404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Somatie plata

Dosar nr. 164/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

Secţia Civilă, Comercială şi de Contencios Administrativ

SENTINŢA CIVILĂ NR. 341

Şedinţa publică din 2 martie 2009

Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea şi înregistrată la nr. 164/88/27.01.2009, reclamanta creditoare S.C. „…”, prin Unitatea Teritorială Comercială Tulcea a solicitat emiterea somaţiei de plată împotriva pârâtei-debitoare Administraţia Naţională a Imbunătăţirilor Funciare R.A. Bucureşti – Sucursala Teritorială Dobrogea – Unitatea de Administrare Tulcea, pentru creanţa în valoare de 330.243,63 lei reprezentând contravaloare penalităţi de întârziere, precum şi obligarea la plata cheltuielilor de judecată de 39,3 lei.

In motivare, reclamanta creditoare arată că între părţi s-au încheiat contractele de furnizare energie electrică pentru staţiile de pompare aflate în gestiunea Unităţii de Administrare Tulcea, în baza cărora pârâta a beneficiat continuu de energie electrică furnizată, dar facturile emise au fost achitate cu întârziere, faţă de termenul de scadenţă, prevăzut la art. 15.1 din contract şi drept urmare, au fost calculate penalităţi de întârziere în sumă de 330.243,63 lei, conform desfăşurătoarelor anexate la facturi.

Se mai susţine că, prin avizele de conciliere directă nr. 1682, 1683, 1684 din 13 octombrie 2008 s-au comunicat pârâtei valoarea debitului şi modul de calcul al acestuia, iar prin procesul verbal privind rezultatul concilierii nr. 2756 din 14 noiembrie 2008, se recunoaşte datoria, aceeaşi situaţie rezultând şi din faxul transmis la 15 august 2008, condiţii în care sunt întrunite cerinţele pentru emiterea somaţiei de plată, respectiv creanţa este certă, lichidă şi exigibilă.

In drept, s-au invocat prevederile O.G. nr. 5/2001, cu modificările ulterioare, art. 969 – 970 Cod civil, şi art. 56 din Legea nr. 13/2007.

In dovedirea cererii, s-a anexat la dosar, în copie, procesul-verbal de conciliere nr. 2756 din 14 noiembrie 2008, situaţia datoriilor la 31 iulie 2008, tabelul facturilor neachitate, avize de conciliere, facturi, contracte şi alte înscrisuri.

In apărare, pârâta-debitoare a depus întâmpinare, prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a Unităţii Teritoriale Comerciale Tulcea, dar şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a A.N.I.F. deoarece relaţiile contractuale au fost încheiate de Sucursala Teritorială Dobrogea, prin reprezentanţii săi legali, care au şi participat la concilierea directă.

Examinând cauza, în raport cu probele administrate, instanţa reţine că, începând cu aul 2000, între S.C. „…” S.A. Bucureşti, prin reprezentant legal Unitatea Teritorială Comercială Tulcea şi A.N.I.F. – Sucursala Dobrogea, s-au încheiat mai multe contracte de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali, industriali şi similari, la tarife reglementate pentru diverse locuri de consum (SP Zagăn – Malcoci, SPA Cetate, SP1 – Babadag – SI – Zebil, SRP1 Babadag TR 1 – Babadag, SRP1 Babadag TR 3 Babadag ş.a.) în care, în art. 15 alin. 1 s-a stipulat că factura emisă pentru plata contravalorii energiei electrice va fi achitată în termenul de scadenţă de 10 zile de la data emiterii facturii, data emiterii facturii şi termenul de scadenţă fiind înscrise pe factură.

In aceleaşi contracte, s-a mai prevăzut că neachitarea facturii de către consumator în termen de 30 zile de la data scadenţei atrage după sine penalităţi pentru fiecare zi de întârziere, după cum urmează: penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata în termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare; penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei; valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi valoarea facturii (art. 15 alin. 3).

Pentru că nu s-a achitat în termenul prevăzut în contract contravaloarea facturilor emise ca urmare a furnizării de energie electrică, reclamanta-creditoare a calculat penalităţi de întârziere pentru 10 dintre aceste facturi, enumerate în situaţia întocmită în acest sens (fila 6), aceeaşi contravaloare a debitelor fiind confirmată şi de către pârâta-debitoare A.N.I.F. – Sucursala Teritorială Dobrogea – Unitatea de Administrare Tulcea, la 15 august 2008 (fila 51).

De asemenea, aceeaşi situaţie a datoriilor se regăseşte şi în procesul verbal privind rezultatul concilierii directe nr. 2756 din 14 noiembrie 2008, semnat de către ambele părţi.

Potrivit art. 1 alin. 1 din O.G. nr. 5/2001, procedura somaţiei de plată se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.

In cauză, se verifică întrunirea cumulativă a cerinţelor impuse prin textul de lege menţionat, respectiv creanţa este certă, lichidă şi exigibilă, şi constă în plata unei sume de bani, fiind însuşită de părţi prin contractul iniţial, precum şi prin înscrisurile semnate ulterior (situaţia datoriilor întocmită de către debitoare şi procesul verbal privind rezultatul concilierii) ce cuprinde obligaţia de furnizare a energiei electrice pentru anumite locuri de consum, la preţul şi în condiţiile convenite de părţi.

De asemenea, este de relevat că Unitatea Teritorială Comercială Tulcea şi-a justificat calitatea de reprezentant al S.C. „…” S.A. Bucureşti, prin decizia din5 iulie 2007, emisă de către directorul general al acestei societăţi, ce împuterniceşte şefii unităţilor teritoriale comerciale să reprezinte societatea inclusiv în faţa instanţelor judecătoreşti, astfel că excepţia invocată va fi respinsă ca nefondată.

Aceeaşi soluţie se impune şi pentru excepţia calităţii procesuale pasive a A.N.I.F S.A. Bucureşti, întrucât art. 12 alin. 1 din H.G. nr.1309/2004 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a A.N.I.F. S.A. stipulează că, la nivel teritorial, Administraţia îşi desfăşoară activitatea prin sucursalele sale, care sunt subunităţi fără personalitate juridică, cu gestiune economico-financiară, care ţin evidenţa contabilă la nivel de balanţă de verificare.

Chiar dacă, prin art. 27 alin. 2 lit. i din acelaşi act normativ ce dă în competenţa directorului general al sucursalei îndeplinirea procedurilor legale de apărare a intereselor respectivei sucursale, în condiţiile în care aceasta nu are personalitate juridică, nu poate fi obligată, singură, la plata contravalorii prestaţiilor de care a beneficiat.

Aşa fiind, faţă de argumentele prezentate, având în vedere şi că excepţiile invocate vor fi respinse ca nefundate, instanţa urmează a admite cererea promovată şi a soma pe pârâta debitoare A.N.I.F. Bucureşti – Sucursala Dobrogea – Unitatea de Administrare Tulcea să achite reclamanta creditoare suma de 330.243,63 lei datorată cu titlu de penalităţi de întârziere, în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii.

Făcând şi aplicarea prevederilor art.274 Cod proc. civ., pârâta debitoare va fi obligată şi la plata sumei de 39,3 lei, reprezentând cheltuieli de judecată către reclamanta creditoare.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro