404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Fond –Comercial-închidere procedură insolvenţă;

Dosar nr. 308/88/2009

SENTINTA CIVILA NR. 418

Sedinta publica din data de 13 martie 2009

JUDECATORUL SINDIC:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 13 februarie 2009 si înregistrata sub nr.308/88/2009, iar la judecatorul sindic sub nr.37/2009, debitoarea SC … TULCEA prin lichidator … IPURL Tulcea, desemnat prin încheierea nr. 3498 din 20.12.2006 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, a formulat cerere de declansare a procedurii falimentului în procedura simplificata fata de societatea debitoare si numirea sa în calitate de lichidator judiciar.

În motivarea cererii, s-a aratat ca, în calitate de lichidator, a notificat debitorul însa nu a primit nici un raspuns, plicul fiind restituit cu mentiunea ” expirat termenul de pastrare”.

Se mai arata ca ITM Tulcea a comunicat prin adresa nr. 5378/29.07.2008 ca societatea nu înregistreaza debite la aceasta institutie iar de la Primaria Tulcea s-a primit adresa nr. 15085/50947 din 14.05.2008 prin care se comunica faptul ca datoriile datorate de SC … SRL Tulcea reprezinta obligatii fiscale în cuantum de 273 lei. DGFP Tulcea a comunicat prin adresa nr. 16810/23.11.2007 debitul datorat în cuantum de 118 lei.

A mai precizat lichidatorul judiciar ca nu s-a gasit nici un act original al societatii si nu se poate continua procedura de lichidare conform Legii 359/2004 modificata si completata cu OUG nr. 75/2004 deoarece nu se pot stinge debite fata de institutiile statului în vederea obtinerii de certificat fara datorii necesare a se depune la ORC în vederea publicarii lor în M.O.

Astfel, se apreciaza creantele certe, lichide si exigibile, totalizând suma de 399,20 lei si solicita sa se dispuna deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata privind pe debitoare, potrivit dispoz.art.1 alin.2 lit.c pct. 3 si 4 si lit. e din Legea 85/2006.

În sustinerea cereri au fost depuse, în copie, la dosar urmatoarele acte: încheierea nr. 3498/20.12.2006, notificare catre debitoare, situatia debitelor primire de la DGFP Tulcea, Primaria Mun. Tulcea si I.T.M. Tulcea.

Examinând cererea, în raport de probele administrate, judecatorul sindic retine ca din relatiile comunicate de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea rezulta ca societatea în discutie a fost dizolvata prin sentinta civila nr. 2001 din 5 iulie 2006 a Tribunalului Tulcea, iar conform dispozitiilor art.237 din Legea nr.31/1990, republicata, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei, conditii în care se va aplica în cauza procedura insolventei în forma simplificata, conform art.1 alin.2 lit.c pct.3, 4 si lit. e din Legea nr.85/2006, procedura prin care debitoarea intra direct în procedura falimentului.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantelor, conform declaratiilor de creanta depuse pâna la sesizarea instantei de catre Directia Generala a Finantelor Publice Tulcea, Primaria Tulcea si I.T.M Tulcea, conform dispozitiilor legale aratate, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, urmeaza a se admite cererea si a se dispune deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata cu privire la debitoarea S.C. … SRL TULCEA.

Având în vedere ofertele depuse la dosar, precum si faptul ca, în speta, lichidatorul judiciar prin cererea formulata si prin oferta depusa la dosarul cauzei a solicitat desemnarea sa în calitate de lichidator judiciar întrucât si-a desfasurat activitatea conform atributiilor prevazute de dispozitiile art. 252 si urm. din Legea nr.31/1990 republicata, instanta va numi în calitate de lichidator judiciar pe … IPURL Tulcea care va exercita atributiile prev.de art.24 si 25 din Legea nr.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, precum si orice alte atributii care îi revin.

Se va stabili pentru lichidator o remuneratie fixa în cuantum de de 2000 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 7% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei si din recuperarea de creante.

În temeiul art.47 alin.4 din Lg.85/2006.

Va constata încetat de drept dreptul administrare al debitoarei.

În temeiul art.42 alin.1 din Lg.85/2006.

Va interzice administratorilor debitoarei, sub sanctiunea nulitatii, sa înstraineze, fara acordul judecatorului sindic, partile sociale sau de interes ori actiunile detinute de debitoarea în cauza.

În temeiul art.44 din Lg.85/2006.

Va obliga debitoarea sa puna la dispozitie lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii.

În temeiul art.48 alin.1 Lg.85/2006

Va dispune ca toate bancile la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului.

În temeiul art.35 Lg.85/2006

Va obliga asociatii si administratorii debitoarei sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.28 alin.1, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.

Va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitorei, prev.de art.59 alin.1, la data de 13 mai 2009.

În temeiul art.33 alin.7 din Lg.85/2006 raportat la art.108 si art.109.

Va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene:

– termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei la 11 mai 2009.

– termenul de verificare a creantelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 26 mai 2009.

– termenul de depunere a contestatiilor la 1 iunie 2009.

– termenul de întocmire si depunere a tabelului definitiv consolidat la 10 iunie 2009.

Lichidatorul va publica notificarea si într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art.61 alin.3 din Lg.85/2006.

În temeiul art.122 alin.1 din Legea 85/2006;

Va dispune ca lichidatorul desemnat sa întocmeasca si sa prezinte judecatorului sindic programul de administrare al lichidarii, în termen de 30 zile de la numire.

Va fixa termen pentru continuarea procedurii la 17 iulie 2009.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro