404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Fond comercial-Deschidere procedura insolventa

Dosar nr. 81/2009 JS-VA

485/88/2009-TT

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI

CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR. 575

Sedinta publica din data de 03 aprilie 2009

JUDECATOR SINDIC:

JUDECATORUL SINDIC,

Asupra cauzei de fata:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 11.03.2009 si înregistrata sub nr.485/88/2009 si la judecatorul sindic sub nr.81/2009, lichidatorul judiciar numit prin încheierea nr. 174/21.01.2009 a judecatorului delegat la ORC Tulcea Cabinet Individual de Insolventa Ilie Ion a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificata a debitoarei SC ……… SRL TULCEA, societate dizolvata prin sentinta civila nr. 2113 din 18.09.2008 a Tribunalului Tulcea, în temeiul art. 237 alin.1 lit.b din Legea 31/1990.

În motivarea cererii, a aratat lichidatorul ca debitoarea este o societate dizolvata potrivit sentintei civile mai sus mentionate. În calitate de lichidator a notificat debitorul, la sediul social al acestuia, pentru prezentarea acelor prevazute de art.28(1) din Legea 85/2006, însa acesta nu s-a prezentat.

De asemenea s-au notificat creditorii bugetari DGFP Tulcea, care a comunicat o creanta de 9.229 lei, Primaria Tulcea si ITM Tulcea necomunicând pâna la aceasta data nici un raspuns.

Având în vedere ca debitorul nu si-a depus bilantul contabil, conform prev. art.237 alin.1 lit.b din Legea 31/1990 republicata, societatea a fost dizolvata de drept, debitorul prin administratorul statutar, cu domiciliul mentionatz la sediul societatii, a dispus de bunurile societatii ca si cum ar fi bunurile lui proprii si nu justifica suma de 14.470 lei reprezentând conform bilanturi anexate: active circulante, solicita a se constata ca rezulta datorii certe, lichide si exigibile, în valoare totala de 23.699 lei si se impune deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata.

În dovedirea cererii, au fost depuse, în copie, înscrisuri si în drept cererea este întemeiata pe dispozitiile art. 1 alin.2 pct.f coroborat cu art.260 al.4 din Lg.31/1990, art.252/1 al.3 si 4.

Examinând cererea, în raport de probele administrate judecatorul sindic retine ca S.C. ………… TULCEA a fost dizolvata prin sentinta civila nr. 2113 din 18.09.2008 pronuntata de Tribunalul Tulcea, în temeiul art. 237 alin.1 lit.b din Legea nr.31/1990, republicata, fiind numit lichidator Cabinet Individual de Insolventa Ilie Ion prin încheierea nr.174/21.01.2009.

Conform art. 2701 din Lg. 31/1991, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Lg. 85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantelor, conform dispozitiilor legale aratate, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, având în vedere cele prezentate judecatorul sindic, urmeaza a admite cererea lichidatorului Cabinet Individual de Insolventa Ilie Ion si va dispune intrarea societatii debitoare în procedura falimentului.

În vederea desemnarii lichidatorului judiciar, numirea se va face din rândul practicienilor care au depus oferte în dosarul cauzei si pentru cea mai avantajoasa oferta va fi desemnat lichidator judiciar ………. Bucuresti, care va exercita atributiile prev.la art.24 si 25 din Lg.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic.

Urmeaza a stabili pentru lichidator o remuneratie fixa în cuantum de 2000 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 7% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor din averea debitoarei precum si din recuperarea de creante.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrainarilor de parti sociale sau de interes ori a actiunilor detinute de debitoare, de catre administratorii acesteia, fara acordul judecatorului sindic; obligarea debitorului sa puna la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.28 alin.1.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitoarei prev.de art.59 alin.1 din lege la data de 3 iulie 2009.

Fata de dispozitiile art.33 alin.7 raportat la art.108 si 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului

Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantei asupra averii debitoarei la 1 iulie 2009, termenul de verificare a creantelor întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 15 iulie 2009, termenul de depunere a contestatiilor la data de 20 iulie 2009, termenul de definitivare a tabelului consolidat creantelor la 30 iulie 2009.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro