404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Recurs.Iesire din indiviziune

Dosar nr. 308/253/2008

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ NR.117

Şedinţa publică din data de 11 februarie 2009

Asupra recursului civil de faţă;

Prin cererea înregistrată sub nr.308/253/11.02.2009, reclamantul ………. a chemat în judecată pe pârâţii ………., ………., ………., ………. şi ………., pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună ieşirea din indiviziune cu privire la bunurile ce alcătuiesc masa succesorală rămasă de pe urma defuncţilor ………., decedat la 26.01.1981 şi ………., decedată la data de 26 nov.2007.

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că, din căsătoria lui ………. cu ………. au rezultat descendenţii: ………., ………. şi ………..

La data de 26.01.1981 a decedat ………., cu ultimul domiciliu în or. Măcin, jud. Tulcea.

Moştenitori ai acestuia au rămas soţia supravieţuitoare, ………. şi descendenţii ………., ………. şi ………., cu următoarele cote indivize din moştenirea lui ……….: ………. – 1/4 ; ………. – 1/4 ; ………. – 1/4 şi ………. – 1/4.

Masa succesorală rămasă în urma defunctului ………. cuprinde cota de 1/2 din dreptul de proprietate asupra imobilului dobândit în timpul căsătoriei cu …… prin actul autentificat sub nr.113/26.02.1957 compus din teren în suprafaţă de 900 m.p. şi casa de locuit.

În urma decesului lui ………., soţia ………. a devenit proprietara cotei indivize de 5/8 din imobil (1/2 bun propriu + 1/4 moştenire de la soţ), astfel încât, raportat la întregul imobil, descendenţii au dobândit următoarele cote indivize: ………. 1/8, ………. – 1/8 şi ………. -1/8.

La data de 11.02.1985 a decedat ………. cu ultimul domiciliu în or. Măcin, jud. Tulcea, având ca moştenitori pe …….. –soţ supravieţuitor şi pe ……… –fiu.

Cota sa indiviză de 1/8 din moştenirea primită de la ………. s-a împărţit astfel: ……. – soţ supravieţuitor =1/4 x 1/8 =1/32, iar ………. –fiu=3/4 x 1/8 =3/32.

A decedat şi ………. lăsând ca moştenitori pe ………. – soţie supravieţuitoare şi descendentele ………. şi ………..

Cota indiviză de 1/8 moştenită de ………. de la ………. s-a împărţit astfel: ………. – soţie supravieţuitoare=1/4 x 1/8 =1/32, ………. =3/4 x 1/8 x 1/2 =3/64 şi ………. =3/4 x 1/8 x 1/2 =3/64.

La data de 26.11.2007 a decedat ………. cu ultimul domiciliu în or. Măcin, jud. Tulcea.

Se mai arată că masa succesorală rămasă de pe urma defuncţilor este formată dintr-un imobil, situat în intravilanul or. Măcin, jud. Tulcea, compus din teren în suprafaţă de 900 m.p. dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.113/26.02.1957 şi casă de locuit construită din ceamur şi compusă din patru camere.

Soluţionând cauza Judecătoria Măcin, prin sentinţa civilă nr.371 din 18.06.2008 a admis acţiunea şi a constatat că de pe urma defuncţilor ………., decedat la data de 26 ianuarie 1981 şi ………., decedată la data de 26 noiembrie 2007 a rămas ca masă succesorală:

– un imobil situat în ………., jud. Tulcea, compus din suprafaţa totală de 900 m.p. dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.113/85 din 26.02.1957 (real măsurat cf. expertizei, 835,38 m.p.) şi casă de locuit construită din ceamur, compusă din patru camere, acoperită cu ţiglă cf. autorizaţiei de construcţie nr.1768/31.10.1957, imobil având ca vecinătăţi: N – propr. …….; S – propr. ……..; E – …….; V – propr. ……, iar ca moştenitori reclamantul ………., în calitate de fiu, cu o cotă de 8/24 şi pârâţii ………., noră, cu o cotă de 1/32, ………., nepoată de fiu, cu o cotă de 29/192, ………., nepoată de fiu, cu o cotă de 29/192, ………., ginere, cu o cotă de 1/32 şi ………., nepot de fiică, cu o cotă de 29/96.

S-a constatat că valoarea de circulaţie a întregului imobil este de 41.386,78 lei, conform raportului de expertiză tehnică imobiliară efectuată de expert ……….

S-a dispus ieşirea din indiviziune a părţilor şi s-a atribuit întreg imobilul, reclamantului ………..

Reclamantul a fost obligat să le plătească pârâţilor următoarele sume cu titlu de sulte astfel:

– pârâtei ………., suma de 1.293,337 lei;

– pârâtei ………., suma de 6.251,128 lei;

– pârâtei ………., suma de 6.251,128 lei;

– pârâtului ………., suma de 1.293,337 lei;

– pârâtului ………., suma de 12.502,256 lei.

S-a luat act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că de pe urma defuncţilor ………., decedat la data de 26 ian.1981 şi ………., decedată la data de 26 nov.2007 a rămas ca masă succesorală – un imobil situat în ……., jud. Tulcea, compus din suprafaţa totală de 900 m.p. dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.113/85 din 26.02.1957 (real măsurat cf. expertizei, 835,38 m.p.) şi casă de locuit construită din ceamur, compusă din patru camere, acoperită cu ţiglă cf. autorizaţiei de construcţie nr.1768/31.10.1957, imobil având ca vecinătăţi: N – propr. ……; S – propr. …..; E – …..; V – propr. ……., iar ca moştenitori reclamantul ………., în calitate de fiu, cu o cotă de 8/24 şi pârâţii ………., noră, cu o cotă de 1/32, ………., nepoată de fiu, cu o cotă de 29/192, ………., nepoată de fiu, cu o cotă de 29/192, ………., ginere, cu o cotă de 1/32 şi ………., nepot de fiică, cu o cotă de 29/96.

Valoarea de circulaţie a întregului imobil este de 41.386,78 lei.

S-a mai reţinut că prezenţi în instanţă în şedinţa publică din 20 mai 2008, toţi pârâţii au arătat că sunt de acord ca reclamantului să-i fie atribuit în natură întreg imobilul, urmând ca ei să primească sulta corespunzătoare cotei lor.

Împotriva acestei sentinţe civile au declarat apel pârâţii ……….. ………. şi ………., criticând-o ca fiind nelegală şi netemeinică pentru următoarele motive:

Prima instanţă a judecat cauza cu nerespectarea dreptului la apărare al apelanţilor, în condiţiile în care la termenul de judecată din 18.06.2008 aceştia au solicitat să li se acorde un alt termen pentru angajarea unui apărător, cerere care le-a fost respinsă.

– în cauză s-a efectuat o expertiză tehnică la întocmirea căreia apelanţii nu au fost citaţi, fiind astfel încălcate dispoziţiile prevăzute imperativ de lege la art.208 alin.1 C.proc.civ. Apelanţii au invocat acest lucru şi la instanţa de fond, însă acesta a apreciat că expertul a făcut dovada citării părţilor, şi că expertiza nu este lovită de nulitate.

– instanţa de fond nu a luat în considerare faptul că apelanţii au arătat că au de formulat obiecţiuni la expertiză, însă neavând cunoştinţe de specialitate au solicitat acordarea unui termen pentru a-şi angaja apărător tocmai pentru formularea acestor obiecţiuni, obiecţiuni ce vizează valoarea imobilului supus partajului valoare stabilită prin raportul de expertiză efectuat în cauză şi care este mult subevaluată. Astfel, nu s-a avut în vedere că imobilul în discuţie este compus dintr-o suprafaţă de 900 mp.teren şi casă de locuit, că se află în centrul oraşului Măcin, unde valoarea unui metru pătrat de teren este mult mai mare decât cea stabilită de expert.

Faptul că, casa de locuit este în stare de degradare se datorează intimatului care locuieşte acolo şi care nu le-a permis apelanţilor să efectueze lucrările de renovare şi consolidare.

Au mai arătat apelanţii că prin raportul de expertiză efectuat în cauză expertul a propus atribuirea imobilului în cauză intimatului, ceea ce demonstrează imparţiabilitatea acestuia, motiv pentru care apelanţii consideră că se impune efectuarea unei noi expertize tehnice, de către un alt expert.

Pe cale de consecinţă, apelanţii au solicitat admiterea apelului şi schimbarea hotărârii atacate în sensul de a se dispune partajarea în natură a imobilului aflat în litigiu sau reactualizarea valorii de circulaţie a acestui imobil.

După înregistrarea cererii de recurs pe rolul tribunalului intimatul ……… a decedat, singurul moştenitor al acestuia fiind intimatul ………., iar apelanta ………. urmare căsătoriei a fost citată în cauză cu numele de ………

Având în vedere valoarea masei de partaj şi dispoz.art.2821 C.proc.civ. instanţa a calificat calea de atac exercitată în cauză, ca fiind recursul.

Examinând hotărârea atacată în raport de criticile aduse acesteia tribunalul reţine că recursul este nefondat.

Recurentele au invocat faptul că nu li s-a respectat dreptul la apărare deoarece în şedinţa din 18.06.2006 când s-a judecat cauza au solicitat acordarea unui alt termen pentru a-şi angaja avocat şi a formula obiecţiunile la expertiză, cerere care le-a fost respinsă.

Potrivit art.156 (1) C.proc.civ. instanţa va putea da un singur termen pentru lipsă de apărare, temeinic motivată.

Se constată că raportul de expertiză efectuat de expert …….. a fost depusă la instanţă la data de 05.06.2008, a fost comunicată părţilor astfel că pentru termenul din 18.06.2008, acestea puteau să-şi angajeze apărător şi să formuleze şi obiecţiunile.

În aceste condiţii în mod corect prima instanţă le-a respins cererea de acordare a unui alt termen în acest scop.

Mai mult, se constată că nici în recurs, recurentele nu au fost în măsură să indice pentru care motive expertiza efectuată în cauză nu exprimă valoarea reală de circulaţie a imobilului supus partajului, depunând la dosar, numai o publicaţie dintr-un ziar local care cuprinde un anunţ cu preţul de vânzare al unui imobil din localitatea Măcin.

Este neîntemeiat şi motivul privind nulitatea expertizei pentru nerespectarea dispoz. art.208 alin.(1) C.proc.civ. referitoare la citarea părţilor pentru ziua şi ora când experta a început şi continuat lucrarea, deoarece aşa cum corect a reţinut şi prima instanţă experta a depus aceste dovezi de citare prin carte poştală recomandată la dosarul cauzei.

Neexistând indicii că expertiza efectuată în cauză nu exprimă valoarea reală a imobilului este neîntemeiat şi motivul de recurs referitor la acest aspect.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro