404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Deschidere procedura insolventa

Dosar nr. 115/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinţa civilă Nr. 380

Şedinţa publică de la 06 Martie 2009

Prin cererea adresata acestei instante la data de 21 ianuarie 2009 şi înregistrata sub nr. 115/88/2009, iar la judecătorul sindic sub nr. 18/2009, debitoarea SC „…” SRL „…” prin lichidator ROVI NOW IPURL TULCEA, desemnat prin încheierea nr. 2331 din 17.10.2005 a judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, a formulat cerere de declanşare a procedurii falimentului în procedura simplificată faţă de societatea debitoare.

În motivarea cererii, s-a arătat că, în calitate de lichidator, a notificat debitoarea la sediul social al acesteia pentru predarea actelor prevăzute de art.28 alin.(1) din Legea nr.85/2006, însă fostul administrator nu s-a prezentat.

A mai precizat că a notificat şi creditorii bugetari, respectiv Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea, Primăria oraşului „…” şi Inspectoratul Teritorial de Muncă „…”, iar prima creditoare a comunicat faptul că are creanţe în sumă de 8132 lei faţă de debitoarea în cauză, Primăria „…” având creanţe faţă de debitoare în sumă de 589 lei.

Societatea a fost dizolvată de drept conform art.30 din Legea nr.359/2004, modificată şi completată cu O.G. nr.75/2004, , fapt constatat prin încheierea judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea nr. 112006 din 06.05.2005.

Astfel, solicită să se constate că rezultă creanţe certe, lichide şi exigibile în valoare de 8.816,38 lei şi să se dispună deschiderea procedurii falimentului privind pe debitoare în formă simplificată.

A mai arătat că îşi întemeiază cererea pe dispoziţiile art.1 ali. 2, lit. c punctele 1,2,3,4 şi art. 1 alin. 2 lit. e.

În susţinerea cereri au fost depuse, în copie, la dosar urmatoarele acte: încheierea nr. 2331 din 17.10.2005, declaraţia de creanţă a Primăriei „…” şi a D.G.F.P. Tulcea.

Examinând cererea, în raport cu probele administrate, judecătorul sindic reţine că din relaţiile comunicate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea rezultă că societatea în discuţie a fost dizolvată prin încheierea nr. 112006 din 06.05.2005 a judecătorului delegat, în baza art.30 din Legea nr.359/2004, iar conform dispoziţiilor art.2701 din Legea nr.31/1990, republicată, în cazul în care societatea aflată în lichidare este în stare de insolvenţă, lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenţei, condiţii în care se va aplica în cauză procedura insolvenţei în forma simplificată, conform art.1 alin.2 lit.e din Legea nr.85/2006, procedură prin care debitoarea intră direct în procedura falimentului.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 defineşte insolvenţa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispoziţia lichidatorului a rezultat că societatea nu dispune de fonduri băneşti pentru achitarea creanţelor, conform declaraţiei de creanţă depusă până la sesizarea instanţei de către DGFP Tulcea, conform dispoziţiilor legale arătate, aceasta se află în stare de insolvenţă.

Aşa fiind, urmează a se admite cererea şi a se dispune deschiderea procedurii de insolvenţă în forma simplificată cu privire la debitoarea S.C. „…” SRL „…”.

Având în vedere ofertele depuse la dosar, precum şi faptul că, în speţă, a fost desemnat conform Legii nr.31/1990 în calitate de lichidator ROVI NOW IPURL TULCEA şi a desfăşurat activitatea ulterior numirii sale prin încheierea nr. 2331/17.10.2005, instanţa apreciază că este cazul a-l numi pe acesta în calitate de lichidator judiciar, care va exercita atribuţiile prev.de art.24 si 25 din Legea nr.85/2006 şi pe cele care îi vor fi stabilite de judecătorul sindic, precum şi orice alte atribuţii care îi revin.

Se va stabili pentru lichidator o remuneratie fixa in cuantum de 2000 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie in procent de 7% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei.

Potrivit art.42 alin.1 din Legea nr.85/2006 se va interzice administratorilor debitoarei, sub sancţiunea nulităţii, să înstrăineze, fără acordul judecătorului sindic, părţile sociale sau de interes ori acţiunile deţinute de debitoarea în cauză.

În temeiul art.42 alin.2 din Legea nr.85/2006 se va dispune indisponibilizarea acţiunilor ori a părţilor sociale sau de interes potrivit art.42 alin.1, în registrele speciale de evidenţă ori în conturile înregistrate electronic.

Conform art.44 din Legea nr.85/2006 debitoarea are obligaţia de a pune la dispoziţia lichidatorului toate informaţiile cerute de acesta, precum şi toate informaţiile cerute de acesta, precum şi toate informaţiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii.

Conform art.3 pct.26 din Legea nr.85/2006 lichidatorul va convoca, pentru desemnarea administratorului special, în termen de 20 zile de la deschiderea procedurii, asociaţii.

Conform art.2 alin.1 din Legea nr.85/2006 la fiecare termen de continuare a procedurii se va prezenta judecătorului sindic de către lichidator un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, precum şi o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului.

În temeiul art.48 alin.1 din Legea nr.85/2006 se va dispune ca toate băncile la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al lichidatorului.

Se va fixa termen pentru depunerea de către lichidator a raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia insolvenţei debitorului, prevăzut de art.59 alin.1, la data de 24 aprilie 2009.

Lichidatorul va notifica conform codului de procedură civilă intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea menţiunii, notificare ce va cuprinde şi următoarele termene: termen limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la 21 aprilie 2009; termenul de verificarea creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe la 08 mai 2009, termenul de depunere a contestaţiilor la 11 mai 2009, termenul de întocmire şi depunere a tabelului definitiv consolidat la 21 mai 2009, locul, data şi ora primei şedinţe a adunării generale a creditorilor, notificare ce se va publica şi într-un ziar de largă circulaţie şi în buletinul procedurilor de insolvenţă, conform art.61 alin.3 din Legea nr.85/2006.

Lichidatorul desemnat va întocmi şi prezenta judecătorului sindic, în temeiul art.122 alin.1 din Legea nr.85/2006, programul de administrare al lichidarii, în termen de 30 zile de la numire.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro