404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Recurs.Plângere contravenţională

Dosar nr. 1779/327/2008

DECIZIA CIVILA Nr. 136

Sedinta publica de la 13 Februarie 2009

Asupra recursului civil. De fata;

Prin plângerea înregistrata la Judecatoria Tulcea sub nr.1779/327/2008, petenta SC „…” SRL Bucuresti a contestat procesul verbal de contraventie seria F nr.0187344/31.03.2008 întocmit de Garda Financiara Tulcea, solicitând anularea acestuia ca netemeinic si nelegal.

Prin sentinta civila nr.2740/24.10.2008 Judecatoria Tulcea a respins ca nefondata plângerea formulata, retinând în motivare, în esenta urmatoarele:

În cauza, organizator de jocuri de noroc, în sensul art. 3 din HG 251/1999, este societatea petenta, împrejurare ce rezulta fara dubiu, din continutul proceselor verbale existente la dosarul cauzei (filele 21-31 din dosar). Ca persoana care avea obligatia sa emita bonuri fiscale este angajata S.C. ….R.L. este lipsita de relevanta în conditiile în care responsabilitatea în fata legii privind corecta desfasurare a activitatii de exploatare a aparaturii revine, asa cum s-a aratat, organizatorului de jocuri de noroc. Mai mult decât atât, potrivit contractului de asociere în participatiune, petenta avea obligatia de a tine zilnic la sala de joc, o evidenta completa, clara si detaliata a încasarilor conform reglementarilor în vigoare (art. 9). Or, încasarile obtinute din aceasta activitate se determina pe baza bonurilor fiscale emise în conditiile OG 28/1999.

Fara dubiu, nu au fost emise bonuri fiscale pentru toate sumele de bani încasate de la participantii la joc, relevanta în acest sens fiind nota explicativa existenta la dosar (fila 18).

Depozitia martorei …, data în fata instantei, în sensul ca raspunsurile la întrebarile ce i-au fost adresate de catre membrii echipei de control i-au fost dictate, va fi înlaturata ca nesincera. Comparând indexurile contoarelor electromecanice apartinând masinilor electronice cu câstiguri la sfârsitul zilei de 30.03.2008 cu indexurile din data de 31.03.2008 au rezultat 66817 impulsuri care reprezinta suma de 1336,3 lei (fila 9 din dosar). Au fost avute în vedere doar aparatele cu impulsuri nu si cele acceptatoare de moneda, astfel ca relatarile martorei cu ocazia audierii sale de catre instanta cu privire la suma de bani pentru care nu au fost emise bonuri fiscale, nu corespund realitatii.

Împotriva acestei sentinte, în termen legal a declarat recurs petenta SC „…” SRL Bucuresti, criticând-o ca netemeinica si nelegala pentru faptul ca în mod gresit prima instanta a retinut ca societatea exploateaza un numar de 9 aparate de jocuri electronice de noroc cu câstiguri cu impulsuri, fara a lua în calcul ca si aparatele de joc, pe baza de acceptare de moneda sau bancnote, functioneaza tot pe baza de impulsuri, dar înscrisurile depuse în dovedire au fost analizate numai prin prisma raporturilor juridice cu SC „…” SRL.

Prin procesul verbal încheiat cu susmentionata societate s-au preda spre exploatare doua aparate de joc prevazute cu acceptatoare de bancnote, iar în procesul verbal contestat aceste aparate sunt trecute ca fiind analizate la momentul controlului inopinat.

Totodata, recurenta a sustinut ca este exceptata de la aplicarea preved.art.1 al.1 din OUG nr.28/1999, în baza art.2 lit.a din acelasi act normativ întrucât mijloacele de joc folosite functioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

Recurenta a mai sustinut si ca prima instanta nu a coroborat declaratia martorului audiat cu procesul verbal contestat si cu anexa acestuia, fara a se lua în considerare nici faptul ca martora a fost audiata dupa ce în prealabil muncise pe timpul noptii si nici faptul ca aceasta se afla în perioada de proba si ca în fata comisarilor s-a intimidat.

A mai invocat recurenta si faptul ca instanta de fond se contrazice în afirmatii atunci când arata ca au fost avute în vedere doar aparatele cu impulsuri nu si cele acceptatoare de moneda.

În drept, s-au invocat disp. OG nr.2/2001, OUG nr.28/1999 republic., HG nr.2398/2004, HG nr.251/1999 si art.299 si urm. cpc, iar în dovedire s-au depus la dosarul cauzei, în copie o serie de procese verbale încheiate cu SC „…” SRL.

În aparare, intimata Garda Financiara Tulcea a formulat întâmpinare, aratând ca potrivit art.15 din HG nr.251/1999 întreaga responsabilitate în fata legii privind corecta desfasurare a activitatii de exploatare a aparaturii si a salii de joc revine detinatorilor cu orice titlu ai acestei aparaturi care au fost autorizati în conditiile prezentei hotarâri. Invocând si prevederile HG nr.479/2003, ale OG nr.2/2001 si cele ale OUG nr.28/1999 republic., intimata a solicitat respingerea recursului ca nefundat.

Analizând legalitatea sentintei recurate în raport de criticile formulate cât si din oficiu, în temeiul art.304 indice 1 cpc, tribunalul constata ca recursul este neîntemeiat.

Astfel, prin procesul verbal de contraventie seria F nr.0187344/31.03.2008 petenta SC … SRL Bucuresti a fost sanctionata cu amenda în cuantum de 8000 lei pentru savârsirea contraventiei prev. de art.11 al.1 lit.b indice 1 din OG nr.28/1999 republic., retinându-se în sarcina sa ca în urma unui control operativ la unul din punctele de lucru din Tulcea al petentei, s-a constatat ca societatea exploateaza un numar de 9 aparate cu jocuri electronice de noroc cu câstig cu impulsuri, pâna la ora controlului fiind încasata suma de 1.336,3 lei, iar bonuri fiscale fiind emise doar pentru suma de 950 lei, rezultând ca pentru suma de 396,3 lei nu au fost emise bonuri fiscale.

În ceea ce priveste raporturile cu SC „…” SRL Bucuresti, acestea nu pot atrage exonerarea de raspundere contraventionala a recurentei – petente întrucât nici în baza contractului de asociere nr.54/2006 încheiat cu mentionata societate si nici în baza proceselor verbale încheiate ulterior cu aceasta, detentia si exploatarea aparatelor cu jocuri electronice nu a fost transferata din persoana recurentei.

Astfel, corect a retinut prima instanta ca în baza prevederilor art.15 al.3 din HG nr.251/1999 în cazul unor contracte de asociere în participatiune încheiate de utilizatori de aparatura specifice jocurilor de noroc cu detinatorii de spatiu, organizatori de jocuri de noroc, sunt considerate persoanele juridice care exercita cu forme legale dreptul de proprietate sau de folosinta asupra aparaturii respective. Întreaga responsabilitate în fata legii privind corecta desfasurare a activitatii de exploatare a aparaturii si a salii de joc, revine detinatorilor cu orice titlu ai acestei aparaturi.

În privinta aparatelor de joc , se retine ca recurenta – petenta detine 8 asemenea aparate si o ruleta si ca din întreg probatoriul administrat rezulta ca într-adevar toate aparatele de joc functioneaza cu impulsuri însa nu toate sunt acceptatoare de moneda sau bancnota. De aici rezulta, asa cum corect a retinut si prima instanta ca unele dintre aparate functioneaza doar cu impulsuri si ca pentru acestea era necesar sa se emita bon fiscal, aspect care atrage inaplicabilitatea dispoz. art.2 lit.a din OUG nr.28/1999 republic., recurenta – petenta nefiind exceptata de la utilizarea aparatului de marcat.

Recurenta – petenta nu a facut dovada ca aparatele de joc controlate functioneaza doar pe baza de acceptare de moneda sau bancnota, relevanta fiind în acest sens si declaratia martorei audiata nemijlocit de instanta, care a aratat ca trebuia sa emita bonuri fiscale pentru toate aparatele cu impulsuri si ca în perioada controlului din cele opt aparate, cinci functionau doar cu impulsuri, în prezent toate fiind cu impulsuri. Important de remarcat este si faptul ca martora cunostea ca aparatele de joc sunt ale societatii petente precum si faptul ca pentru aceste aparate exista o casa de marcat distincta.

Relativ la nota explicativa data în fata organului constatator de aceeasi martora, se constata ca aceasta nu intra în contradictie cu declaratia data în fata instantei, martora recunoscând în cuprinsul acestui înscris ca din neatentie a omis sa bata în casa de marcat toti banii încasati de la clienti.

Tocmai datorita inexistentei vreunei neconcordante între ceea ce a declarat martora în nota explicativa si ceea ce a declarat în fata instantei, partea din depozitia acesteia referitoare la dictarea raspunsurilor precum si emiterea în totalitate de bonuri fiscale, nu va fi avuta în vedere nici de instanta de recurs, iar procesul verbal anexa la procesul verbal de contraventie (fila 9 din dosarul de fond), nu face decât sa confirme existenta faptei si a elementelor constitutive ale contraventiei retinute.

De observat este si faptul ca prima instanta nu se contrazice în afirmatii atunci când arata ca au fost avute în vedere doare aparatele de joc cu impulsuri , nu si cele acceptatoare, acest lucru facându-l în realitate recurenta – petenta, prin aratarea faptului ca si aparatele acceptatoare de moneda functioneaza tot pe baza de impulsuri si prin invocarea ulterioara a împrejurarii ca se încadreaza în exceptia legala întrucât toate aparatele sunt acceptatoare de moneda (întelegând prin aceasta ca nu functioneaza si pe baza de impulsuri, fiind scutite de la emiterea bonului fiscal).

Având în vedere toate aceste aspecte, recursul este privit ca neîntemeiat si în baza art.312 al.1 cpc, urmeaza a fi respins în acest mod.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro