404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Fond comercial – Deschidere procedura insolventa

Dosar nr. 257/88/2009

ROMÂNIA

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR. 484

Sedinta publica din data de 20 martie 2009

Judecator sindic:

JUDECATORUL SINDIC:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 6 februarie 2009 si înregistrata sub nr. 257/88/2009, iar la judecatorul sindic sub nr.30/2009, debitoarea SC ……. TULCEA prin lichidator ………, desemnat prin încheierea nr. 161 din 22.01.2007 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, a formulat cerere de declansare a procedurii falimentului în procedura simplificata fata de societatea debitoare si numirea în calitate de lichidator judiciar a Cabinet Individual de Insolventa ………..

În motivarea cererii, s-a aratat ca, în calitate de lichidator, a notificat fostul administrator al societatii, ……, dar aceasta nu s-a prezentat la sediul lichidatorului pentru a depune actele constitutive ale societatii si documentele financiar-contabile.

A mai precizat lichidatorul judiciar ca fostul administrator nu a luat legatura cu lichidatorul si nu a depus nici un document din cele solicitate, iar la sediul social declarat nu mai exista nici o societate.

Astfel, lichidatorul a fost în imposibilitatea de a verifica documentele financiar-contabile pentru a putea determina cu exactitate situatia activului si pasivului debitoarei.

Urmare notificarilor trimise, DGFP Tulcea a comunicat ca debitul societatii debitoare fata de bugetul de stat consolidat are o valoare totala de 1.082 lei.

Mai precizeaza lichidatorul judiciar ca societatea nu mai desfasoara activitate comerciala de câtiva ani si ca a fost constatata dizolvarea de drept, potrivit prevederilor art. 237 din legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, solicita sa se dispuna deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata privind pe debitoare, potrivit dispoz.art.1 alin.2 lit.c Legea 85/2006, motivat de faptul ca actele constitutive nu pot fi gasite, administratorul nu poate fi gasit, iar sediul societatii nu mai corespunde.

În sustinerea cererii au fost depuse, în copie, la dosar urmatoarele acte: încheierea nr. 161/22.01.2007, situatia debitelor primire de la DGFP Tulcea.

Examinând cererea, în raport de probele administrate, judecatorul sindic retine ca din relatiile comunicate de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea rezulta ca societatea în discutie a fost dizolvata prin sentinta civila nr. 1317 din 18 mai 2006 a Tribunalului Tulcea, iar conform dispozitiilor art.2701 din Legea nr.31/1990, republicata, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei, conditii în care se va aplica în cauza procedura insolventei în forma simplificata, conform art.1 alin.2 lit.c din Legea nr.85/2006, procedura prin care debitoarea intra direct în procedura falimentului.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantelor, conform declaratiei de creanta depusa pâna la sesizarea instantei de catre Directia Generala a Finantelor Publice Tulcea conform dispozitiilor legale aratate, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, urmeaza a se admite cererea si a se dispune deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata cu privire la debitoarea SC ………. TULCEA.

Având în vedere ofertele depuse la dosar, precum si faptul ca, în speta, lichidatorul judiciar prin cererea formulata a solicitat numirea în calitate de lichidator judiciar a Cabinetului Individual de Insolventa ………., motivat de faptul ca au o buna colaborare si ca dispune de resursele umane necesare pentru a putea desfasura activitatea de lichidare la societatea respectiva

având si o bogata experienta necesara pentru preluarea dosarului si lichidarea societatii în conditii optime, instanta va numi în calitate de lichidator judiciar pe Cabinet Individual de Insolventa ……… care va exercita atributiile

prev.de art.24 si 25 din Legea nr.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, precum si orice alte atributii care îi revin.

Se va stabili pentru lichidator o remuneratie fixa în cuantum de de 2000 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 8% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea

debitoarei si din recuperarea de creante.

În temeiul art.47 alin.4 din Lg.85/2006.

Va constata încetat de drept dreptul administrare al debitoarei.

În temeiul art.42 alin.1 din Lg.85/2006.

Va interzice administratorilor debitoarei, sub sanctiunea nulitatii, sa înstraineze, fara acordul judecatorului sindic, partile sociale sau de interes ori actiunile detinute de debitoarea în cauza.

În temeiul art.44 din Lg.85/2006.

Va obliga debitoarea sa puna la dispozitie lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii.

În temeiul art.48 alin.1 Lg.85/2006

Va dispune ca toate bancile la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului.

În temeiul art.35 Lg.85/2006

Va obliga asociatii si administratorii debitoarei sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.28 alin.1, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.

Va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitorei, prev.de art.59 alin.1, la data de 20 mai 2009.

În temeiul art.33 alin.7 din Lg.85/2006 raportat la art.108 si art.109.

Va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene:

– termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei la 18 mai 2009.

– termenul de verificare a creantelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 3 iunie 2009.

– termenul de depunere a contestatiilor la 8 iunie 2009.

– termenul de întocmire si depunere a tabelului definitiv consolidat la 18 iunie 2009.

Lichidatorul va publica notificarea si într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art.61 alin.3 din Lg.85/2006.

În temeiul art.122 alin.1 din Legea 85/2006;

Va dispune ca lichidatorul desemnat sa întocmeasca si sa prezinte judecatorului sindic programul de administrare al lichidarii, în termen de 30 zile de la numire.

Va fixa termen pentru continuarea procedurii la 17 iulie 2009.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro