404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Fond civil-Legea 33/1994

Dosar nr. 2999/88/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA Nr. 508

Sedinta publica de la 23 Martie 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE

T R I B U N A L U L,

Prin cererea adresata Tribunalului Tulcea si înregistrata la nr. 2999/88/19.12.2008, reclamantii ….. si ………. a chemat în judecata pe pârâtii CONSILIUL LOCAL TULCEA si MUNICIPIUL TULCEA, prin Primar, pentru a se constata dreptul de a fi despagubiti cu diferenta dintre suma acordata ca urmare a exproprierii imobilului situat în municipiul Tulcea, str. ……, si valoarea actuala a imobilului si a fi obligati pârâtii la plata sumei astfel determinata.

In motivare, reclamantii arata ca, în baza contractului de vânzare cumparare nr. 2297/9 noiembrie 1972 au dobândit imobilul situat în Tulcea, strada …………, format din teren în suprafata de 309,60 m.p. si casa de locuit, însa în 1987 a fost expropriat si au primit în schimb un apartament în care au locuit cu titlu de chiriasi, dupa care s-au mutat în localitatea ………, judet Constanta, despagubirea pentru expropriere fiind de 32.000 lei, câte 16.000 lei fiecare.

Se mai sustine ca Primaria Municipiului Tulcea a comunicat abia cu adresa nr. 18836 din 21 iunie 2007 ca imobilul a fost preluat prin Decretul de expropriere nr. 65/1987, pozitia 543, iar prin adresa nr. 23782 din 13 august 2007 împrejurarea ca a fost demolata constructia si în zona au fost construite blocuri, asa încât nu au fost respectate dispozitiile legale în materie pentru ca nu au primit o dreapta si prealabila despagubire, necunoscându-se nici valoarea estimata a imobilului .

Reclamantii precizeaza, în continuare ca, potrivit dispozitiilor art. 26 din Legea nr. 33/1994, aplicabile si pentru imobilele expropriate anterior intrarii în vigoare a legii, conform Deciziei nr. 6/27 septembrie 1999 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, despagubirea se compune din valoarea reala a imobilului si din prejudiciul cauzat proprietarului, la calculul despagubirilor retinându-se pretul cu care se vând în mod obisnuit imobilele de acelasi fel din localitate, realizându-se în acest mod o reparatie materiala efectiva si reala.

In drept, s-au invocat dispozitiile art. 26 din Legea nr. 33/1994 si art. 481 Cod civil.

In dovedirea actiunii, reclamantii au depus la dosar, în copie, contractul de vânzare-cumparare nr. 2297 din 9 noiembrie 1972, tranzactia din 21 mai 1973, Decretul nr. 65/martie 1987, adresele nr. 18836/28.06.2007 si nr. 23782/13 septembrie 2007, emise de catre Primaria Municipiului Tulcea, precum si alte înscrisuri.

In aparare, Municipiul Tulcea, prin Primar, a formulat întâmpinare prin care a invocat exceptia inadmisibilitatii si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Municipiului Tulcea, si a Consiliului Local Tulcea.

Prin Sentinta civila nr. 891 din 14 aprilie 2008, Tribunalul Tulcea a respins exceptiile invocate ca nefondate, ca si cererea promovata.

In apel, Curtea de Apel Constanta a desfiintat hotarârea atacata si a trimis cauza spre solutionare pe fond la Tribunalul Tulcea, unde s-a format dosarul nr. 2999/88/19.12.2008.

Examinând cauza, în raport cu aspectele invocate si probele administrate, instanta retine ca imobilul dobândit de reclamantii ………… si ………. în baza contractului de vânzare-cumparare nr. 2297/9 noiembrie 1972, situat în Tulcea, …….. si compus din teren în suprafata de 309,60 m.p., cu casa de locuit, a facut obiectul Decretului de expropriere nr. 65/martie 1987.

Prin adresele nr. 18836 din 28 iunie 2007 si respectiv nr. 23782 din 3 iulie 2007, Primaria Municipiului Tulcea a comunicat reclamantilor (relativ la situatia imobilului situat în Tulcea, str. ……., preluat prin Decretul de expropriere nr. 65/1987, cu acceptul proprietarilor, ca în zona au fost construite blocuri, iar constructia a fost demolata.

Potrivit art. 1 si 3 din Legea nr. 33/1994, exproprierea de imobile, în tot sau în parte, se poate face numai pentru cauza de utilitate publica, dupa o dreapta si prealabila despagubire, prin hotarâre judecatoreasca, instantele judecatoresti competente putând hotarî exproprierea numai dupa ce utilitatea publica s-a declarat conform prezentului act normativ de catre Guvern pentru lucrarile de interes national si respectiv de catre consiliile judetene si Consiliul Local al Municipiului Bucuresti, pentru lucrarile de interes local.

Art. 26 alin. 1 din acelasi act normativ stipuleaza ca despagubirea se compune din valoarea reala a imobilului si din prejudiciul creat proprietarului sau altor persoane îndreptatite.

Prin Decizia nr. 6/27 septembrie 1999, pronuntata de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie într-un recurs în interesul legii, invocata în cauza, s-a stabilit ca dispozitiile art. 35 din Legea nr. 33/1994 sunt aplicabile si în cazul cererilor având ca obiect retrocedarea unor bunuri imobile expropriate anterior intrarii în vigoare a acestei legi, daca nu s-a realizat scopul exproprierii.

Numai ca, art. 35 din Legea nr. 3371994 reglementeaza posibilitatea fostilor proprietari de a cere retrocedarea bunurilor imobile expropriate ce nu au fost utilizate în termen de 1 an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat si nu s-a facut o noua declarare de utilitate publica, situatie ce nu este incidenta în cauza, pe de o parte pentru ca nu se solicita retrocedarea bunurilor imobile, iar pe de alta parte, pentru ca scopul exproprierii a fost atins, construindu-se apartamentele pentru care s-a realizat aceasta expropriere.

Intrucât decizia în interesul legii vizeaza doar prevederile art. 35 din Legea nr. 33/1994 rezulta ca pentru celelalte situatii opereaza principiul neretroactivitatii legii civile consacrat prin art. 1 din Codul civil si art. 15 alin. 2 din Constitutie, conform cu care o lege devine obligatorie numai dupa promulgare si dupa aducerea ei la cunostinta prin publicare în Monitorul Oficial al României, ea ramânând în vigoare pâna când intervine o alta lege care o abroga pe cea anterioara în mod explicit sau implicit.

In cazul dat, reclamantii aveau posibilitatea sa obtina despagubiri în baza Legii nr. 10/2001 care statueaza ca imobilele preluate în mod abuziv de stat, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum si cele preluate în baza Legii nr. 139/1940 se restituie în natura, iar când restituirea în natura nu este posibila se vor stabili masuri reparatorii prin echivalent constând în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de catre entitatea investita cu solutionarea notificarii sau despagubiri.

Pe lânga faptul ca art. 26 din Legea nr. 33/1994 reglementeaza modul de determinare a despagubirilor pentru exproprierile intervenite dupa intrarea în vigoare a actului normativ, expropriator în cauza nu este nici orasul Tulcea, reprezentat prin Primar, si nici Consiliul Local Tulcea, ci Statul Român.

Asa fiind, având în vedere argumentatia prezentata, instanta urmeaza a respinge cererea promovata, ca nefondata.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro