404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Fond comercial-Inchidere procedura insolventa

Dosar nr. 1991/88/2008

171/2008 js LDP

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA Nr. 2051

Sedinta publica de la 12 Septembrie 2008

Completul compus din:

PRESEDINTE:

JUDECATORUL-SINDIC:

Asupra cauzei de fata:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 17 iulie 2008 si înregistrata sub nr. 1991/88/2008 si la judecatorul sindic sub nr. 171/2008, debitoarea SC ……… S.R.L. TULCEA, prin Cabinet Individual de Insolventa …………., desemnat prin Încheierea nr. 1193 din 10.04.2006 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificata.

În motivarea cererii, lichidatorul a aratat ca debitoarea este o societate care nu si-a schimbat certificatul de înmatriculare conform prevederilor Legii 359/2004, fiind dizolvata de drept.

Lichidatorul îsi întemeiaza cererea pe dispozitiile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, potrivit carora „debitorul aflat în stare de insolventa este obligat sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 zile de la aparitia starii de insolventa”.

Având în vedere ca societatea nu dispune în activul acesteia de resurse pentru achitarea datoriilor, iar forma sa juridica de societate în nume colectiv obliga asociatii la raspundere nelimitata pentru datoriile societatii, lichidatorul a inteles sa solicite deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata, în temeiul Legii 85/2006. De asemenea, lichidatorul a solicitat exceptarea de la desemnarea sa în calitate de lichidator al acestei societati.

În dovedirea cererii, au fost depuse, în copie, la dosar urmatoarele acte: încheierea nr. 1193 din 10.04.2006 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, notificarile nr. 985/21.08.2006, nr. 1097/25.10.2006, nr. 1211/11.12.2006, nr. 1269/30.01.2007, nr. 1310/26.03.2007, declaratia de creanta nr. 110451/31.10.2006 a Primariei Mun. Tulcea.

Examinând cererile, în raport de probele administrate judecatorul sindic retine ca S.C. ……….., jud. Tulcea a fost dizolvata de drept prin încheierea nr. 1193 din 10.04.2006 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Tulcea.

Conform art. 271 din Lg. 31/1991, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Lg. 85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantelor exigibile, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, având în vedere cele prezentate judecatorul sindic, urmeaza a admite cererea lichidatorului Cabinet Individual de Insolventa ………… si va dispune intrarea societatii debitoare în procedura falimentului si va fi desemnat în calitate de lichidator Cabinet Individual de Insolventa ………. care va exercita atributiile prev.la art.24 si 25 din Lg.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic.

Urmeaza a stabili pentru lichidator o remuneratie fixa în cuantum de 1300 lei RON pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 7 % din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor din averea debitoarei precum si din recuperarea de creante.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrainarilor de parti sociale sau de interes ori a actiunilor detinute de debitoare, de catre administratorii acesteia, fara acordul judecatorului sindic; obligarea debitorului sa puna la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.28 alin.1.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitoarei prev.de art.59 alin.1 din lege la data de 03 noiembrie 2008.

Fata de dispozitiile art.33 alin.7 raportat la art.108 si 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantei asupra averii debitoarei la 05 noiembrie 2008, termenul de verificare a creantelor întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 17 noiembrie 2008, termenul de depunere a contestatiilor la data de 21 noiembrie 2008, termenul de definitivare a tabelului consolidat creantelor la 02 decembrie 2008, iar prima adunare a creditorilor va avea loc la data de 21 noiembrie 2008.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro