404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Fond – Comercial-Inchidere procedura insolventa

Dosar nr.293/2008js CDA

(2643/88/2008)

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA – JUDETUL TULCEA

SENTINTA CIVILA nr.2500

Sedinta publica din 17 noiembrie 2008

JUDECATOR SINDIC:

JUDECATORUL SINDIC:

Asupra cauzei de fata:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 23 octombrie 2008 si înregistrata sub nr.2643/88/2008 si la judecatorul sindic sub nr.293/2008, debitoarea SC ………… Tulcea prin lichidator ………..- Filiala Tulcea, desemnat prin încheierea nr.2432/15.07.2008 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificata.

În motivarea cererii, a aratat ca societatea S.C. ……….. Tulcea, este o societate dizolvata de drept în baza dispozitiilor Legii nr.359/2004, iar starea de insolventa rezulta din faptul ca societatea nu dispune de fonduri banesti, pentru plata datoriilor exigibile.

De asemenea, se arata ca a preluat documentele societatii si actele contabile si din verificarile efectuate a reiesit ca societatea nu dispune de lichiditati si nici de bunuri care sa poata fi valorificate pentru stingerea datoriilor catre bugetul de stat.

Urmare a notificarilor efectuate de catre lichidator, D.G.F.P. Tulcea a comunicat ca debitoarea are debite restante in valoare de 9484 lei, Primaria municipiului Tulcea a comunicat ca debitul cu care figureaza societatea debitoare este de 2797 lei, iar I.T.M. Tulcea a comunicat un debit de 3 lei.

Creantele debitoarei sunt lichide si exigibile, motiv pentru care lichidatorul a înteles sa solicite deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata, în temeiul Legii 85/2006.

În dovedirea cererii, au fost depuse, în copie, la dosar urmatoarele acte: Incheierea nr.2432 din 15.07.2008 si cereri de creante formulate de D.G.F.P. Tulcea, Primaria Tulcea si I.T.M. Tulcea.

Examinând cererea, în raport de probele administrate judecatorul sindic retine ca S.C. ……… Tulcea, a fost dizolvata de drept prin încheierea nr. 2432 din 15.07.2008 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea.

Conform art. 2701 din Lg. 31/1991, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Lg. 85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantelor în suma de 12264 lei, conform dispozitiilor legale aratate, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, având în vedere cele prezentate judecatorul sindic, urmeaza a admite

cererea lichidatorului …………… si va dispune intrarea societatii debitoare în procedura falimentului si va fi desemnat în calitate de lichidator pe …………….., care va exercita atributiile prev.la art.24 si 25 din Lg.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, precum si orice alte atributii care îi revin.

Urmeaza a stabili pentru lichidator o remuneratie fixa în cuantum de 2000 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 5% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei si din recuperarea de creante.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrainarilor de parti sociale sau de interes ori a actiunilor detinute de debitoare, de catre administratorii acesteia, fara acordul judecatorului sindic; obligarea debitorului sa puna la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.28 alin.1.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra

cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitoarei prev.de art.59 alin.1 din lege la data de 09 ianuarie 2009.

Fata de dispozitiile art.33 alin.7 raportat la art.108 si 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei la 09 ianuarie 2009, termenul de verificare a creantelor întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 16 ianuarie 2009, termenul de depunere a contestatiilor la data de 23 ianuarie 2009, termenul de definitivare a tabelului consolidat creantelor la 30 ianuarie 2009.

Urmeaza ca lichidatorul sa întocmeasca si sa prezinte judecatorului sindic programul de administrare a lichidarii, în termen de 30 de zile de la numire si urmeaza a fixa termen termen pentru analiza activitatii lichidatorului la data de 06 februarie 2009.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro