404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Fond comercial-Deschidere procedura insolventa

Dosar nr.53/2009 js CDA

Nr.379/88/2009 TT

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA nr.517

Sedinta publica din data de 27 martie 2009

Judecator sindic:

JUDECATORUL SINDIC:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 25 februarie 2009 si înregistrata sub nr.379/88/2009, iar la judecatorul sindic sub nr.53/2009, debitoarea SC ……..SRL Tulcea prin lichidator ………… Filiala Tulcea, desemnat prin Încheierea nr.2441/15.07.2008 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificata.

În motivarea cererii, a aratat ca societatea S.C……….. S.R.L. Tulcea este o societate dizolvata de drept în baza dispozitiilor Legii nr.359/2004 modificata si completata, iar starea de insolventa rezulta din faptul ca societatea nu dispune de fonduri banesti, pentru plata datoriilor exigibile.

De asemenea, se arata ca au fost notificati creditorii bugetari si din relatiile ce au fost comunicate a reiesit ca societatea figureaza cu create la D.G.F.P. Tulcea, în valoare totala de 8.180 lei.

Suma totala a creantelor pâna la aceasta data este de 8.180 lei.

Se mai arata ca debitoarea a fost înregistrata în registrul comertului la data de 29.07.2004, având ca asociat pe ……… si ……….., administratorul a fost notificat, a confirmat primirea notificarii, dar nu s-a prezentat pentru a preda actele societatii si documentele financiar-contabile. În aceasta situatie cuantumul datoriilor nu a putut fi determinat.

Creantele debitoarei, înregistrate pâna la aceasta data sunt certe, lichide si exigibile, motiv pentru care lichidatorul a înteles sa solicite deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata, în temeiul Legii 85/2006.

S-a sustinut ca împotriva debitoarei exista o creanta certa, lichida si exigibila în suma totala de 8.180 lei, reprezentând creante bugetare, pe care aceasta nu a achitat-o în mai mult de 30 zile.

În sustinerea cererii au fost depuse, în copie, la dosar Încheierea nr.2441/15.07.2008 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, notificarea adresata administratorului debitoarei la 20.08.2008, adresele nr.711 si 712/10.09.2008 emisa de Primaria municipiului Tulcea – Serviciul Impozite si Taxe, adresa nr.6458/12.08.2008 emisa de I.T.M. Tulcea si adresa nr.15808/04.12.2008 emisa de D.G.F.P. Tulcea.

Examinând cererea, în raport cu probele administrate, judecatorul sindic retine ca debitoarea SC ………. SRL Tulcea a fost dizolvata prin sentinta civila nr.2012 din 07 noiembrie 2007 a Tribunalului Tulcea, conditii în care se va aplica în cauza procedura insolventei în forma simplificata, conform art.1 alin.2 lit.e din Lg.85/2006, procedura prin care debitoarea intra direct în procedura falimentului, fie odata cu deschiderea procedurii insolventei, fie dupa o perioada de observatie de maximum 60 zile.

Conform art. 2701 din Lg. 31/1991, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Lg. 85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Asa fiind, urmeaza a se admite cererea lichidatorului ………….. Filiala Tulcea, a se dispune intrarea societatii debitoare în procedura falimentului si va fi desemnat în calitate de lichidator Consensus Omnium I.P.U.R.L. Filiala Tulcea care va exercita atributiile prev.la art.24 si 25 din Lg.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, fiind si lichidatorul desemnat pentru societatea debitoarei în baza Legii nr.31/1990 si care s-a remarcat prin eficienta în alte dosare.

Se va stabili pentru lichidator o remuneratie fixa în cuantum de 2000 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 7% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei si din recuperarea de creante.

Urmeaza a se constata potrivit art. 47 alin. 4 din Lg. 85/2006 încetat de drept dreptul de administrare al debitoarei

Potrivit art.42 alin.1 din Lg.85/2006 se va interzice administratorilor debitoarei, sub sanctiunea nulitatii, sa înstraineze, fara acordul judecatorului sindic, partile sociale sau de interes ori actiunile detinute de debitoarea în cauza.

Conform art.44 din Lg.85/2006 debitoarea are obligatia de a pune la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii.

În temeiul art.48 alin.1 Lg.85/2006 se va dispune ca toate bancile la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului.

În conformitate cu art.35 Lg.85/2006 debitorul va fi obligat sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.28 alin.1, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitorului, prev.de art.59 alin.1, la data de 22 mai 2009.

Fata de dispozitiile art.108 si 109 din lege raportat la art.33 alin.7, se va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei la 22 mai 2009, termenul de verificare a creantelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 29 mai 2009, termenul pentru solutionarea contestatiilor la 5 iunie 2009, termenul de intocmire si depunere a tabelului definitiv consolidat la 8 iunie 2009, notificarea se va publica si într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art.61 alin.3 din Lg.85/2006.

Lichidatorul desemnat va întocmi si prezenta judecatorului sindic, în temeiul art.122 alin.1 Lg.85/2006, programul de administrare a lichidarii, în termen de 30 zile de la numire.

Urmeaza a fixa termen pentru analiza activitatii lichidatorului la data de 12 iunie 2009.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro