404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Fond comercial-Deschidere procedura insolventa

Dosar nr.258/88/2009

31/2009 – JS – BE

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA Nr. 560

Sedinta publica de la 03 aprilie 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE:

JUDECATORUL SINDIC:

Asupra cauzei de fata:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 13 februarie 2009 si înregistrata sub nr. 258/88/2009 si la judecatorul sindic sub nr. 31/2009, debitoarea SC ………TULCEA prin lichidatorul Cabinet Individual de Insolventa „…..” , desemnat la debitoare prin Incheierea 1230 din 10.04.2006 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Tulcea, a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificata.

În motivarea cererii, a aratat ca debitoarea este o societate dizolvata de drept, care nu mai functioneaza de câtiva ani fiind într-o stare vadita de insolveta si nu figureaza înregistrata cu bunuri mobile sau imobile si nu dispune de fonduri banesti necesare achitarii debitului restant în suma de 738 lei fata de DGFP Tulcea.

S-a aratat, de asemenea, ca, societatea are ca administrator pe …………. si urmare demersurilor efectuate, lichidatorul a reusit sa ia legatura cu susnumitul si din cele declarate de acesta a rezultat ca actele constitutive ale societatii precum si certificatul de înregistrare în original nu le-a putut gasi, acesta predând doar stampila si câteva documente contabile pentru perioada anilor 2000 – 2001

Urmare notificarilor trimise de lichidator, rezulta ca exista o creanta certa, lichida si exigibila în suma totala de 738 lei fata de DGFP Tulcea.

Lichidatorul îsi întemeiaza cererea pe dispozitiile art. 2701 din Legea nr. 31/1990, republicata, în temeiul caruia „în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei”.

De asemenea, lichidatorul invoca dispozitiile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, coroborat cu art. 28 alin. (2) si cu art. 1 din aceeasi lege.

În dovedirea cererii, au fost depuse, în copie, la dosar urmatoarele acte: încheierea nr. 1230 din 10.04.2006 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, notificari adresate asociatilor societatii si dovezile de primire, respectiv returnare a acestora.

Examinând cererile, în raport de probele administrate judecatorul sindic retine ca S.C. …………. SRL TULCEA a fost dizolvata de drept potrivit prevederilor art.237 din Legea 31/1990.

Conform art. 271 din Lg. 31/1991, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Lg. 85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Asa fiind, având în vedere cele prezentate, judecatorul sindic urmeaza a admite cererea lichidatorului Cabinet Individual de Insolventa „………” Tulcea si va dispune intrarea societatii debitoare în procedura falimentului si va fi desemnat în calitate de lichidator C.I.I. „…………..” care va exercita atributiile prev.la art.24 si 25 din Lg.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic.

Urmeaza a stabili pentru lichidator o remuneratie fixa în cuantum de 2000 lei RON pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 8 % din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor din averea debitoarei precum si din recuperarea de creante.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrainarilor de parti sociale sau de interes ori a actiunilor detinute de debitoare, de catre administratorii acesteia, fara acordul judecatorului sindic; obligarea debitorului sa puna la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.28 alin.1.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitoarei prev.de art.59 alin.1 din lege la data de 21 mai 2009.

Fata de dispozitiile art.33 alin.7 raportat la art.108 si 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantei asupra averii debitoarei la 22 mai 2009, termenul de verificare a creantelor întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 08 iunie 2009, termenul de depunere a contestatiilor la data de 12 iunie 2009, termenul de definitivare a tabelului consolidat creantelor la 22 iunie 2009 si pentru analiza activitatii lichidatorului 07 august 2009.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro