404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Recurs- Plângere contravenţională

Dosar nr. 4513/327/2008

DECIZIA CIVILĂ NR. 110

Şedinţa publică din 11 februarie 2009

Asupra recursului civil de faţă;

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea în data de 19.09.2008, sub nr. unic. 4513/327/2008 petenta SC ………. a contestat procesul- verbal de contravenţie seria AA nr. 03131 emis în data de 26.08.2008 de Primăria mun. Tulcea, Direcţia Poliţie Comunitară, solicitând anularea acestuia.

În motivarea plângerii, petenta a învederat instanţei că administratorul societăţii sancţionate este greşit indicat în procesul-verbal de contravenţie, dar a fost sancţionat administratorul ………..

Petenta nu îşi motivează în drept cererea.

Prin sentinţa civilă nr.2875/4 noiembrie 2008 Judecătoria Tulcea a admis plângerea contravenţională, a anulat procesul verbal de contravenţie seria AA nr. 03131/26.08.2008 emis de Primăria Municipiului Tulcea – Direcţia Poliţie Comunitară, ca netemeinic şi exonerează petenta de plata amenzii contravenţionale în cuantum de 500 lei aplicată prin procesul verbal de contravenţie seria AA nr. 03131/26.08.2008.

Pentru a se pronunţa în acest sens, prima instanţă a reţinut că prin procesul-verbal seria AA nr. 03131 emis în data de 26.08.2008 de Primăria mun. Tulcea, Direcţia Poliţie Comunitară (fila 3 dosar), petenta a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de g00 lei pentru săvârşirea faptei prevăzută de disp. art. 20 alin.2 lit.a din HCL 56/2006 şi sancţionată de art. 20 alin.2 lit.a. din acelaşi act normativ, constând în aceea că în data de 26.08.2008, ora 09,31autoturismul marca Dacia Logan, cu nr de înmatriculare ………. a staţionat voluntar în parcarea Complexului Pelican având lampa verde aprinsă fiind în aşteptare de clienţi, loc necuprins în lista nominală conform HCL 56/2006.

Fiind învestită, potrivit art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu verificarea legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, instanţa constată următoarele:

Sub aspectul legalităţii procesului-verbal, instanţa a reţinut că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de art. 16 şi art. 17 din O.G. nr. 2/2001, cuprinzând toate menţiunile prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii absolute.

Sub aspectul temeiniciei, instanţa a reţinut faptul că răspunderea contravenţională este o răspundere personală, astfel că în cazul în care destinatarul normei legale înţelege să nu se conformeze obligaţiei edictate de aceasta, acestuia i se va aplica sancţiunea prevăzută cu efect preventiv şi punitiv.

În speţă, agentul constatator efectua controlul de monitorizare video la locul săvârşirii faptei, constatând „ex propriis sensibus” că autoturismul indicat mai sus staţiona neregulamentar în parcarea din faţa barului Argentina având lampa verde aprinsă fiind în aşteptare de clienţi, loc necuprins în lista nominală conform HCL 56/2006. În urma verificărilor efectuate la Compartimentul Transport Local al Direcţiei Administraţie Publică Locală s-a constatat că autoturismul este proprietatea societăţii SC ………., încheindu-se procesul-verbal pe numele proprietarului autoturismului.

Aşa cum rezultă din caietul de sarcini- anexă nr.1 la HCL 56/2006, Capitolul II, în vederea realizării transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi, în condiţii de siguranţă, calitate şi legalitate, operatorul de transport, taximetristul independent şi clientul trebuie să respecte următoarele obligaţii, indicate în acest capitol.

Conform pct. B lit. x) din Capitolul II din caietul de sarcini- anexă nr.1 la HCL 56/2006, taximetristul are obligaţia să staţioneze în locurile special amenajate de autoritatea locală şi să oprească numai în locurile permise de lege. Prin interpretarea normei juridice care reglementează conţinutul constitutiv al contravenţiei, rezultă că subiectul activ al faptei poate fi numai persoana fizică, care în fapt a condus autoturismul şi l-a parcat în zona necuprinsă în lista locurilor cu destinaţie specială, astfel că, în speţă, trebuie angajată răspunderea contravenţională a persoanei fizice care nu şi-a adoptat conduita normelor legale. Agentul constatator a aplicat sancţiunea unei persoane juridice, cea în patrimoniul căreia figurează autoturismul. Insă reţine instanţa că răspunderea contravenţională este o răspundere personală, astfel că în mod greşit s-a atras răspunderea contravenţională a persoanei juridice, fapta fiind a conducătorului auto, persoană fizică, care nu s-a conformat normelor administrative.

Astfel că, în lipsa unei fapte aparţinând petentei- persoană juridică, în baza art. 34 alin.1 din OG 2/2001 instanţa a anulat procesul-verbal ca netemeinic.

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal a declarat recurs organul constatator Primăria Municipiului Tulcea, criticând hotărârea ca netemeinică şi nelegală.

S-a susţinut de către recurentă că procesul verbal de contravenţie a fost întocmit în conformitate cu legislaţia în vigoare, faptele semnalate fiind reale şi temeinice, astfel încât în mod greşit instanţa a apreciat că procesul verbal este netemeinic, solicitându-se admiterea recursului şi schimbarea hotărârii în sensul menţinerii procesului verbal de contravenţie ca temeinic şi legal.

Prin înscrisul depus la fila 7, ………. a arătat că hotărârea pronunţată este corectă solicitând menţinerea acesteia astfel cum a fost pronunţată.

Examinând recursul, în baza motivelor de netemeinicie şi nelegalitate invocate, şi a disp. art.304 indice 1 Cod proc civilă, tribunalul consideră că acesta este nefondat.

Prin procesul verbal de contravenţie seria AA nr.03131 încheiat la 26 august 2008 de către Direcţia Poliţiei Comunitară din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea a fost sancţionată persoana juridică SC ….. pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art.20 al.2 lit.a din HCL nr.56/2006 cu amendă în cuantum de 500 lei, constând în aceea că autoturismul marca Dacia Logan cu nr. de înmatriculare ………., a staţionat voluntar în parcarea Complexului Pelican având lampa verde aprinsă, fiind în aşteptare de clienţi, loc necuprins în lista nominală conform Hotărârii Consiliului local mai sus menţionat.

Potrivit anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.56/2006 care se referă la realizarea transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi, operatorului de transport, taximetristului independent şi clientului îi revin obligaţiile prevăzute la cap.2 din caietul de sarcini.

Conform pct.B lit.x din cap.2, anexa 1 la HCL 56/2006 taximetristul are obligaţia de staţionare doar în locurile special amenajate de autoritatea locală şi să oprească numai în locurile permise de lege.

Cum această obligaţie este personală, în mod corect s-a apreciat că subiectul activ al acestei contravenţii, nu poate fi decât persoană fizică, care a parcat autoturismul într-un loc necuprins în lista nominală din hotărârea consiliului local.

Întru-cât organul constatator a aplicat sancţiunea persoanei juridice SC ….. în patrimoniul căreia figurează autoturismul, se constată că procesul verbal de contravenţie a fost încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor legale în ceea ce priveşte subiectul activ al contravenţiei specifice, reglementate prin actul normativ mai sus menţionat.

În raport de aceste considerente, în baza disp. art.312 al.1 şi 2 Cod proc.civilă, se va respinge recursul ca nefondat şi se va menţine hotărârea atacată ca temeinică şi legală.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro