404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Fond Comercial-Deschidere procedura insolventa

Dosar nr.85/2009js CDA

(510/88/2009)

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA – JUDETUL TULCEA

Sentinta civila nr.579

Sedinta publica din data de 03 aprilie 2009

JUDECATOR SINDIC:

JUDECATORUL SINDIC:

Asupra cauzei de fata:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 13 martie 2009 si înregistrata sub nr.510/88/2009 si la judecatorul sindic sub nr.85/2009, debitoarea SC ……….. Tulcea prin lichidatorul judicial Cabinet Individual de Insolventa ………, desemnat prin încheierea nr.2107 din 20.06.2008 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificata.

În motivarea cererii, a aratat ca societatea S.C. …………. S.R.L. Tulcea este o societate dizolvata de drept în baza dispozitiilor Legii nr.359/2004 modificata si completata, iar starea de insolventa rezulta din faptul ca societatea nu dispune de fonduri banesti, pentru plata datoriilor exigibile.

De asemenea, se arata ca au fost notificati creditorii bugetari si din relatiile ce au fost comunicate a reiesit ca societatea figureaza cu create la D.G.F.P. Tulcea.

Suma totala a creantelor pâna la aceasta data este de 319.717 lei.

Se mai arata ca fostul administrator al debitoarei a fost notificat pentru a preda documentele financiar-contabile ale societatii. Acesta le-a predat întocmindu-se Procesul-verbal nr.502/21.08.2008 atasat la dosar. Din verificarile efectuate de catre lichidator, a reiesit ca debitoarea figureaza înregistrata în evidentele financiar-contabile cu câteva obiecte de inventar, reprezentând utilaje si echipamente tehnologice.

Creantele debitoarei, înregistrate pâna la aceasta data sunt certe, lichide si exigibile, motiv pentru care lichidatorul a înteles sa solicite deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata, în temeiul Legii 85/2006.

În dovedirea cererii, au fost depuse, în copie, la dosar urmatoarele acte: Incheierea de numire în calitate de lichidator, declaratia de creanta a Directiei Generala a Finantelor Publice Tulcea, adresa nr.68841/26.09.2008 emisa de Primaria municipiului Tulcea – Serviciul taxe si impozite si Procesul verbal de predare-primire nr.502/21.08.2008.

Examinând cererea, în raport de probele administrate judecatorul sindic retine ca S.C. ………….. Tulcea, a fost dizolvata de drept prin încheierea nr.2107 din data de 20.06.2008 a judecatorului delegat de pe lânga Tribunalul Tulcea.

Conform art. 2701 din Lg. 31/1991, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Lg. 85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantelor în suma de 319717 lei, conform declaratiei de creanta depuse pâna la sesizarea instantei, conform dispozitiilor legale aratate, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, având în vedere cele prezentate judecatorul sindic, urmeaza a admite

cererea lichidatorului Cabinet Individual de Insolventa ………… si va dispune intrarea societatii debitoare în procedura falimentului si va fi desemnat în calitate de lichidator CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA ……… Constanta care va exercita atributiile prev.la art.24 si 25 din Lg.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, fiind si lichidatorul desemnat pentru societatea debitoarei si în baza Legii nr.31/1990 si totodata cel propus prin cererea de deschidere a procedurii insolventei.

Urmeaza a stabili pentru lichidator o remuneratie fixa în cuantum de 2000 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 7% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor din averea debitoarei precum si din recuperarea de creante.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrainarilor de parti sociale sau de interes ori a actiunilor detinute de debitoare, de catre administratorii acesteia, fara acordul judecatorului sindic; obligarea debitorului sa puna la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.28 alin.1.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra

cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitoarei prev.de art.59 alin.1 din lege la data de 22 mai 2009.

Fata de dispozitiile art.33 alin.7 raportat la art.108 si 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantei asupra averii debitoarei la 29 mai 2009, termenul de verificare a creantelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 02 iunie 2009, termen pentru solutionarea contestatiilor – 05 iunie 2009, termenul de intocmire si depunere a tabelului definitiv consolidat la 10 iunie 2009.

Urmeaza ca lichidatorul sa publice notificarea într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa si sa întocmeasca si sa prezinte judecatorului sindic programul de administrare a lichidarii, în termen de 30 de zile de la numire. Urmeaza a fixa termen termen pentru analiza activitatii lichidatorului la data de 12 iunie 2009.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro