404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Recurs – plângere contravenţională – contravenţie la regimul circulaţiei

Dosar nr. 886/179/2008

DECIZIA CIVILĂ NR. 181

Şedinţa publică de la 25 februarie 2009

Referitor la recursul declarat de petenta S.C. ……….., împotriva Sentinţei civile nr. 705 din 01.10.2008, pronunţată în dosarul cu nr. 886/179/2008, al Judecătoriei Babadag, tribunalul reţine următoarele.

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul Judecătoriei Babadag la data de 12.08.2008, petenta S.C. ……….. a formulat plângere împotriva procesului verbal de contravenţie seria AIR nr.0096831 încheiat de Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Tulcea la data de 23.07.2008 , solicitând anularea procesului verbal de contravenţie .

Petenta a solicitat sa se constate nulitatea procesului verbal şi sa se dispună exonerarea de la plata amenzii contravenţionale în cuantum de 23.500 lei De asemenea s-a solicitat sa se constatate că fapta reţinută în procesul verbal de contravenţie nu întruneşte una din trăsăturile esenţiale ale contravenţiei, respectiv vinovăţia , aspect ce conduce la inexistenţa contravenţiei .

Totodată petenta a învederat că în cauză există o eroare de fapt , situaţie ce conduce la exonerarea sa de răspunderea contravenţională . În subsidiar, în cazul în care nu se va anula procesul verbal de contravenţie s-a solicitat înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale cu avertisment.

A arătat petenta că în descrierea faptei la punctul 1 lit.a din procesul verbal de contravenţie agentul constatator a consemnat că autovehiculul proprietatea petentei efectua transport de marfă fără a deţine la bord , la momentul controlului , licenţa de transport şi copie conformă a acestora, iar la punctul 1 lit.c al aceluiaşi proces verbal agentul constatator a consemnat că se utilizează aparatul tahograf cu termenul de valabilitate al verificării depăşit, întocmindu-se buletin AEC 28887/17.07.2008 , semnat de conducătorul auto .

S-a mai învederat că faptele contravenţionale descrise de agentul constatator în cuprinsul procesului verbal de contravenţie au fost reţinute contrar reţinerilor constatate în formularul de control în trafic , formular în care au fost specificate menţiunile sus reţinute .

Se arată în esenţă în motivarea plângerii că agentul constatator a descris în procesul verbal la pct.1 lit.a şi c fapte pe care în data de 17.07.2008 ora 13,25 nu le-a constatat cu ocazia verificărilor , fapta constatată cu ocazia acestei verificări fiind cea descrisă la pct.12 din formularul de control în trafic.

Astfel s-a apreciat că procesul verbal de contravenţie este lovit de nulitate pentru considerentele sus învederate .

De asemenea petenta preciază că se impune constatarea nulităţii absolute a procesului – verbal întrucât a fost întocmit cu încălcarea dispoziţiilor art.19 din OG 2/2001 , în sensul că acesta nu a fost semnat de către contestator sau de vreun reprezentant al acestuia şi nici de vreun martor ..

Prin întâmpinare agentul constatator a solicitat respingerea plângerii ca netemeinică şi nelegală , ridicând şi excepţia lipsei calităţii procesuale a avocatei …….. în a formula plângerea , întrucât aceasta nu a depus la dosar împuternicirea avocaţială prin care societatea petentă a împuternicit-o să formuleze în mumele societăţii prezenta plângere ..

Pe fond intimata a solicitat respingerea plângerii , învederând că criticile petentei sunt nefondate .

S-a susţinut că la data controlului s-a constatat petenta utiliza un tahograf cu termen de valabilitate depăşit , fapta constituind contravenţie în conformitate cu dispoziţiile art.8 al.6 din OG nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere , pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora .

De asemenea s-a învederat că petenta efectua transportul în cauză fără a deţine licenţa de transport sau certificat de transport în cont propriu , faptă ce constituie contravenţie conform art.57 (2) lit.a din OUG nr.109/2005 , modificată şi aprobată prin Legea nr.102/2006 , privind transporturile rutiere .

Totodată s-a învederat că nu se poate invoca existenţa erorii de fapt ce are drept consecinţă lipsa vinovăţiei , deoarece aceasta nu dovedeşte existenţa erorii .

Prin sentinţa civilă nr. 705 din 01.10.2008, pronunţată în dosarul cu nr. 886/179/2008, Judecătoria Babadag a respins plângerea contravenţională formulată de petenta S.C. ……….., ca nefondată

Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă a reţinut că din analiza procesului-verbal de contravenţie şi actele depuse în cauză – cartea de identitate a vehiculului , reiese că procesul-verbal de contravenţie este legal şi temeinic , întrunind condiţiile de fond şi formă cerute de lege , petenta nefăcând în cauză dovada contrarie a susţinerilor din procesul-verbal de contravenţie.

A mai reţinut Judecătoria Babadag că în speţă , persoana contravenientă este petenta şi nu conducătorul auto al autovehiculului , lipsa menţiunilor cu privire la obiecţiuni învederate de petentă neputând afecta întrunirea condiţiilor de formă şi fond ale procesului verbal , câtă vreme reprezentantul petentei nu era de faţă la încheierea procesului verbal .

Persoanele juridice care au ca obiect de activitate efectuarea de transporturi, răspund ca operator de transport , fiind evident ca , în cazul în care se stabilesc de către legiuitor contravenţii ţinând de încălcarea principiului specialităţii , să răspundă contravenţional persoana juridică , deoarece încălcarea normelor la activitatea de efectuare a transporturilor ţine în mod intim de scopul persoanei juridice .

În conţinutul procesului verbal de contravenţie s-a inserat că la momentul controlului şi întocmirii procesului verbal reprezentantul legal al contravenientei nu a fost de faţă , neputând formula obiecţiuni , iar în ceea ce priveşte motivul lipsei martorului s-a inserat că la momentul întocmirii procesului verbal nu s-a putut identifica nici un alt martor decât un alt agent constatator care în raport de prevederile OG nr.2/2001 nu putea semna în calitate de martor .

Petenta nu a făcut dovada în cauză că în ziua de 17.07.2008 , în momentul controlului , nu a fost depistată efectuând transport rutier cu vehiculul menţionat în procesul-verbal , cu încălcarea normelor referitoare la obligativitatea deţinerii de licenţă de execuţie , nerăsturnând prezumţia de adevăr creată de procesul verbal de contravenţie , nefăcând nicio contradovadă în cauză .

A mai reţinut prima instanţă că martorul audiat în cauză ……. a învederat instanţei că a însoţit conducătorul auto …….. în transportul efectuat , iar la intrarea în oraşul Babadag a arătat că , conducătorul auto a fost oprit de către un inspector de trafic din cadrul ARR Tulcea , ocazie cu care i-a solicitat la control documentele , diagramele şi contractul de leasing pentru autoturismul cu care efectua transportul . A mai arătat martorul că nu a asistat la întocmirea formularului de control în trafic , acesta încheindu-se la o distanţă relativ mică de locul în care fusese oprit autovehiculul pentru efectuarea controlului .

S-a mai arătat în motivarea soluţiei că pentru contravenţiile prevăzute în OG nr.37/2007 ce reglementează cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere , pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora , se stipulează obligativitatea întocmirii unui formular de control AETR , în care se menţionează detalii privind constatarea unei contravenţii la acest act normativ. În speţă se constată că a fost întocmit formular de control în trafic în care s-au consemnat date cu privire la constatările efectuate , reţinându-se că la verificare s-a constatat că nu prezenta timbru de verificare tahografică nici pe stâlpul uşii nici pe aparatul tahografic , neprezentând deasemenea nici dovada de verificare tahografică .

Petenta nu a făcut în cauză dovada verificării tahografice , pentru a dovedi valabilitatea verificării tahografice a aparatului tahograf , iar depoziţia martorului infirmă susţinerile petentei constând în acea că agentul constatator nu i-a solicitat conducătorului auto să prezinte documentele sus menţionate şi că ar fi reţinut în mod arbitrar o contravenţie pe care nu ar fi constatat-o în realitate .

În ceea ce priveşte contravenţia reţinută la încălcarea normelor reglementate de OUG nr.109/2005 , actul normativ în cauză nu prevede obligativitatea întocmirii unui formular de control în trafic.

Împotriva acestei hotărari în termen legal a declarat recurs petenta SC …….., cu sediul în Bucureşti,care a criticat-o pentru nelegalitate.

În motivarea recursului s-a arătat că sentinţa atacată este nelegală şi netemenică deoarece în mod greşit prima instanţă a respins plângerea contravenţională reţinând că procesul-verbal este legal şi temeinic.

S-a mai arătat că actul constatator este nul deoarece a fost întocmit în lipsă şi nu este semnat de un martor asistent care să ateste acest lucru.

S-a mai învederat că prima instanţă nu a avut în vedere declaraţiile martorului şi motivele arătate de societate în plângerea formulată, mai ales că din probele administrate respectiv înscrisul formular de control în trafic şi declaraţiile martorului audiat a reieşit că în ziua efectuării controlului s-au cerut şoferului diagramele şi contractul de leasing pentru maşină ocazie cu care a fost constatată o altă faptă.

Intimata ARR a formulat întâmpinare prin care a arătat că transporturile rutiere se efectuează cu respectarea unei legislaţii specifice domeniului norme pe care recurenta le-a încălcat

Analizând recursul tribunalul constată că acesta este nefondat pentru urătoarele considerente :

Referitor la critica faptului că procesul verbal atacat nu a fost semnat de un martor, motiv pentru care este nul tribunalul constată că susţinerea nu este întemeiată deoarece actul constatator a fost încheiat în lipsa unei astfel de persoane iar recurenta nu a dovedit o vătămare cu privire la acest aspect.

Tribunalul constată că pentru contravenţiile prevăzute în OG nr.37/2007 ce reglementează cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere , pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora , se arată obligativitatea întocmirii unui formular de control AETR , în care se menţionează detalii privind constatarea unei contravenţii la acest act normativ. În speţă se reţine că a fost întocmit formularul de control în trafic în care s-au consemnat date cu privire la constatările efectuate , reţinându-se că la verificare s-a constatat că nu prezenta timbru de verificare tahografică nici pe stâlpul uşii nici pe aparatul tahografic , neprezentând deasemenea nici dovada de verificare tahografică .

Tribunalul mai reţine că petenta nu a făcut în cauză dovada verificării tahografice , iar depoziţia martorului infirmă susţinerile petentei constând în acea că agentul constatator nu i-a solicitat conducătorului auto să prezinte documentele sus menţionate şi că ar fi reţinut în mod arbitrar o contravenţie pe care nu ar fi constatat-o în realitate .

În ceea ce priveşte contravenţia reţinută la încălcarea normelor reglementate de OUG nr.109/2005 , actul normativ în cauză nu prevede obligativitatea întocmirii unui formular de control în trafic ,

Referitor la susţinerile petentei constând în faptul că în cauză ar exista eroare de fapt , cauză exoneratoare de răspundere , nu pot fi reţinute de tribunal întrucât eroarea de fapt se caracterizează prin aceea că făptuitorul deşi are capacitatea fizică şi psihică , în momentul comiterii contravenţiei , îşi reprezintă greşit realitatea obiectivă deoarece nu cunoaşte anumite stări de fapt , situaţii sau împrejurări existente în momentul respectiv, ori de cunoştea greşit , deformat , astfel încât , în ambele există o discordanţă între această realitate obiectivă şi imaginea pe care şi-o face acea persoană despre realitate .

Cu privire la solicitarea subsidiară a petentei de înlocuire a amenzii contravenţionale cu avertisment , tribunalul apreciază că nu se impune această înlocuire pentru îndeplinirea actului preventiv al legii de reglementare a activităţii de transport rutier şi pentru întărirea disciplinei în acest domeniu de activitate .

Nu se poate considera că faptele recurentei au un grad de pericol contravenţional scăzut întrucât sancţiunile aplicate de organul constatator reflectă dimensiunea gradului concret de pericol social, fiind proporţionale cu fapta săvârşită

Nefiind motive de nulitate absolută carte să fie invocate din oficiu şi să ducă la casarea hotărârii atacate, urmează să fie respins recursul ca nefundat.

În consecinţă va fi menţinută sentinţa atacată, ca legală şi temeinică.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro