404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Recurs-contestaţie la executare

Dosar nr.223/253/2008

DECIZIA CIVILA NR.148

Sedinta publica din data de 17 februarie 2009

Asupra recursului civil de fata:

Prin cererea formulata si înregistrata la Judecatoria Macin la data de 11 martie 2008 reclamanta S.C. … SRL, cu sediul în oras Macin, jud. Tulcea a chemat în judecata pe pârâta Primaria oras Macin, jud. Tulcea, solicitând caprin hotarârea ce se va pronunta sa dispuna anularea titlului executor nr.78 din 4 martie 2008 si a somatiei de plata din aceeasi data.

Prin sentinta civila nr.286 din 12 mai 2008 Judecatoria Macin a respins exceptia autoritatii de lucru judecat formulata de pârâta PRIMARIA ORAS MACIN, în contradictoriu cu reclamanta S.C…. SRL, cu sediul în or. Macin, str. …, nr.4, jud. Tulcea.

A respins contestatia la executare silita formulata de reclamanta S.C…. SRL, cu sediul în or. Macin, str. …, nr.4, jud. Tulcea, în contradictoriu cu pârâta PRIMARIA ORAS MACIN.

Pentru a se pronunta astfel, prima instanta a retinut urmatoarele:

Prin somatia de plata din 4 martie 2008 pârâta Primaria oras Macin a atentionat reclamanta ca figureaza cu un debit de 29484 lei reprezentând impozit pe teren si pentru care s-a emis titlul executor 78/4 martie 2008.

Împotriva titlului executor si a somatiei de plata S.C. … SRL a formulat contestatie la executare aratând ca terenul intravilan în suprafata de 81744,383 mp nu se afla în deplina sa proprietate , aceasta calitate fiind tagaduita de unele persoane.

Reclamanta mai arata ca terenul intravilan în suprafata de 81744,383 mp a fost cumparat în anul 1992 de societate, în baza unui contract de vânzare – cumparare încheiat în temeiul legii si consemnat în scris , cu Comisia de Lichidare a … SRL Macin.

În aceste conditii atunci când a cerut înscrierea imobilului în Cartea Funciara cererea a fost respinsa pe motiv ca nu au un titlu de proprietate valabil, deoarece vânzarea nu a fost încheiata în forma autentica în fata unui notar public.

Reclamanta sustine însa ca au calitatea de proprietara asupra imobilului, deoarece actul translativ de proprietate a fost încheiat în forma autentica, acesta fiind semnat de un functionar abilitat sa faca un asemenea act, care a procedat astfel în temeiul legii.

Dar, constatând ca tertii si autoritatile statului în diferite alte împrejurari – mai putin fiscul – nu recunosc calitatea de proprietara asupra terenului, au initiat în instanta de judecata procedurile legale, în vederea obtinerii unei hotarâri judecatoresti. A urmarit pe acea cale sa se consfinteasca dreptul reclamantei de proprietate asupra terenului intravilan, acelasi pentru care instanta îi considera proprietari si îi someaza sa plateasca impozitul în valoare totala de 29484 lei.

De aceea , a apreciat instanta de fond ca, instanta sesizeaza cu contestatie , ca o chestiune prejudiciala, dar nu numai, ci si ca o problema fundamentala de fond , va trebui sa aprecieze asupra calitatii de proprietar asupra terenului agricol în suprafata de 81744,383 mp, situat în intravilanul orasului Macin , în baza actului de vânzare al Comisiei de Lichidare a … SRL Macin.

Dupa rezolvarea acestei chestiuni, mai arata reclamanta, în situatia în care se va retine ca actul respectiv nu confera calitatea de proprietara a imobilului, pe cale de consecinta,instanta de executare, va putea sa constate împrejurarea ca debitoarea contestatoare nefiind proprietar nu are nici obligatia fiscala de plata a impozitului aferent acestei suprafete de teren agricol.

Mai arata reclamanta S.C. … SRL ca în situatia în care se va retine calitatea sa de proprietar a terenului considera ca de asemenea nu datoreaza impozitul ce face obiectul titlului de executare întrucât conform art. 258 alin.5.1 din Legea 571/2003 ,cu modificarile aduse prin art. 233 din Legea 343/2006 , ca exceptie de la prevederile alin.2 ale art. 258 , în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la alta categorie decât cea de terenuri de constructii, impozitul pe teren se calculeaza conform prevederilor alin. 3-5, numai daca se îndeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) are prevazut în statut ca obiect de activitate agricultura.

b) are înregistrate în evidenta contabila venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate prevazut la lit.”a”

Cum societatea cu raspundere limitata SC … SRL îndeplinesc ambele conditii prevazute de norma juridica invocata, urmeaza ca impozitul datorat pentru terenul intravilan sa se calculeze conform art. 258 alin. 3-5, nu conform alin.2 asa cum s-a întâmplat, atunci când autoritatile locale au stabilit impozitul înscris în somatia de plata adresata subscrisei în data de 4.03.2008. Cuantumul impozitului datorat în aceasta situatie ar coincide cu suma achitata de catre S.C. … SRL, în data de 13.03.2007.

Prin întâmpinarea depusa Primaria oras Macin a solicitat respingerea contestatiei la executare întrucât atât în calitate de proprietar, cât si în calitate de titular al dreptului de folosinta al terenului exista obligatia de plata a impozitului – taxa pe terenul intravilan în suprafata de 81744,383 mp.

Cu privire la sumele datorate de SC … SRL prevazute în Titlul executoriu nr. 78/2008 contestat precizeaza:

La art. 258 , alin.5.1 din Legea 571/2003 modificata si completata prin Legea nr. 343/2006 privind codul fiscal, se prevede” … în cazul contribuabililor persoane juridice,pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la alta categorie de folosinta decât cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se calculeaza conform prevederilor alin. 3-5 numai daca îndeplinesc, cumulativ urmatoarele conditii:

a) are prevazut în statut, ca obiect de activitate, agricultura;

b) are înregistrate în evidenta contabila venituri si cheltuieli din

desfasurarea obiectului de activitate prevazut la lit. (a);

La acelasi articol , alin. 5.2 se prevede …”În caz contrar , impozitul pe terenul situat în intravilanul unitatii administrativ -teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculeaza conform art. 258 alin.2 „, respectiv pentru teren cu constructii.

În cursul anului 2007 din analiza dosarului fiscal s-a constatat ca în declaratia fiscala nr. 4833/06.03.2007 (anexa 3) , societatea declara suprafata de 81744,383 mp la categoria „teren agricol”. Prin adresa nr. 15084/30.10.2007 serviciul de specialitate din cadrul Primariei orasului Macin aduce la cunostinta contestatoarei necesitatea depunerii documentelor doveditoare de îndeplinire a celor doua conditii prevazute în art. 258 alin.(5.1), mentionat mai sus.

Urmare acestei adrese , S.C. … depune la Primaria Macin în data de 26.11.2007 Certificatul de înregistrare la Registrul comertului nr. 16057, privind modificarea actului constitutiv al societatii începând cu data de 22.11.2007, aceasta reprezentând prima conditie prevazuta de art.258 alin.5.1. din Legea nr. 571/2003 modificarea si completarea prin Legea nr. 343/2006 privind codul fiscal”.

Analizând aceste documente s-a constatat ca declaratia fiscala nr. 4833/2007 a fost întocmita fara respectarea prevederilor legale în vigoare, respectiv a Legii nr. 343/2006 privind modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu aplicabilitate începând cu 1 ianuarie 2007.

Având în vedere ca societatea nu a facut dovada îndeplinirii celor doua conditii legale de încadrare a suprafetei în cauza la categoria „teren agricol” , s-a procedat la recalcularea impozitului pe teren intravilan pe anul 2007 cu încadrarea suprafetei de 81744,383 mp la teren cu constructii. În urma recalcularii a rezultat debitul de 23911 RON la care s-au calculat majorari de 5573 RON , sume ce se regasesc în titlul executoriu contestat.

Aceste sume au fost comunicate si societatii prin înstiintarea de plata nr. 16957/13.12.2007.

Prin depunerea balantei sintetice la 31 decembrie 2007 a fost îndeplinita si a doua conditie prevazuta la art. 258 alin. 5.1. din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal modificata si completata prin Legea nr. 343/2006 ”

Conform art. 259 alin.4 din aceeasi lege, care prevede ca ” daca încadrarea terenului în functie de …categorie de folosinta se modifica în cursul unui an … impozitul datorat se modifica începând cu data de întâi a lunii urmatoare celei în care a intervenit modificarea”.

Drept urmare, prin îndeplinirea celor doua conditii prevazute la art. 258 alin. 5.1 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal , coroborate cu art. 259 alin.4 din aceeasi lege, impozitul pe terenul intravilan în cauza este calculat prin aplicarea tarifului corespunzator categoriei „teren agricol” începând cu data de 1 ianuarie 2008.

La dosar au fost depuse în copii titlul executor nr. 78/4 martie 2008 si somatii de plata,copii dupa contractul de v-c. nr. 2/21 mai 1992 , certificatul de atestare fiscala din 13 iunie 2007, declaratie fiscala din 6 martie 2007 depusa de reclamanta, adresa 15084/30 octombrie 2007 a Primariei Oras Macin catre reclamanta, certificatul de înregistrare mentiuni, Hotarârea nr.57/31 octombrie 2006 a Consiliului Local Macin.

De asemenea reclamanta a solicitat luarea unui interogatoriu pârâtei.

Din raspunsurile la interogator rezulta ca impozitul calculat a avut în vedere faptul ca terenul face parte din domeniul privat al orasului si aflat în folosinta reclamantei.

În sedinta publica de astazi pârâta Primaria oras Macin invocând faptul ca reclamanta prin toate întrebarile la interogator se refera la dreptul de proprietate si în mod indirect a solicitat instantei a se pronunta asupra calitatii de proprietar a ridicat exceptia autoritatii de lucru judecat .

În sustinerea exceptiei pârâta invoca sentinta civila nr. 245/ 9 iunie 2004 a Judecatoriei Macin prin care s-a respins actiunea formulata de reclamanta având ca obiect constatarea unui drept de proprietate.

Legat de exceptia autoritatii de lucru judecat trebuie retinut ca potrivit art. 1201 cod civil „Este lucru judecat atunci când a doua cerere în judecata are acelasi obiect, este întemeiata pe aceeasi cauza si este facuta între aceleasi parti facuta de ele si în contra lor în aceeasi calitate”.

Obiectul prezentei cauze este contestatie la executare si nu constatarea unui drept de proprietate pentru care într-adevar partile s-au judecat.

Daca se urmareste continutul cererii formulate de S.C. … SRL se poate observa ca aceasta în sustinerea contestatiei invoca existenta sau inexistenta dreptului de proprietate a terenului ca argument al obligatiei de plata astfel:

– daca se apreciaza ca nu are un drept de proprietate nu datoreaza impozit.

– daca se apreciaza ca este proprietarul terenului a achitat impozitul

Se poate deci observa ca nu sunt întrunite prevederile art. 1201 cod civil astfel ca instanta va respinge exceptia.

Pe fond se poate observa din actele existente la dosar ca suma ce face obiectul titlului executor este impozit pe anul 2007 pentru terenul în suprafata de 81744,383 mp pe care S.C. … SRL îl are în folosinta.

Se pune problema cine datoreaza, conform Legii 343/2006, impozit pe teren.

Potrivit art. 256 alin. 1 din Legea 571/2003 modificata si completata prin Legea 343/2006 primii care datoreaza impozit pe teren sunt proprietarii, însa potrivit pct.3 din acelasi articol impozit pe terenurile proprietate publica sau privata a unitatilor administrative, îl datoreaza si cei care au în folosinta aceste terenuri.

Sub acest aspect la fila 27 din dosar exista declaratie fiscala din 6 martie 2007 data de S.C. … SRL prin care aceasta recunoaste ca au în folosinta la rubrica teren constructii suprafata de 81.744,384 mp teren.

Deci conform art. 256 alin.1 pct.3 din Legea 571/2003 modificata si completata prin Lg. 343/2006 datoreaza impozit pe teren.

Legat de cuantumul impozitului trebuie avut în vedere ca potrivit art. 258 , alin.5.1 din Legea 571/2003 modificata si completata prin Legea nr. 343/2006 privind codul fiscal, se prevede ” … în cazul contribuabililor persoane juridice,pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la alta categorie de folosinta decât cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se calculeaza conform prevederilor alin. 3-5 numai daca îndeplinesc, cumulativ urmatoarele conditii:

c) are prevazut în statut, ca obiect de activitate, agricultura;

d) are înregistrate în evidenta contabila venituri si cheltuieli din

desfasurarea obiectului de activitate prevazut la lit. (a);

La acelasi articol , alin. 5.2 se prevede …”În caz contrar , impozitul pe terenul situat în intravilanul unitatii administrativ -teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculeaza conform art. 258 alin.2 „, respectiv pentru teren cu constructii.

Cum pentru anul 2007 reclamanta nu îndeplineste conditiile prevazute delege si sub acest aspect impozitul a fost calculat legal .

Împotriva acestei sentinte civile, în termen legal a formulat recurs reclamanta S.C. … S.R.L. Macin, jud.Tulcea, criticând-o pentru netemeinicie si nelegalitate.

Arata în esenta recurenta ca, art.256 al.1 din Legea nr.571/2003 în baza caruia i se solicita sa achite impozitul stabilit, nu este aplicabil în speta întrucât terenul intravilan în suprafata de 81.744,383 mp. nu se afla în proprietatea sa, Primaria Macin nu a facut dovada ca pentru terenul în cauza s-ar fi încheiat un contract de închiriere – concesionare sau a fost dat în administrare ori în folosinta pentru a aduce în sarcina titularului acestor drepturi, obligatia de plata a impozitului pe teren potrivit art.256 pct.3.

Intimata Primaria orasului Macin a formulat întâmpinare solicitând respingerea recursului ca nefondat întrucât atât în calitate de proprietar, cât si în calitate de titular al dreptului de folosinta al terenului exista obligatia de plata a impozitului, recurenta recunoscând folosirea lui prin declaratia fiscala nr.4833/6.03.2007.

Totodata intimata a depus si înscrisuri în sustinerea întâmpinarii.

Examinând hotarârea atacata, sub aspectul motivelor de recurs invocate, cât si din oficiu, se retine ca recursul este neîntemeiat.

Din examinarea actelor dosarului se retine ca, suma ce face obiectul titlului executor contestat este impozit pe anul 2007 pentru terenul în suprafata de 81.744,383 mp. pe care recurenta S.C. … S.R.L. Macin, jud.Tulcea, îl are în folosinta.

Potrivit art.256 al.1 din Legea nr.571/2003, primii care datoreaza impozit pe teren sunt proprietarii, însa, potrivit pct.3 din acelasi articol, impozit pe terenurile proprietate publica sau privata a unitatilor administrative îl datoreaza si cei care au în folosinta aceste terenuri.

Asa cum rezulta din adresa nr.15961/6.01.2009 (fila 40 dosar recurs) suprafata de 81.744,383 mp. face parte din totalul de 118.078,006 mp. care apartine domeniului privat al orasului Macin (HCL 57/2006).

La fila 27 din dosarul de fond se afla declaratia fiscala din 6 martie 2007 data de recurenta … S.R.L. Macin prin care aceasta recunoaste ca are în folosinta la rubrica teren constructii suprafata de 81.744,384 mp. teren.

Prin urmare, potrivit art.256 al.1 pct.3 din Legea 571/2003, recurenta datoreaza impozit pe teren.

Legat de cuantumul impozitului se retine ca acesta a fost calculat legal întrucât recurenta nu a facut dovada îndeplinirii conditiilor legale de încadrare a suprafetei în cauza la categoria „teren agricol”, astfel încât s-a procedat la recalcularea impozitului pe teren intravilan pe anul 2007 cu încadrarea suprafetei de 81.744,383 mp, la teren constructii (art.258 al.5 pct.2).

Pentru aceste considerente, hotarârea instantei de fond fiind temeinica si legala, urmeaza a respinge recursul ca nefondat.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro