404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Fond-Contencios Administrativ – Lipsă procedură prealabilă

Dosar nr. 3000/88/2008

SENTINTA CIVILA NR. 398

Sedinta publica din data de 12 martie 2009

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Macin, jud.Tulcea, reclamanta Primaria Orasului Macin a solicitat anularea procesului verbal de control nr.11335/17.09.2008 încheiat de Inspectia Muncii – Inspectoratul Teritorial de Munca Tulcea.

În motivarea cererii, reclamanta a aratat ca, Prin plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Macin la data de 01.10.2008 sub nr. 863/253/2008, contestatoarea Primaria or. Macin, prin primar, a solicitat instantei, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Teritorial de Munca Tulcea, sa constate corectitudinea, inexistenta faptei retinute de organul constatator si sa dispuna anularea procesului-verbal de control nr. 11335/17.09.2008 întocmit de intimat.

În motivarea cererii, contestatoarea a aratat ca, în fapt, la data de 17.09.2008, inspectorii de munca au efectuat un control la sediul sau, întocmind cu aceasta ocazie procesul-verbal nr. 11335/17.09.2008, nota de constatare din 26.05.2008 si dispunând masuri obligatorii cu ocazia constatarii neconformitatii fata de prevederile legale.

Contestatoarea a sustinut ca procesul-verbal sus-mentionat are mentiuni neconforme cu realitatea. Astfel, desi în procesul-verbal se precizeaza ca acest control a fost efectuat în prezenta primarului, acest aspect nu este adevarat întrucât la acea data primarul era plecat în delegatie. De asemenea, agentul constatator nu a mentionat data comiterii faptei. A mai sustinut contestatoarea ca procesul-verbal în discutie nu cuprinde rubrica „Alte mentiuni”, iar faptul ca a fost semnat de viceprimar nu înseamna ca nu au fost obiectiuni. Totodata, a aratat ca nota de constatare a fost încheiata la 26.05.2008, în timp ce procesul-verbal a fost întocmit la 17.09.2008. Mai mult, agentul constatator nu a realizat în cuprinsul procesului-verbal o descriere a contraventiei, cu specificarea actiunii sau inactiunii si a tuturor circumstantelor de natura a conduce la concluzia ca s-a savârsit o contraventie.

De asemenea, contestatoarea a criticat masurile obligatorii impuse la pct. 9 si pct. 12 din nota de constatare din 26.05.2008.

Pârâtul Inspectoratul Teritorial de Munca Tulcea a formulat întâmpinare prin care a invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii pentru lipsa plângerii prealabile prev.de art.7 alin.1 din Legea nr.554/2004. Instanta din oficiu a invocat exceptia de necompetenta materiala a Judecatoriei Macin în solutionarea cauzei.

Prin sentinta civila nr.730 din 19 nov.2008, Judecatoria Macin a admis exceptia de necompetenta materiala a Judecatoriei Macin, jud.Tulcea si a declinat competenta de solutionare a cauzei în favoarea Tribunalului Tulcea.

Pentru a se pronunta astfel, Judecatoria Macin a retinut ca, procesul-verbal nr. 11335/17.09.2008 nu întruneste caracteristicile unui proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

Astfel, procesul-verbal nu cuprinde descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului în care a fost savârsita, precum si aratarea tuturor împrejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite. De asemenea, contestatoarei nu i s-a aplicat vreo sanctiune contraventionala prin procesul-verbal în discutie si nici nu a fost indicat actul normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia. De altfel, acesta este si motivul pentru care procesul-verbal nu cuprinde rubrica „Alte mentiuni”, unde agentul constatator trebuie sa mentioneze eventualele obiectiuni ale contravenientului.

În schimb, inspectorii de munca au mentionat ca au întocmit acest proces-verbal ca urmare a controlului efectuat la sediul contestatoarei, au specificat care au fost obiectivele controlului, au indicat faptul ca masurile obligatorii dispuse cu ocazia efectuarii controlului se regasesc în anexele procesului-verbal si au stabilit termenul limita: 15.12.2008 pâna la care aceste masuri urmeaza a fi realizate.

Având în vedere aceste aspecte, instanta a apreciat ca masurile obligatorii impuse contestatoarei prin acest proces-verbal nu reprezinta sanctiuni contraventionale, ci sunt masuri menite sa conduca la respectarea de catre contestatoare a prevederilor legislatiei privind salarizarea functionarilor publici si a personalului contractual. De altfel, în anexa 2 la procesul-verbal (fila 10) se prevede faptul ca urmeaza a fi aplicata o sanctiune contraventionala doar în situatia refuzului de a duce la îndeplinire masurile obligatorii dispuse de inspectorul de munca, la termenele stabilite de acesta (în speta, 15.12.2008), fapta ce constituie contraventie, conf. art. 21 din Legea nr. 108/1999. Mai mult, însasi denumirea procesului-verbal nr. 11335/17.09.2008 – proces-verbal de control – conduce la concluzia ca acesta nu este un proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, ci un act administrativ individual de control caruia nu îi sunt aplicabile dispozitiile O.G. nr. 2/2001.

Fata de exceptia de necompetenta materiala, invocata de instanta din oficiu, instanta a avut în vedere disp. art. 19 alin. 2 din Legea nr. 108/1999 rep., conform carora „masurile luate de inspectorii de munca pot fi contestate pe caile judiciare sau administrative prevazute de lege”. De asemenea, a retinut prevederile art. 1 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, conform carora „orice persoana care se considera vatamata într-un drept al sau ori într-un interes legitim, de catre o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim si repararea pagubei ce i-a fost cauzata. Interesul legitim poate fi atât privat, cât si public”. În ceea ce priveste instanta competenta, art. 10 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede ca „litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autoritatile publice locale si judetene, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora de pâna la 500.000 de lei se solutioneaza în fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau încheiate de autoritatile publice centrale, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora mai mari de 500.000 de lei se solutioneaza în fond de sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel, daca prin lege organica speciala nu se prevede altfel”. Prin urmare, instanta a constatat ca textul de lege instituie, printr-o norma imperativa, competenta în materie de contencios administrativ. Cum, în speta, plângerea nu este îndreptata împotriva unui proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, ci împotriva unui proces-verbal de control care este un act administrativ individual întocmit de o autoritate publica judeteana, instanta a considerat ca, din punct de vedere material, competenta de solutionare a prezentei cauze apartine tribunalului.

La Tribunalul Tulcea, cauza a fost înregistrata sub nr.3000/88/2008.

În cauza a fost administrata proba cu înscrisuri.

Examinând cauza sub aspectul exceptiei de inadmisibilitate a actiunii pentru lipsa plângerii prealabile, instanta retine ca ea este întemeiata.

Procesul verbal a carui anulare se solicita este un act administrativ.

Potrivit art.7 alin.1 din Legea nr.554/2004 înainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoana care se considera vatamata într-un drept al sau ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie sa solicite autoritatii publice emitente sau autoritatii ierarhic superioare, daca aceasta exista, în termen de 30 de zile de la data comunicarii actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia.

În speta, reclamanta nu a facut dovada ca s-a adresat cu plângere prealabila Inspectoratul Teritorial de Munca, astfel ca urmeaza a respinge actiunea ca inadmisibila pentru lipsa procedurii plângerii prealabile.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro