404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Fond comercial-Deschidere procedura insolventa

Dosar nr. 456/88/2009

ROMÂNIA

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR. 527

Sedinta publica din data de 27 martie 2009

Judecator sindic:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 6 martie 2009 si înregistrata sub nr. 456/88/2009, iar la judecatorul sindic sub nr.68/2009, debitoarea SC ……… TULCEA prin lichidator ………… Tulcea, desemnat prin încheierea nr. 1391 din 30.04.2008 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, a formulat cerere de declansare a procedurii falimentului în procedura simplificata fata de societatea debitoare si numirea sa în calitate de lichidator judiciar.

În motivarea cererii, s-a aratat ca, în calitate de lichidator, a notificat creditorii bugetari si cei prestatori de servicii; a notificat debitoarului la adresa sediului social; s-a deplasat la sediul social al societatii unde nu a gasit pe nimeni; a studiat si analizat documentele depuse de credintorii notificati; corespondenta cu debitoarea s-a restituit cu mentiunea „mutat de la adresa indicata”.

Se mai arata ca s-a primit de la DGFP Tulcea adresa nr. 11364 din 1.08.2008 prin care se transmite debitul fata de bugetul de stat consolidat al debitoarei în valoare totala de 7931 lei. Prin adresa nr. 24008/51338/31.07.2008 Primaria Mun. Tulcea comunica ca societatea debitoare nu7 figureaza în evidenta fiscala a institutiei cu debite de plata, bunuri mobile sau imobile iar ITM Tulcea, prin adresa nr. 4368/4.07.2008 comunica faptul ca societatea debitoare are o datorie totala de 56 lei.

A mai precizat lichidatorul judiciar ca nu s-a gasit nici un act original al societatii si nu se poate continua procedura de lichidare conform Legii 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare deoarece nu se pot stinge debitele fata de institutiile statului în vederea obtinerii de certificate fara datorii necesare a se depune la ORC în vederea publicarii lor în M.O. si a închiderii procedurii si nici nu are de unde lua actele originale ale societatii cu mentiunile operate la ORC în vederea depunerii lor la ORC.

Astfel, se apreciaza creantele certe, lichide si exigibile, totalizând suma de 8.004,60 lei si solicita sa se dispuna deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata privind pe debitoare, potrivit dispoz.art.1 alin.2 lit.c pct. 2,3 si 4 si lit. e din Legea 85/2006.

În sustinerea cereri au fost depuse, în copie, la dosar urmatoarele acte: încheierea nr. 1391/30.04.2008, notificare catre debitoare, situatia debitelor primire de la DGFP Tulcea, Primaria Mun. Tulcea si I.T.M. Tulcea.

Examinând cererea, în raport de probele administrate, judecatorul sindic retine ca din relatiile comunicate de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea rezulta ca societatea în discutie a fost dizolvata prin sentinta civila nr. 1418 din 5.09.2007 a Tribunalului Tulcea, iar conform dispozitiilor art.237 din Legea nr.31/1990, republicata, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei, conditii în care se va aplica în cauza procedura insolventei în forma simplificata, conform art.1 alin.2 lit.c pct.2,3 si 4 si lit. e din Legea nr.85/2006, procedura prin care debitoarea intra direct în procedura falimentului.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantelor, conform declaratiilor de creanta depuse pâna la sesizarea instantei de catre Directia Generala a Finantelor Publice Tulcea si I.T.M Tulcea, conform dispozitiilor legale aratate, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, urmeaza a se admite cererea si a se dispune deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata cu privire la debitoarea S.C. ……… TULCEA.

Având în vedere ofertele depuse la dosar, precum si faptul ca, în speta, lichidatorul judiciar prin cererea formulata si prin oferta depusa la dosarul cauzei

a solicitat desemnarea sa în calitate de lichidator judiciar întrucât si-a desfasurat activitatea conform atributiilor prevazute de dispozitiile art. 252 si urm. din Legea nr.31/1990 republicata, instanta va numi în calitate de lichidator judiciar pe ………. Tulcea care va exercita atributiile prev.de art.24 si 25 din Legea nr.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, precum si orice alte atributii care îi revin.

Se va stabili pentru lichidator o remuneratie fixa în cuantum de de 2000 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 8% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei si din recuperarea de creante.

În temeiul art.47 alin.4 din Lg.85/2006.

Va constata încetat de drept dreptul administrare al debitoarei.

În temeiul art.42 alin.1 din Lg.85/2006.

Va interzice administratorilor debitoarei, sub sanctiunea nulitatii, sa înstraineze, fara acordul judecatorului sindic, partile sociale sau de interes ori actiunile detinute de debitoarea în cauza.

În temeiul art.44 din Lg.85/2006.

Va obliga debitoarea sa puna la dispozitie lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii.

În temeiul art.48 alin.1 Lg.85/2006

Va dispune ca toate bancile la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului.

În temeiul art.35 Lg.85/2006

Va obliga asociatii si administratorii debitoarei sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.28 alin.1, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.

Va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitorei, prev.de art.59 alin.1, la data de 27 mai 2009.

În temeiul art.33 alin.7 din Lg.85/2006 raportat la art.108 si art.109.

Va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene:

– termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei la 25 mai 2009.

– termenul de verificare a creantelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 9 iunie 2009.

– termenul de depunere a contestatiilor la 15 iunie 2009.

– termenul de întocmire si depunere a tabelului definitiv consolidat la 24 iunie 2009.

Lichidatorul va publica notificarea si într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art.61 alin.3 din Lg.85/2006.

În temeiul art.122 alin.1 din Legea 85/2006;

Va dispune ca lichidatorul desemnat sa întocmeasca si sa prezinte judecatorului sindic programul de administrare al lichidarii, în termen de 30 zile de la numire.

Va fixa termen pentru continuarea procedurii la 17 iulie 2009.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro