404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Recurs.Plangere contraventionala

Dosar nr. 3055/88/2008

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ NR. 116

Şedinţa publică din 11 februarie 2009

Asupra contestaţiei în anulare de faţă;

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Tulcea sub nr.3055/88/2008, …….., în contradictoriu cu …….. a formulat contestaţie în anulare împotriva deciziei civile nr.963/18 decembrie 2008 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr.4904/327/2007, pentru motivul prevăzut de art.318 al.1 Cod proc.civilă, constând în faptul că dezlegarea dată prin hotărârea instanţei de recurs este rezultatul unei greşeli materiale.

S-a solicitat admiterea contestaţiei , anularea hotărârii şi rejudecarea recursului, precum şi obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

În susţinerea contestaţiei, s-a arătat că în fapt, prin decizia civilă enunţată i s-a anulat recursul ca netimbrat la primul termen de judecată. Din înscrisurile existente la dosar se poate observa că instanţa de recurs a pus în vedere recurentei să timbreze, însă aceasta, fiind plecată din ţară, nu a putut primi citaţia, situaţie în care procedura de citare a fost realizată prin afişare.

Dat fiind acest concurs de împrejurări, recurenta nu a avut cunoştinţă de menţiunea privitoare la timbraj, la cuantumul sumei şi termenul în care trebuia depusă taxa de timbru.

La primul termen de judecată, apărătorul recurentei a formulat o cerere de anulare întrucât susţinea în faţa altei instanţe două cauze, aspect pe care îl va dovedi la primul termen de judecată.

S-a mai arătat că instanţa de recurs a invocat din oficiu excepţia anulării recursului ca netimbrat, fără să o pună în discuţia părţilor, încălcând astfel principiul contradictorialităţii, acesta fiind un principiu fundamental al procesului civil care dă fiecărei părţi posibilitatea să-şi exprime punctul de vedere asupra chestiunilor de fapt şi de drept invocate de instanţă din oficiu în scopul pronunţării unei hotărâri legale şi temeinice.

Instanţa este obligată (art.306 al.2 Cod proc.civilă), să dea cuvântul părţilor asupra oricărei cereri şi să-şi întemeieze hotărârea numai pe acele elemente care au format obiectul dezbaterilor contradictorii.

Cu privire la principiul fundamental al dreptului la apărare, recurenta apreciază că şi acesta a fost încălcat, întrucât, cu toate că avea avocat ales, existând în acest sens delegaţie la dosar şi o cerere a acestuia, instanţa a rămas în pronunţare atât în lipsa părţii cât şi în lipsa avocatului.

Chiar dacă s-a respins cererea formulată de avocatul său, instanţa de recurs nu a dat posibilitatea depunerii de concluzii scrise prin amânarea pronunţării, aceasta pronunţându-se în aceeaşi zi.

Au fost depuse în copie file din cartea de identitate a contestatoarei …….., nr.AM 5315019 şi un înscris în limba italiană netradus, concluzii scrise, precum şi chitanţa privind plata taxei de timbru de 340 lei, la data de 29 decembrie 2008, de către contestatoare.

A fost ataşat dosarul nr.4904/327/2007 al Tribunalului Tulcea.

Analizând contestaţia în anulare, raportat la disp. art.318 pct.1 Cod proc.civilă, tribunalul consideră că aceasta este nefondată.

Prin decizia civilă nr.963/18 decembrie 2008, pronunţată de Tribunalul Tulcea, a fost anulat recursul reclamantei ………., formulat împotriva sentinţei civile nr.2484/7 octombrie 2008, ca netimbrat, la primul termen de judecată acordat, 18 decembrie 2008, recurenta fiind citată pentru acest termen cu menţiunea de a achita taxa de timbru de 336,65 lei şi timbru judiciar în valoare de 5 lei.

La acest termen, recurenta nu a făcut dovada plăţii taxei de timbru şi a timbrului judiciar, astfel încât potrivit art.20 din Legea nr.146/1997, instanţa a dispus anularea recursului ca netimbrat.

Potrivit disp. art.318 Cod proc.civilă, hotărârile instanţelor de recurs pot fi atacate cu contestaţie, când dezlegarea datei este rezultatul unei greşeli materiale.

Greşelile materiale avute în vedere de dispoziţiile procedurale ,menţionate vizează erori materiale în legătură cu aspectele formale ale judecării recursului şi care au generat soluţii greşite pronunţate de instanţa de recurs.

În speţă, soluţia pronunţată de instanţa de recurs, prin anularea acestuia ca netimbrat nu este rezultatul unei greşeli materiale, în sensul disp.art.318 Cod proc.civilă.

Recurenta nu şi-a îndeplinit obligaţia de plată a taxei de timbru nici la data înregistrării recursului şi nici la primul termen de judecată din 18 decembrie 2008, astfel cum i s-a pus în vedere prin menţiunea de pe citaţie, astfel încât instanţa nu putea trece la examinarea recursului şi nici chiar a cererii de amânare, formulată de apărătorul recurentei.

Deşi a fost depusă chitanţa privind plata taxei de timbru de 340 lei aferentă recursului în prezenta contestaţie, se observă că aceasta a fost achitată ulterior, pronunţării hotărârii instanţei de recurs, respectiv la 29 decembrie 2008, astfel, încât nu poate fi luată în considerare.

În ceea ce priveşte încălcarea principiului contradictorialităţii prin faptul, că nu a fost pusă în discuţia părţilor excepţia anulării recursului ca netimbrat, se reţine, din partea introductivă a deciziei contestate că instanţa a pus în discuţia părţilor excepţia netimbrării recursului, intimatul fiind singurul prezent, lăsând soluţia la aprecierea instanţei.

Având în vedere considerentele expuse se va respinge contestaţia în anulare ca nefondată.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro