404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Fond comercial-Art.138 din Legea 85/2006

Dosar nr. 23/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR. 513

Sedinta publica de la 26 Martie 2009

Completul compus din:

JUDECATOR-SINDIC.

T R I B U N A L U L:

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr.23/88/2009, reclamanta ……….., Tulcea, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC „………… SNC Tulcea a chemat în judecata pe pârâtii ………… si ………, solicitând atragerea raspunderii patrimoniale a acestora, pentru suma de 1094 lei, reprezentând valoarea totala a creantelor admise împotriva debitoarei si nerecuperate, în procedura de faliment.

În motivarea cererii, reclamanta a aratat ca nu a putut continua luarea masurilor impuse de procedura falimentului deoarece fostii administratori au avut atitudini diferite în relatiile cu lichidatorul judiciar. Astfel, în timp de pârâtul ………. a înteles sa colaboreze, pârâtul ………. nu a colaborat sub nici o forma, ceea ce a împiedicat efectuarea unei aprecieri corecte a cauzelor care au determinat intrarea debitoarei în insolventa.

Reclamanta a mai aratat ca în ceea ce-l priveste pe pârâtul …… acesta a colaborat si, la timpul potrivit a platit jumatate din datoriile societatii, creantele din prezent datorându-se neachitarii datoriilor catre institutiile statului de catre pârâtul ……….

În drept, reclamanta a invocat prev. art.138 al.1 lit.c si d din Legea nr.85/2006, iar în dovedire a depus la dosarul cauzei, în copie o serie de acte întocmite în procedura de lichidare, sentinta civila nr.128/COM/1101/2008 a Tribunalului Tulcea, tabelul definitiv consolidat al creantelor si rapoartele de activitate întocmite în procedura de lichidare,

Analizând actele dosarului, probatoriul administrat, judecatorul sindic retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr.128/COM/11.01.2008 pronuntata de Tribunalul Tulcea, în dosarul nr.3053/88/2007 al aceleasi instante, judecatorul sindic a dispus deschiderea procedurii de insolventa, în forma simplificata, cu privire la debitoarea SC „………” SNC Tulcea, fiind desemnat în calitate de lichidator judiciar, reclamanta …….. SPRL Tulcea.

Din analiza rapoartelor de activitate depuse de lichidator, în cadrul procedurii de lichidare, rezulta ca dupa deschiderea procedurii, pârâtul ………, fost administrator al debitoarei a raspuns convocarii sale, prezentându-se la punctul de lucru al lichidatorului si aratându-si disponibilitatea pentru colaborare.

Celalalt administrator, care detine întreaga arhiva cu documentele financiar contabile ale debitoarei a refuzat sa raspunda solicitarii lichidatorului sau sa colaboreze în vreun mod.

Doctrina juridica a statuat ca, în cazul neîndeplinirii de catre administrator a obligatiei de a preda evidenta contabila lichidatorului, se prezuma ca administratorul nu a tinut contabilitatea în conformitate cu legea sau a facut sa dispara documentele contabile, fapta prevazuta de art.138 al.1 lit.d din Legea nr.85/2006.

Potrivit art.138 al.1 lit.c din Legea nr.85/2006, raspunderea membrilor organelor de conducere sau de supraveghere din cadrul debitoarei, poate fi antrenata si în situatia în care acestia au dispus, în interes personal, continuarea unei activitati care ducea în mod vadit persoana juridica la încetarea de plati.

Lipsa de activitate a debitoarei înca din anul 2004 si neplata datoriilor catre institutiile de stat de catre administratori, nu pot constitui prin ele însele fapte care sa conduca la concluzia ca acestia au continuat o activitate care ducea la insolventa, în interes personal.

Fapta administratorului ………. de a nu tine contabilitatea în conformitate cu legea a condus la prejudicierea creditorilor debitoarei atât prin fapt5ul ca societatea a ajuns în stare de insolventa cât si prin împrejurarea ca obligatiile fata de creditori nu pot fi platite din averea debitoarei, fiind evidenta legatura de cauzalitate între fapta pârâtului ………. si prejudiciul suferit de creditori.

Fata de toate aceste considerente, urmeaza ca cererea sa fie admisa în parte si sa fie obligat pârâtul ………., în calitate de fost administrator al paratul ………, în calitate de fost administrator al S.C. ……….. Tulcea sa suporte pasivul neacoperit al debitoarei, pâna la concurenta sumei de 5051 lei, reprezentând valoarea totala a creantelor nerecuperate. Ia act de renuntarea reclamantei la judecata cauzei împotriva pârâtului …………..

sa suporte pasivul neacoperit al debitoarei, pâna la concurenta sumei de 5051 lei, reprezentând valoarea totala a creantelor nerecuperate si a se lua act de renuntarea reclamantei la judecata cauzei împotriva pârâtului ……….

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro