404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Fond Comercial-Deschidere procedura insolventa

Dosar nr. 107/2009 JS-VA

626/88/2009-TT

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI

CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR. 577

Sedinta publica din data de 03 aprilie 2009

JUDECATOR SINDIC:

JUDECATORUL SINDIC,

Asupra cauzei de fata:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 01.04.2009 si înregistrata sub nr.626/88/2009 si la judecatorul sindic sub nr.107/2009, lichidatorul judiciar numit prin încheierea nr.531 din 26.02.2007 pronuntata de Judecatorul delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, …………. a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificata a debitoarei SC ………. SRL Tulcea, societate dizolvata prin sentinta civila nr. 2128 din 6 iulie 2006 pronuntata de Tribunalul Tulcea.

În motivarea cererii, a aratat lichidatorul ca urmare dizolvarii de drept a societatii debitoare potrivit încheierii mai sus mentionate si numirii sale în calitate de lichidator, conform atributiilor sale a notificat pe fostul administrator al societatii, …………. de a se prezenta la sediul cu actele societatii debitoare. Deplasându-se la sediul societatii pentru a identifica pe fostul administrator si pentru a intra în posesia documentelor financiar-contabile a constatat ca nu mai functiona nicio societate, situatie în care lichidatorul a fost în imposibilitatea de a identifica arhiva debitoarei.

Urmare notificarilor trimise prin adresa nr. 6448/15.05.2008 D.G.F.P Tulcea a comunicat ca debitul societatii debitoare fata de bugetul de stat consolidat are o valoare totala de 664 lei iar Primaria Tulcea s-a înregistrat cu o creanta de 437 lei.

Mai arata lichidatorul judiciar ca societatea debitoare nu mai desfasoara activitate comerciala de câtiva ani si ca a fost constatata dizolvata de drept înca din anul 2007.

Se solicita deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata în baza art. 1 alin.2 lit.c si e motivat de faptul ca actele constitutive nu pot fi gasite, administratorul nu poate fi gasit, sediul societatii nu mai corespunde iar societatea a fost dizolvata.

De asemenea se mai solicita desemnarea Cabinetului Individual de Insolventa ……….. în calitate de lichidator pentru faptul ca dispune de resursele umane si financiare necesare pentru a putea desfasura activitatea de lichidare la societate si are o bogata experienta necesara pentru preluarea dosarului si lichidare societatii în conditii optime.

În dovedirea cererii, au fost depuse, în copie, înscrisuri si în drept cererea este întemeiata pe dispozitiile art. 1 alin.2 lit.c si e ale Legii 85/2006.

Examinând cererea, în raport de probele administrate judecatorul sindic retine ca S.C. ……….. Tulcea a fost dizolvata prin sentinta civila nr. 2128 din 6 iulie 2006 pronuntata de Tribunalul Tulcea iar prin încheierea nr. 531/26.02.2007 a Judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului Tulcea, s-a numit lichidator ………..

Conform art. 2701 din Lg. 31/1991, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Lg. 85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantelor, conform dispozitiilor legale aratate, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, având în vedere cele prezentate judecatorul sindic, urmeaza a admite cererea lichidatorului …………… si va dispune intrarea societatii debitoare în procedura falimentului.

În vederea desemnarii lichidatorului judiciar, având în vedere ca cel care a formulat cererea solicita numirea în calitate de lichdiator judiciar a Cabinetului Individual de Insolventa …………, care a depus la dosarul cauzei si oferta financiara, va fi desemnat lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolventa

………., care va exercita atributiile prev.la art.24 si 25 din Lg.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic.

Urmeaza a stabili pentru lichidator o remuneratie fixa în cuantum de 2000 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 7% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor din averea

debitoarei precum si din recuperarea de creante.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrainarilor de parti sociale sau de interes ori a actiunilor detinute de debitoare, de catre administratorii acesteia, fara acordul judecatorului sindic; obligarea debitorului sa puna la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.28 alin.1.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitoarei prev.de art.59 alin.1 din lege la data de 3 iulie 2009.

Fata de dispozitiile art.33 alin.7 raportat la art.108 si 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantei asupra averii debitoarei la 1 iulie 2009, termenul de verificare a creantelor întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 15 iulie 2009, termenul de depunere a contestatiilor la data de 20 iulie 2009, termenul de definitivare a tabelului consolidat creantelor la 30 iulie 2009.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro