404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Contengios administrativ – art 14 legea 554/2004

Dosar nr.354/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECŢIA CIVILĂ, COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ nr.317

Şedinţa publică din data de 27 februarie 2009

Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea şi înregistrată la nr. 354/88/20 februarie 2009, „…” – TULCEA a solicitat suspendarea executării notificării emisă de către A.R.B.D.D. Tulcea , la data de 18 februarie 2009, întrucât aplicarea acesteia ar conduce la crearea unui prejudiciu material substanţial şi moral, perturbând grav şi iremediabil drepturile a peste 1200 membri vânători şi a peste 40 de salariaţi ai reclamantei.

In motivare, reclamanta arată că, la 18 februarie 2009 a primit o notificare de la A.R.B.D.D. TULCEA, prin care au fost anunţaţi că activitatea de vânătoare este suspendată pe o perioadă de 30 zile prin suspendarea autorizaţiei de mediu nr. 1332 din 11.12.2008, cu toate că şi-a îndeplinit obligaţiile ce-i reveneau, respectiv are permis de vânătoare la speciile de păsări pentru sezonul 2008 – 2009, eliberat de către Consiliul Judeţean Tulcea, a raportat la 12 februarie 2009 situaţia capturilor de vânătoare realizate în fondurile de vânătoare din teritoriul A.R.B.D.D., personalul din teren a anunţat agenţii ecologi din zonă eliberarea autorizaţiilor pentru fondurile de vânătoare, verificându-se în multe cazuri aceste autorizaţii şi condiţiile de desfăşurare a partidelor de vânătoare şi întocmindu-se note de constatare.

Se mai susţine că, între părţi a avut loc o şedinţă comună însă fără a avea vreo finalitate, astfel că prin atitudinea sa, A.R.B.D.D. Tulcea creează un prejudiciu material semnificativ, iar recuperarea autorizaţiilor de vânătoare şi oprirea activităţii de vânătoare deja autorizată nu poate fi realizată decât în maxim 7 – 10 zile, în raport de suprafaţa mare totalizată de cel 13 fonduri de vânătoare gestionate.

Reclamanta învederează, în continuare, că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 14 din Legea nr. 554/2004, pentru că măsura luată nu are suport legal şi niciun înscris nu probează că au fost încălcate obligaţiile inserate în autorizaţia de mediu.

In drept, s-au invocat dispoziţiile art. 14 din Legea nr. 554/2004.

In dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar, în copie, plângerea prealabilă din 20 februarie 2009, comenzi pentru vânătoare, autorizaţii de vânătoare colective, permis nr. 1 din 27 iunie 2008, autorizaţie nr. 24/7 ianuarie 2002, notificare nr. 105 din 19 februarie 2009, notificare nr. 50/22 ianuarie 2009, situaţia faunei sălbatice la care vânătoarea este permisă, precum şi alte înscrisuri.

In apărare, A.R.B.D.D. Tulcea a depus întâmpinare prin care susţine că reclamanta nu are permis pentru desfăşurarea activităţii de vânătoare pentru sezonul 2008 – 2009, nu a raportat de 2 ori pe lună situaţia capturilor de vânătoare, ci doar la 12 februarie 2009, nu a informat, pe cale oficială, agenţii ecologi din zonă şi nu a solicitat reprezentanţi pentru toate partidele de vânătoare.

Examinând cererea, prin prisma probelor administrate şi aspectelor invocate, instanţa reţine că A.R.B.D.D. Tulcea a emis notificarea nr. 105 din 19 februarie 2009 prin care a comunicat A.J.V.P.S. TULCEA suspendarea, pentru o perioadă de 30 zile, a autorizaţiei de mediu nr. 1332 din 11 decembrie 2008, datorită nerespectării condiţiilor impuse la pct. 8, 9, 15 şi 27, dar şi pentru că nu s-au respectat prevederile Legii nr. 82/1993, respectiv nu a obţinut autorizaţia emisă de către Consiliul Judeţean Tulcea, după ce anterior se comunicase notificarea nr. 50/22 ianuarie 2009, prin care A.R.B.D.D. atenţiona asupra încălcării obligaţiilor şi fixa un termen la 30 ianuarie 2009, pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor punctelor 8, 9, 15 şi 27 din autorizaţie de mediu nr. 1332/11 decembrie 2008.

In autorizaţia de mediu nr. 1332 din 11 decembrie 2008,

valabilă de la 11 decembrie 2008 şi până la 14 mai 200, prin pct. 8, 9, 15 şi 27 inserate în cuprinsul său, s-au fixat în sarcina reclamantei următoarele obligaţii:

– personalul de teren al asociaţiei va anunţa agenţii ecologi A.R.B.D.D. din zonă despre persoanele care au obţinut aceste autorizaţii, fondul de vânătoare pentru care s-au eliberat acestea şi perioada de vânătoare;

– la acţiunile de vânătoare (pentru toate partidele de vânătoare), asociaţia de vânătoare va notifica în timp util (telefonic ş/sau prin fax) A.R.B.D.D. Tulcea şi va solicita prezenţa unui reprezentant A.R.B.D.D. pentru supravegherea respectării legislaţiei de mediu în vigoare şi care va avea dreptul de a opri vânătoarea dacă se constată nerespectarea prevederilor documentelor de reglementare emise de A.R.B.D.D., fiind interzisă desfăşurarea acţiunilor de vânătoare fără participarea reprezentantului A.R.B.D.D.;

– asociaţia de vânătoare va raporta de 2 ori pe lună la A.R.B.D.D. capturile de vânătoare realizate pentru fiecare fond de vânătoare în parte şi va respecta cotele de recoltă aprobate pentru fiecare specie şi pentru fiecare fond de vânătoare în parte;

In acest context, este de subliniat că autorizaţia de mediu a cărei nerespectare se invocă nu a fost contestată de către A.J.V.P.S. TULCEA, aşa încât aceasta îşi produce efectele, iar asociaţia în discuţie avea şi are obligaţia respectării prevederilor sale.

Potrivit art. 14 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condiţiile art. 7, a autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond.

In situaţia dată, asociaţia reclamantă nu a probat îndeplinirea obligaţiilor stabilite în sarcina sa şi, în consecinţă, respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia de mediu nr. 1332/11 decembrie 2008, respectiv nu a dovedit că a notificat, prin telefon sau fax, A.R.B.D.D. Tulcea, pentru toate partidele de vânătoare desfăşurate începând cu 11 decembrie 2008, în vederea desemnării unui reprezentant care să supravegheze respectarea legislaţiei în domeniu (pct. 9); că a anunţat agenţilor ecologi informaţiile menţionate la pct. 8 din autorizaţie; că a raportat de 2 ori pe lună capturile de vânătoare realizate pentru fiecare fond de vânătoare (pct. 15) şi respectiv că a obţinut, în prealabil, permisul pentru desfăşurarea activităţii eliberat de către A.R.B.D.D., în condiţiile în care cel anexat la dosar vizează autorizaţia de mediu nr. 1165/16 iunie 2008.

In consecinţă, neîndeplinirea tuturor acestor obligaţii nu poate justifica o suspendare a actului administrativ atacat, cât timp reclamanta cunoştea conţinutul autorizaţiei de mediu ce i-a fost eliberată, iar nerespectarea dispoziţiilor sale nu îi poate fi decât imputabilă, după cum exclusiv imputabil îi este şi prejudiciul încercat, ca urmare a suspendării autorizaţiei de mediu nr. 1332/11.12.2008.

Aşa fiind, cum în cauză nu se verifică îndeplinirea cumulativă a cerinţelor impuse prin art. 14 din Legea nr. 554/2004, instanţa urmează a respinge cererea de suspendare a executării notificării nr. 105 din 19 februarie 2009, emisă de către A.R.B.D.D. Tulcea, ca nefondată.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro