404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Fond – Comercial-Rezolutiune contract

Dosar nr. 2197/88/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA Nr. 539

Sedinta publica de la 31 Martie 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE :

INSTANTA

Prin cererea înregistrata sub nr.2197/88/18 aug.2008 la Tribunalul Tulcea, reclamanta S.C……….. S.A.Tulcea, a chemat în judecata pe pârâta S.C. ……… Brasov pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna rezolutiunea contractului de executie lucrari nr.005/20.12.2007 încheiat între parti, pentru executarea necorespunzatoare a obligatiilor de catre pârâta; restituirea de catre pârâta a sumei de 53.562,28 lei achitata de catre reclamanta cu titlu de avans si cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii reclamanta a aratat ca, prin contractul de executie lucrari nr.005/20.12.2007 si a anexelor sale, pârâta S.C. …….. s-a obligat sa execute la sediul reclamantei cu destinatia de service o serie de lucrari de amenajare a pardoselilor.

Aceste lucrari vizau potrivit devizelor cuprinse în anexe reparatii fisuri, acoperire pardoseala cu primer doua sau mai multe straturi (în functie de porozitatea suportului) în suprafata de 3800 mp., acoperire doua sau mai multe straturi cu rasina poliuretanica în suprafata de 3800 mp., efectuarea de marcaje de culoare galbena, acoperire trotuare si borduri exterioare cu rasina poliuretanica 84 mp.

Arata în continuare reclamanta ca, toate materialele folosite, respectiv rasinele destinate vopsirii pardoselilor au fost alese si aduse de pârâta, care si-a asumat obligatia ca acestea sa fie corespunzatoare destinatiei de service.

În luna mai 2008, pârâta a finalizat lucrarile de vopsire, iar dupa o saptamâna de la terminarea lucrarilor, pardoseala acoperita de rasine a început în diferite locuri din suprafata totala de 3800 mp., sa se exfolieze, sa se cojeasca, sa se umfle, fiind absolut improprie desfasurarii activitatii specifice de service.

Odata cu trecerea timpului, degradarea se accentueaza, vopseaua se umfla si se cojeste în tot mai multe locuri, cuprinzând întreaga suprafata.

Mentioneaza reclamanta ca, a formulat la Judecatoria Tulcea o cerere de asigurare dovezi, pentru ca starea actuala a lucrarilor efectuate de catre pârâta sa fie consemnata într-un raport de expertiza tehnica de specialitate. Astfel, în dosarul nr.3137/327/2008 al Judecatoriei Tulcea a fost întocmit un raport, dupa expertizarea lucrarilor la data de 14.07.2008, de catre expertul tehnic desemnat de catre instanta.

Conform acestui raport de expertiza tehnica, cauzele care au generat exfolierea rasinii poliuretanice sunt urmatoarele: stratul suport nu a fost pregatit în mod corespunzator, acesta prezentând tot felul de denivelari si materiale abrazive, s-a folosit un nisip umed în loc de nisip cuartos, nu s-au taiat corespunzator rosturile de dilatatie, s-a folosit o rasina poliuretanica pentru care nu s-a prezentat nici un certificat de calitate, pentru a se constata daca aceasta este proprie lucrarii efectuate, nu s-a folosit o cantitate suficienta de rasina poliuretanica, rezultând zone cu nuante de culori diferite, înca din timpul executarii lucrarilor s-a încercat repararea unor zone afectate, însa calitatea reparatiilor a fost foarte slaba.

Potrivit aceluiasi raport de expertiza masurile ce se impun sunt: desfacerea în întregime pe suprafata de 3800 mp. a rasinii poliuretanice aplicate, tratarea în mod corespunzator a stratului suport, taierea rosturilor de dilatatie la distantele corespunzatoare, aplicarea unei rasini poliuretanice de calitate si pretabila activitatii de service desfasurata de catre reclamanta.

Totodata, mai arata reclamanta ca, pentru o normala desfasurare a activitatii, care implica un anumit trafic de masini, utilizare apa, detergenti, uleiuri si altele, este necesar ca toata vopseaua actuala degradata sa fie îndepartata si vopsita integral toata pardoseala de 3800 mp.

Aceasta situatie de fapt aduce grave prejudicii reclamantei în conditiile în care trebuie paralizata toata activitatea de service timp de cel putin o luna pentru efectuarea acestor lucrari.

Mentioneaza reclamanta ca, la finalizarea lucrarilor, între parti, nu a fost încheiat nici un proces verbal de receptie a lucrarilor.

Primele nereguli au aparut chiar pe parcursul executarii lucrarilor, înainte de finalizarea lor, iar pârâta a încercat remedierea lor, dovada în acest sens fiind nuantele diferite ale rasinii aplicate.

Precizeaza reclamanta ca, înca de la sfârsitul lunii mai 2008 a adus la cunostinta reprezentantului societatii pârâte executarea necorespunzatoare a lucrarilor, solicitând luarea unor masuri adecvate pentru remedierea lor.

Executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin contract este motivul pentru care reclamanta a refuzat achitarea sumei de 161.751,55 lei, reprezentând diferenta de pret aplicare rasina poliuretanica pardoseala service 3800 mp., conform facturii fiscale emisa de catre pârâta.

Reclamanta solicita rezolutiunea contractului de executie lucrari datorita executarii necorespunzatoare a obligatiiloe asumate de catre pârâta, având în vedere ca viciile prestatiilor sunt importante si îi afecteaza în mod negativ activitatea.

Mai mult decât atât, la pct.6 lit.b din contract, pârâta s-a obligat sa asigure o garantie de buna executie de 36 de luni pentru lucrarea executata – materiale si manopera, iar lucrarea realizata de pârâta nu a rezistat nici macar 36 de zile.

Totodata, reclamanta va trebui sa suporte costurile necesare decopertarii suprafetei de 3800 mp., tratarii corespunzatoare a suportului si aplicarii unei noi rasini.

Conform pct.IV din contract – Modalitati de plata – reclamanta avea obligatia de a achita avansul de 30% din valoarea lucrarii, la semnarea contractului, obligatie pe care si-a îndeplinit-o, conform anexei nr.2 din contract reclamanta a achitat suma de 53.562,28 lei, conform întelegerii cu pârâta, direct catre S.C……… – furnizorul de materiale, însa în mod normal obligatia de plata a furnizorului îi revenea pârâtei.

Potrivit pct.IV lit.c din contract, suma de 16.279,2 lei reprezentând 30% din valoarea totala a manoperei, urma sa fie achitata la expirarea termenului de garantie de 36 de luni.

Înainte de formularea prezentei cereri de chemare în judecata, reclamanta a invitat-o pe pârâta la conciliere directa prealabila pentru data de 28.07.2008, a înstiintat-o în scris cu privire la toate problemele aparute în executarea contractului, a invitat reprezentantul societatii pârâtei la constatarea la fata locului a aspectelor invocate de catre reclamanta, însa fara rezultat.

În drept, îsi întemeiaza actiunea pe dispoz.art.969, 1021 Cod civil.

În dovedirea cererii s-au depus în copie la dosarul cauzei: contractul de executie lucrari nr.005/2007si anexele, deviz din data de 4.05.2008, factura nr.00000089/4.05.2008, ordin de plata 77/4.03.2008, raport de expertiza tehnica întocmit de expert ………. în dos.nrt.3137/327/2008, proces verbal de conciliere directa si confirmari de primire, s-a solicitat atasarea dosarului nr.3137/327/2008 al Judecatoriei Tulcea, interogatoriul luat pârâtei, s-au depus probe fotografice cu lucrarile efectuate si s-a solicitat audierea martorului ………….

La termenul de judecata din data de 13 nov.2008, instanta a dispus atasarea la prezenta cauza a dosarului nr.3137/327/2008 al Judecatoriei Tulcea, având obiect asigurare dovezi.

Pârâta S.C……. SRL Brasov a formulat întâmpinare si cerere reconventionala la data de 10 martie 2009 solicitând respingerea actiunii ca nefondata, apreciind ca si-a executat întocmai cu prevederile contractuale lucrarile prevazute în contract, iar culpa cu privire la degradarea lucrarilor efectuate apartine reclamantei care a executat lucrarile la sapa autonivelatoare într-un mod necorespunzator standardelor impuse ceea ce a determinat degradarea lucrarii efectuata de catre pârâta.

Totodata pârâta a invocat si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive în ce priveste capatul de cerere având ca obiect restituirea sumei de 53.562,28 lei achitata de catre reclamanta cu titlu de avans motivat de faptul ca, reclamanta a efectuat aceasta plata catre o alta societate comerciala, respectiv S.C……….. Brasov.

Cu privire la cererea reconventionala prin care pârâta solicita obligarea reclamantei la plata sumei de 161.751,55 lei cu titlu de pret pentru lucrarile executate si neachitate în baza contractului nr.005/20.12.2007, instanta, la termenul de judecata din data de 12 martie 2009, apreciind ca prin cerere se solicita probe a caror administrare ar duce la întârzierea solutionarii actiunii principale, fata de dispoz.art.135 C.proc.civ., a disjuns cererea reconventionala de actiunea principala, urmând a fi judecata separat.

Examinând actele si lucrarile dosarului si exceptia invocata, se retin urmatoarele:

Dupa ce cauza a ramas în pronuntare la data de 24 martie 2009 pârâta S.C………. Brasov a solicitat repunerea pe rol a cauzei pentru a se asigura dreptul las aparare, dreptul las un proces echitabil, dreptul de formula probe si de a-si sustine argumentele.

Aceasta cerere a fost respinsa întrucât prezenta cauza a fost înregistrata pe rolul Tribunalului Tulcea la data de 18 august 2008, iar pârâtei i-au fost acordate mai multe termene de judecata pentru pregatirea apararii, respectiv la data de 11 sept.2008, la data de 11 febr.2009 pentru termenul din 12.02.2009 si la data de 10 martie 2009 pentru termenul din 12 martie 2009.

În total, procesul s-a desfasurat pe parcursul a 7 termene de judecata acordate de catre instanta, timp în care s-au administrat probe, iar la doua termene pârâta a fost reprezentata de catre administratorul sau.

Se apreciaza faptul ca, pârâta a avut în tot acest timp posibilitatea de a-si asigura dreptul la aparare, dreptul de a administra probe, dreptul de a-si sustine argumentele si, prin urmare, dreptul la un proces echitabil, motiv pentru care cererea de repunere pe rol urmeaza a fi respinsa.

Asupra exceptiei invocate de catre pârâta S.C.Albmi SRL Brasov privind lipsa calitatii sale procesuale pasive cu privire la capatul de cerere având obiect restituirea sumei de 53.562,28 lei achitata de catre reclamanta cu titlu de avans, se retine ca este neîntemeiata, în raport de faptul ca, prin chiar contractul de executie lucrari încheiat între parti nr.005/20.12.2007 s-a prevazut ca plata sa se faca direct catre S.C……….. SRL – furnizorul de materiale.

Conform pct.V lit.a din contract – Modalitati de plata, reclamanta a avut obligatia de a achita avansul de 30% din valoarea lucrarii, la semnarea contractului, obligatie pe care a îndeplinit-o conform anexei nr.2 din contract aflata la fila 11 din dosar, obligatie îndeplinita prin achitarea sumei de 53.562,28 lei, conform întelegerii cu pârâta, direct catre furnizorul de materiale S.C………..Anexa nr.2 la contractul de executie lucrari face parte integranta din acest contract si reprezinta vointa partilor.

Prin urmare, pârâta are calitate procesuala pasiva si cu privire la capatul 2 din actiune, motivat de faptul ca a fost alegerea ei ca plata pentru materialele ce urmau a fi folosite la executarea lucrarilor, sa se faca direct catre furnizorul sau de materiale.

Pentru aceste considerente, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei, va fi respinsa ca nefondata.

Pe fondul cauzei, se retin urmatoarele:

Între parti s-a încheiat la data de 20.12.2007 contractul de executie lucrari nr.005 cu anexele sale, prin care pârâta ……..SRL Brasov s-a obligat sa execute la sediul reclamantei cu destinatia de service o serie de lucrari de amenajare a pardoselilor.

Aceste lucrari vizau conform devizului de lucrari cuprinse în anexele la contract, reparatii de fisuri, acoperire pardoseala cu primer doua sau mai multe straturi (în functie de porozitatea suportului), suprafata de 3800 mp., acoperire doua sau mai multe straturi cu rasina poliuretanica, suprafata de 3800 mp., efectuare de marcaje pentru fluidizare trafic service de culoare galbena, acoperire trotuare si borduri exterioare cu rasina poliuretanica 84 mp.

În acest sens, la sfârsitul anului 2007, anterior încheierii contractului, un reprezentant al societatii pârâte s-a prezentat la sediul reclamantei pentru a verifica suprafata de 3800 mp. pe care urma a se efectua lucrarile, a fost verificata sapa (stratul suport) si dupa aceste verificari s-a încheiat contractul de executie lucrari între parti. Acest aspect rezulta atât din declaratia martorului …………, cât si din raspunsul la interogatoriu al pârâtei (întrebarea nr.7).

Din declaratia martorului, raspunsul la interogatoriu al pârâtei (întrebarea nr.7) si prevederile contractuale, cu precadere anexa nr.1 la contract, rezulta ca, pârâta avea cunostinta la momentul încheierii contractului si asumarii obligatilor contractuale despre conditiile în care se prezenta sapa (stratul suport), apreciind ca este adecvata pentru lucrarea de vopsire si, mai mult, prin chiar clauzele contractuale si-a luat obligatia de a repara eventualele fisuri aparute. Fiind un suport nou turnat, pârâta a apreciat ca „nu are nevoie de pregatire, doar curatire”.

Potrivit raportului de expertiza tehnica efectuat în cauza de expert ……….., efectuat în cererea de asigurare dovezi la punctul nr.3, Cauze care au generat exfolierea rasinii poliuretanice concluzioneaza urmatoarele: stratul suport nu a fost pregatit în mod corespunzator, întrucât, desi s-a aplicat o rasina poliuretanica, acesta prezinta tot felul de denivelari si materiale abrazive; s-a folosit un nisip umed în loc de nisip cuartos; nu s-au taiat corespunzator rosturile de dilatatie; s-a folosit o rasina poliuretanica pentru care nu s-a prezentat certificat de calitate, pentru a se putea constata daca este proprie lucrarii efectuate; nu s-a folosit o cantitate suficienta de rasina poliuretanica, care sa acopere uniform suprafata pardoselii; s-au folosit calitati diferite de rasina poliuretanica, rezultând zone cu nuante diferita; înca din timpul executiei lucrarilor, s-a încercat repararea unor zone deja afectate (aspect recunoscut si de catre pârâta prin raspunsul la interogatoriu (întrebarea nr.10), însa calitatea reparatiilor a aratat ca, fie prestatorul nu are forta de munca calificata pentru aceste lucrari, fie calitatea materialelor folosite a fost necorespunzatoare; nu exista proces verbal de receptie a lucrarilor.

Sustinerea pârâtei ca executarea necorespunzatoare a lucrarilor s-a datorat starii necorespunzatoare a sapei (stratul suport) nu poate fi primita atâta timp cât si-a luat angajamentul efectuarii acestor lucrari prin încheierea contractului, ceea ce presupunea implicit verificarea stratului suport de catre pârâta, mai mult si-a luat angajamentul prin chiar contractul încheiat ( în anexa nr.1) sa repare eventualele fisuri, iar în raspunsul la interogatoriu a aratat ca, „fiind suport nou turnat nu are nevoie de pregatire, doar curatire” (raspuns la întrebarea nr.7).

Faptul ca stratul suport a fost vazut de pârâta înainte de semnarea contractului, este recunoscut si prin notele scrise depuse la termenul din 15.01.2009 (aflate la fila 111 din dosar, alin.4).

De remarcat este si faptul ca expertiza efectuata în cauza în dosarul având obiect asigurare dovezi, atasat prezentei cauze, a surprins starea lucrarilor efectuate de catre pârâta într-un stadiu apropiat celui executional.

Aceeasi expertiza a precizat si masurile care se impun respectiv: desfacerea în întregime de pe toata suprafata de 3800 mp. a rasinii poliuretanice aplicate, tratarea în mod corespunzator a stratului suport, taierea rosturilor de dilatatie la distantele corespunzatoare, aplicarea unei rasini poliuretanice de calitate si pretabile activitatii ce se desfasoara în acest spatiu.

În raport de probele administrate în cauza si în special de concluziile expertizei tehnice efectuate în cauza se retine ca pârâta si-a încalcat obligatiile asumate la pct.VI lit.a, b din contract, respectiv sa execute corespunzator lucrarile si sa utilizeze materialele din anexele la contract si sa asigure garantia de buna executie de 36 de luni pentru lucrarea executata: materiale si manopera, în cauza impunându-se rezolutiunea contractului conform dispozitiilor art.969 si 1020 Cod civil.

Potrivit art.1020 si 1021 Cod civil, conditia rezolutorie este subînteleasa întotdeauna în contractele sinalagmatice, în cazul când una din parti nu îndeplineste angajamentul sau.

Într-acest caz, contractul nu este desfiintat de drept. Partea în privinta careia angajamentul nu s-a executat are alegerea sau sa sileasca pe cealalta parte a executa conventia, când este posibil, sau sa-i ceara desfiintarea cu daune interese. Desfiintarea trebuie sa se ceara înaintea justitiei.

În cauza, se retine culpa pârâtei în neîndeplinirea obligatiei contractuale, ceea ce justifica constatarea rezolutiunii contractului încheiat între parti.

Pentru aceste considerente, urmeaza a admite actiunea si a dispune rezolutiunea contractului de executie lucrari nr.005/20.12.2007 încheiat între parti, pentru executarea necorespunzatoare a obligatiilor de catre pârâta.

În ce priveste capatul de cerere privind obligarea pârâtei la restituirea sumei de 53.562,28 lei achitata de catre reclamanta cu titlu de avans, se retine ca, este întemeiat pentru urmatoarele considerente:

Conform pct.IV lit.a din contract – Modalitati de plata, reclamanta avea obligatia de a achita avansul de 30% din valoarea lucrarii, la semnarea contractului, obligatie pe care si-a îndeplinit-o conform anexei nr.2 din contract prin achitarea sumei de 53.562,28 lei, conform întelegerii cu pârâta, direct catre S.C………. SRL – furnizorul de materiale.

Întrucât pârâta nu si-a îndeplinit corespunzator obligatiile asumate prin contract, urmeaza a fi obligata la restituirea catre reclamanta a sumei de 53.562,28 lei achitata cu titlu de avans.

În temeiul art.274 C.proc.civ., pârâta va fi obligata la plata sumei de 2369,44 lei cu titlu de cheltuieli de judecata catre reclamanta.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro