404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Recurs.Contestatie la executare

Dosar nr. 3498/327/2007

R O M Â N I A

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIE CIVILĂ Nr. 123

Şedinţa publică de la 13 Februarie 2009

Prin cererea adresată Judecătoriei Tulcea, înregistrată sub nr. 3498/327/2007, contestatoarea SC …….. SRL, prin administrator, în contradictoriu cu intimata Administraţia Finanţelor Publice Tulcea a contestat – Anunţul privind Vânzarea pentru bunuri mobile, înregistrat sub nr. 11510/14.06.2007.

Prin sentinţa civilă nr.1922 din 18 aug.2008 Judecătoria Tulcea a respins contestaţia la executare formulată de contestator, ca nefondată.

Pentru a se pronunţa în sensul celor de mai sus, prima instanţă a reţinut următoarele:

În baza titlurilor executorii 365761,365759, 365764 şi 365763 din 17.12.2007 s-a pornit împotriva contestatoarei executarea silită, formându-se dosarul de executare 5088780/16.02.2007, vizând obligaţii fiscale în sumă de 9.529 lei constând în impozit pe venit microîntreprinderi, CAS angajator, CASS angajator, CASS asiguraţi. În acest sens a fost emisă în temeiul art. 140 din OG 92/2003, somaţia 4865/17.12.2005 ( fila 87 din dosar).

În temeiul art. 147 al.4 din OG 92/2003, s-a procedat la instituirea sechestrului asupra unor bunuri mobile ale contestatoarei constând în – „Centrală termică motorină” şi „Centrală termică gaz metan”, încheindu-se procesul verbal de sechestru nr.3074/16.02.2007.

La data de 14.06.2007 sub nr. 11510, a fost emis de către intimată, în temeiul art. 158 alin.1 din OG 92/2003, „Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile”, act de executare ce face obiectul prezentei contestaţii. Potrivit dispoziţiilor menţionate „Pentru valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare la licitaţie organul de executare este obligat să efectueze publicitatea vânzării cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea licitaţiei.”

Din analiza „Anunţului privind vânzarea pentru bunuri mobile”, rezultă că acesta cuprinde elementele menţionate în dispoziţiile art. 158 al.4 din acelaşi act normativ, efectuându-se publicitatea vânzării potrivit dispoziţiilor alin.2, aspecte faţă de care s-a apreciat că actul de executare în cauză a fost emis cu respectarea dispoziţiilor legale incidente.

În ceea ce priveşte aspectul invocat de contestatoare cu privire la existenţa debitului datorat către bugetul de stat, în concluziile raportului de expertiză contabilă efectuat în cauză sunt evidenţiate sumele datorate de către contestatoare cu titlu de impozit pe venit microîntreprinderi, CAS angajator, CASS angajator, CASS asiguraţi, în sumă totală de 9.134 lei, stabilindu-se faptul că provin din datoriile preluate de la SC „……..” SRL luna iunie 2003, în baza Balanţei de verificare a conturilor la data preluării, în conformitate cu dispoziţiile incidente din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, respectiv legea 31/1990 republicată.

Împotriva acestei sentinţe civile în termen legal a formulat recurs S.C……… SRL Tulcea, criticând sentinţa sub aspectul nelegalităţii şi al netemeiniciei.

Astfel, arată recurenta că S.C……… SRL Tulcea şi-a încetat activitatea la data de 10 aprilie 2003 prin vânzarea unor părţi din active către alte societăţi. La momentul semnării actului adiţional s-au depus certificate fiscale care atestau faptul că S.C. …….. SRL nu avea datorii fiscale la data de 24 aprilie 2003.

Arată recurenta că, văzând că S.C……… SRL nu are datorii fiscale şi fiind de bună credinţă a cumpărat acţiunile acestei societăţi.

Se solicită admiterea recursului, modificarea sentinţei atacate şi admiterea contestaţiei la executare ca fiind fondate.

Verificând legalitatea şi temeinicia sentinţei civile recurate prin prisma criticilor aduse, precum şi din oficiu, se constată că instanţa de fond, pe baza unei juste analize a probelor dosarului a pronunţat o sentinţă legală şi temeinică, potrivit următoarelor considerente.

Astfel, în temeiul titlurilor executorii din data de 17 dec.2007, DGFP Tulcea a pornit executarea silită împotriva recurentei S.C……… SRL Tulcea, formându-se dosarul de executare nr.5088780 din 16 febr.2007, vizând obligaţii fiscale în sumă de 9.529 lei constând în impozit pe venit microintreprinderi, CAS angajator, CASS angajator şi CASS asiguraţi. În acest sens a fost emisă în temeiul art.140 din OG nr.92/2003, somaţia nr.4865 din 17 dec.2005.

Cu privire la motivul de recurs invocat, se reţine următoarele:

Chiar dacă la data cumpărării de către contestatoare a activelor de la S.C……… SRL aceasta din urmă nu avea datorii fiscale, din concluziile raportului de expertiză contabilă reiese clar că datoriile fiscale provin de la S.C. …….. SRL.

Aceasta, deoarece s-a avut în vedere balanţa de verificare a conturilor încheiată de S.C……… SRL la data de 31 iulie 2003 care prelua soldurile iniţiale din balanţa de verificare încheiată de S.C……… SRL la data de 30 iunie 2003.

Deasemeni, prin vânzare activele materiale fixe sau mobile se transformă în active de natură financiară, ele nu dispar.

Tot din raportul de expertiză contabilă rezultă faptul că indiferent dacă S.C. ……. SRL a preluat sau nu active de la S.C. …….. SRL nu are nici o relevanţă raportat la preluarea unor datorii restante către buget care sunt clar prezente în balanţa de verificare.

FAŢĂ DE TOATE ACESTE CONSIDERENTE URMEAZĂ A RESPINGE RECURSUL CA NEFONDAT ŞI A MENŢINE SENTINŢA ATACATĂ CA LEGALĂ ŞI TEMEINICĂ.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro