GC SRL TULCEA, jud.Tulcea datorează creditoarei SC C M&D SRL suma de 10.777,99 lei reprezentând produse specifice, pentru care s-au emis facturi pe care debitoarea nu le-a achitat cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei, termenele de plată fiind expirate, este prezumată a fi în insolvenţă, conform art.3 alin.1 pct.1 lit.a din Lg.85/2006, impunându-se, în consecinţă, deschiderea faţă de aceasta a procedurii insolvenţei.

Deşi a formulat contestaţie şi a făcut o serie de afirmaţii în legătură cu situaţia sa partrimonială, debitoarea nu a produs nici un fel de dovezi de natură a forma convingerea instanţei cu privire la aceste susţineri.

Pe cale de consecinţă urmează ca instanţa să respingă contestaţia formulată de SC GC SRL Tulcea ca nefondată şi urmează a se admite cererea formulată de SC C SRL Galaţi şi a se dispune deschiderea procedurii de insolvenţă în forma simplificată faţă de debitoarea S.C. GC SRL TULCEA, judeţul Tulcea.

Având în vedere ofertele depuse la dosar de către practicienii în insolvenţă, faptul că prin cererea formulată creditoarea nu a solicitat expres numirea unui lichidator judiciar, în cauză va fi desemnat, în calitate de administrator judiciar CII Constanţa, Punct de Lucru Tulcea, care s-a şi remarcat prin eficienţă în alte dosare având şi o ofertă cu remuneraţia cea mai convenabilă, care va exercita atribuţiile prev.de art.20 din Lg.85/2006 şi pe cele care îi vor fi stabilite de judecătorul sindic, precum şi orice alte atribuţii care îi revin şi pentru care se va stabili o remuneraţie fixă în cuantum de 1500 lei pentru activitatea premergătoare efectuării lichidării şi o remuneraţie în procent de 5% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei şi din recuperarea de creanţe.

Potrivit art.42 alin.1 din Legea nr.85/2006 se va interzice administratorilor debitoarei, sub sancţiunea nulităţii, să înstrăineze, fără acordul judecătorului sindic, părţile sociale sau de interes ori acţiunile deţinute de debitoarea în cauză.

În temeiul art.42 alin.2 din Legea nr.85/2006 se va dispune indisponibilizarea acţiunilor ori a părţilor sociale sau de interes potrivit art.42 alin.1, în registrele speciale de evidenţă ori în conturile înregistrate electronic.

Conform art.44 din Legea nr.85/2006 debitoarea are obligaţia de a pune la dispoziţia lichidatorului toate informaţiile cerute de acesta, precum şi toate informaţiile cerute de acesta, precum şi toate informaţiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii.

Conform art.3 pct.26 din Legea nr.85/2006 lichidatorul va convoca, pentru desemnarea administratorului special, în termen de 20 zile de la deschiderea procedurii, asociaţii.

Conform art.2 alin.1 din Legea nr.85/2006 la fiecare termen de continuare a procedurii se va prezenta judecătorului sindic de către lichidator un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, precum şi o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului.

În temeiul art.48 alin.1 din Legea nr.85/2006 se va dispune ca toate băncile la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al lichidatorului.

Se va fixa termen pentru depunerea de către lichidator a raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia insolvenţei debitorului, prevăzut de art.59 alin.1, la data de 3 aprilie 2009.

Lichidatorul va notifica conform codului de procedură civilă intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea menţiunii, notificare ce va cuprinde şi următoarele termene: termen limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la 1 aprilie 2009; termenul de verificarea creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe la 10 aprilie 2009, termenul de depunere a contestaţiilor la 13 aprilie 2009, termenul de întocmire şi depunere a tabelului definitiv consolidat la 23 aprilie 2009, locul, data şi ora primei şedinţe a adunării generale a creditorilor, notificare ce se va publica şi într-un ziar de largă circulaţie şi în buletinul procedurilor de insolvenţă, conform art.61 alin.3 din Legea nr.85/2006.

Lichidatorul desemnat va întocmi şi prezenta judecătorului sindic, în temeiul art.122 alin.1 din Legea nr.85/2006, programul de administrare al lichidarii, în termen de 30 zile de la numire.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro