404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Recurs.Revendicare imobiliara

Dosar nr. 2710/327/2007

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIE CIVILĂ Nr. 126

Şedinţa publică de la 13 Februarie 2009

Prin cererea adresată Judecătoriei Tulcea şi înregistrată sub nr.2710/327/23.05.2007 reclamantul ………. a chemat în judecată pe pârâta ………. pentru ca, în contradictoriu cu aceasta, prin hotărârea ce se va pronunţa pârâta să fie obligată să lase reclamantului în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 600 mp teren situat în localitatea ………., judeţul Tulcea.

Prin sentinţa civilă nr.418/20.02.2008 Judecătoria Tulcea a admis acţiunea a obligat pârâta să lase reclamantului in deplină proprietate si liniştită posesie suprafaţa de 600 mp teren situat in parcelele A269 şi CC 270 din comuna ………., judetul Tulcea, identificat conform raportului de expertiza tehnică imobiliara expert ………., ce face parte integranta din prezenta hotărâre şi a obligat pârâta să plătească reclamantului suma de 650,30 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a se pronunţa în acest sens, prima instanţă a reţinut că prin decizia civilă nr.289 din 29.10.1970 a Tribunalului Tulcea s-a constatat, printre altele, că de pe urma defunctului ………. a rămas ca avere succesorală un teren în suprafaţă de 860 mp şi casa de locuit cu trei încăperi situate în com……….., jud. Tulcea, s-a dispus ieşirea din indiviziune, s-a atribuit numitului ………. lotul nr.1 din expertiza ing………. şi s-a atribuit reclamantului ………. lotul nr.2 din aceiaşi expertiză.

Potrivit procesului verbal nr.44/1971 din 21.08.1971 întocmit de executorul judecătoresc ………. s-a procedat la punerea în posesie a reclamantului asupra lotului nr.2, după ce s-au delimitat laturile, bătându-se ţăruşi şi indicându-se vecinătăţile.

Prin raportul de expertiză tehnică imobiliară-expert …….. s-a procedat la identificarea terenului revendicat de reclamant stabilindu-se şi vecinătăţile acestuia.

Este de observat că suprafaţa de teren identificată de expert şi revendicată de reclamant i-a fost atribuită acestuia din urmă cu ocazia ieşirii din indiviziune, neputând fi primite susţinerile pârâtei conform cărora nu se poate stabili că ar exista o identitate între acest teren şi cel care a făcut obiectul ieşirii din indiviziune, în condiţiile în care iniţial s-a dispus ieşirea din indiviziune cu privire la o singură suprafaţă de teren de 826 mp.

Conform art.480 C.Civ. proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut însă în limitele determinate de lege iar potrivit art.481 C.Civ. nimeni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa, afară numai pentru cauză de utilitate publică şi primind o dreaptă şi prealabilă despăgubire.

Împotriva acestei sentinţe, a formulat recurs pârâta ………., criticând-o ca netemeinică şi nelegală după cum urmează:

– Identificarea imobilului revendicat este rezultatul unei grave erori indusă de expertul tehnic ………. care a avut ca punct de plecare exclusiv declaraţia reclamantului la momentul administrării probei. Din actele de proprietate ale reclamantului rezultă doar vecinătatea cu ………. a lotului nr.2.

– Instanţa a admis obiecţiunile la raportul de expertiză şi a solicitării expertului să precizeze în baza căror elemente şi prin ce modalitate a stabilit că suprafaţa de 600 mp revendicată de reclamant se află în suprafaţă de 964 mp, pentru care s-a emis titlul de proprietate nr.56664/17.08.1995, răspunsul primit fiind acela că s-a ţinut cont de declaraţiile părţilor.

– Prima instanţă nu a comparat titlurile părţilor şi nu a arătat care este titlul preferabil.

În drept, s-au invocat prev. art.304 pct.9 rap. la art.312 al.1 şi 2 Cod proc.civilă, solicitându-se admiterea recursului şi modificarea în parte a sentinţei, cu consecinţa respingerii cererii ca nefondată.

În apărare, intimatul a formulat întâmpinare, invocând faptul că recurenta a intentat acţiune în constatarea uzucapiunii cu privire la terenul revendicat de ………., prin care recunoaşte că imobilul este proprietatea lui ………..

Ca urmare a solicitării instanţei, Comisia Judeţeană de Fond Funciar Tulcea a înaintat actele ce au stat la baza emiterii titlului de proprietate nr.56664/17.08.1995, iar Arhivele Statului Tulcea au înaintat în copie certificatul de moştenitor nr.525/1962 al defunctului ………., precum şi sentinţa civilă nr.1083/5.09.1969 anexă la certificat.

Analizând legalitatea sentinţei recurate, în raport de criticile formulate, cât şi din oficiu, în temeiul art.304 indice 1 Cod proc.civilă, tribunalul constată că recursul neîntemeiat.

În cauză, titlul reclamantului este reprezentat de certificatul de moştenitor nr.S.25/1962 din 4.08.1962 emis de Notariatul de Stat al Raionului Tulcea, precum şi de decizia civilă nr.289/29.10.1970 a Tribunalului Tulcea.

Astfel, prin susmenţionata hotărâre judecătorească, reclamantul – intimat a dobândit în proprietate suprafaţa de 600 mp teren situat în localitatea ………., judeţul Tulcea, ca urmare a partajării averii succesorale, rămase de pe urma defunctului său tată ………., decedat la data de 11.08.1958.

Defunctul deţinea acest imobil tot prin moştenire de la părinţii săi, fără a poseda acte de proprietate.

În cadrul procesului derulat în dosarul nr.936/1969 al Tribunalului Tulcea, în care s-a pronunţat decizia civilă nr.289/29.10.1970 a aceleaşi instanţe, se constată că a intervenit numitul ………., soţul pârâtei (în prezent decedat) care cumpărase drepturile succesorale de la soţia supravieţuitoare a defunctului ………., primind astfel, cu prilejul atribuirii loturilor, lotul nr.1 din raportul de expertiză ……..

Ulterior, pe numele soţului pârâtei ………. s-a emis şi titlul de proprietate nr.56664/17.08.1995 pentru suprafaţa totală de 964 mp, situat în intravilanul localităţii ………., judeţul Tulcea, din care 492 mp situat în P.269 şi 472 mp situat în P.270, T.13.

Potrivit raportului de expertiză tehnică, întocmit în cauză de expertul ……….. rezultă că lotul atribuit reclamantului – intimat cuprinde întreaga sa parcelă A.269 (492 mp) şi 108 mp din CC.270, cu intrare de la şosea, prin mijlocul parcelei 269.

În drept, se constată că, practic ambele părţi au titluri de proprietate, că titlurile lor provin de la acelaşi autor, ………. şi că reclamantul – intimat are un drept preferabil.

Câtă vreme însă reclamantul – intimat a dobândit imobilul prin moştenire, el poate uni posesia sa cu cea a tatălui său care deţinea imobilul încă dinainte de anul 1957 (în 1956 reclamantul cu tatăl său a construit o casă), lucru pe care nu-l poate face şi recurenta – pârâtă, întrucât soţul acesteia a cumpărat drepturile succesorale de la numita …….. după decesul lui ………. (în anul 1958).

Ca urmare, atât titlul cu data cea mai veche cât şi posesia mai caracterizată sunt elemente întrunite în persoana reclamantului – intimat, cu privire la care şi martorii audiaţi în cauză au relatat că a fost deposedat în mod nejustificat de terenul deţinut anterior perioadei de detenţie (conform biletului de liberare nr.4593/1968, rezultă că acesta a fost în detenţie în perioada 11.07.1958 – 6.07.1973).

În cauză, nu poate fi vorba de nici o eroare indusă de expert câtă vreme acesta a ţinut cont atât de titlurile prezentate de părţi cât şi de declaraţiile verbale ale acestora, lipsa expertizei tehnice ……… nefiind în cele din urmă un impediment pentru identificarea proprietăţilor părţilor.

În ceea ce priveşte compararea titlurilor părţilor, această operaţiune a fost analizată de prima instanţă şi dezvoltată în considerentele prezentei decizii.

Faţă de toate aceste considerente, în temeiul art.312 Cod proc.civilă, recursul este privit ca neîntemeiat.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro