404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Fond – Comercial – reziliere contract

Dosar nr. 1181/88/2007

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinţa civilă Nr. 212

Şedinţa publică de la 09 Februarie 2009

Prin acţiunea introdusă la data de 25 mai 2007 şi înregistrată la data de 25 mai 2007 şi înregistrată la Tribunalul Tulcea, sub nr.1181, reclamantul ……….. a chemat în judecată pe pârâţii ……….., ……….. şi S.C………… SRL Tulcea, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună rezilierea actului adiţional autentificat la Biroul Notarului Public ……….. sub nr.258 din 5 martie 2004, revenirea la situaţia anterioară, în sensul de a se dispune excluderea pârâtului ……….. din cadrul S.C. ……….. SRL pentru neexecutarea obligaţiilor asumate prin actul adiţional şi constatarea desfiinţării de drept a actului adiţional subsecvent nr.432 din 18 aprilie 2005 privind cooptarea în societate a pârâtului ……….. şi implicit, pierderea calităţii de asociat al pârâtului ……….. în cadrul S.C. ……….. SRL Tulcea.

Reclamantul a solicitat în subsidiar stabilirea structurii participării la capitalul social a asociaţilor rămaşi, ……….. şi ……….., ca efect al excluderii asociatului ……….., cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că în anul 1991 a înfiinţat S.C. ……….. SRL al cărui unic administrator era, iar ulterior a hotărât schimbarea denumirii societăţii în ……….. SRL Tulcea.

În anul 2004 a fost de acord cu cooptarea pârâtului ……….. în societate, acordându-i o participare la exerciţiul financiar al societăţii de 85% şi o cotă proporţională din capitalul social.

În schimbul acestei participări, pârâtul s-a obligat să aducă în societate un aport în numerar în valoare de 1051 USD în scopul majorării capitalului social – aport care a fost vărsat imediat, capitalul societăţii mărindu-se corespunzător, şi să finanţeze şi să modernizeze activele existente, să aducă puiet şi să facă reproducţia în vederea obţinerii profitului.

Această obligaţie a fost asumată în mod expres de către pârât prin art.8 al.2 din actul de cooptare în societate şi materializat sub forma actului adiţional autentificat sub nr. 258 din 5 martie 2004.

A arătat reclamantul că prin acelaşi act adiţional, s-a stipulat că neîndeplinirea obligaţiilor de investiţii şi modernizări asumate de asociatul cooptat va conduce automat la rezilierea contractului şi revenirea la situaţia anterioară încheierii actului.

Arată reclamanta că pârâţii nu şi-au executat obligaţiile asumate prin contract, iar intuiţia pârâtului ……….. a fost de fapt să transfere bunurile societăţii pe una din firmele sale (S.C………… SRL), de fapt şi finanţarea pe care a făcut-o prin una din firmele sale, care a ajuns în final să-i acapareze toate activele.

Referitor la cererea accesorie privind repunerea părţilor în situaţia anterioară cu consecinţa excluderii asociatului ……….. din societate, arată reclamantul că excluderea pârâtului pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor asumate prin actul de cooptare nu se regăseşte între situaţiile legale de excludere a asociaţilor enumerate de art.222 al.1 din Legea nr.31/1990, ci are exclusiv o cauză contractuală, acesta fiind motivul pentru care se solicită excluderea pârâtului ……….. pe cale accesorie şi nu pe cale principală.

Referitor la cererea accesorie privind constatarea desfiinţării de drept a actului de cooptare în societate a pârâtului ……….. cu consecinţa pierderii calităţii acestuia de asociat al S.C. ……….. SRL, arată reclamantul că actul de cooptare în societate a pârâtului este subsecvent actului adiţional care face obiectul cererii principale privind rezilierea şi astfel desfiinţarea actului principal, atrage şi desfiinţarea actului subsecvent.

În subsidiar, reclamantul arată că, în măsura în care instanţa nu îmbrăţişează acest punct de vedere, să procedeze la redistribuirea părţilor sociale rămase prin excluderea lui ……….., între ceilalţi doi asociaţi rămaşi.

În dovedirea acţiunii reclamantul a depus la dosar înscrisuri, solicitând încuviinţarea luării unui interogatoriu celor doi pârâţi şi efectuarea unei expertize contabile şi a unei expertize tehnico-imobiliare.

În apărare, pârâtul ……….. şi pârâta S.C………… SRL au solicitat respingerea acţiunii ca nefondată şi au invocat excepţia autorităţii de lucru judecat pentru primele două capete de cerere, iar pentru al treilea capăt de cerere s-a invocat excepţia inadmisibilităţii.

Au depus pârâţii în dovedirea susţinerilor din întâmpinare copii de pe înscrisuri ale societăţii şi sentinţe civile.

Pârâtul ……….. nu a depus întâmpinare în apărare şi nici nu s-a prezentat în faţa instanţei pentru a propune probe.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în esenţă următoarele:

Referitor la excepţia autorităţii de lucru judecat, potrivit următoarelor considerente, aceasta va fi respinsă ca nefondată.

Într-adevăr, în cererea de recurs formulată de către reclamantul din prezenta cauză în dosarul nr.2907/2006 al I.C.C.J. au fost invocate apărări care priveau inclusiv perioada de după nov.2005, dar aceste aspecte nu au fost avute în vedere de către instanţa care în Dec.nr.1890 din 17 mai 2007 a analizat exclusiv executarea obligaţiilor asumate prin actul adiţional de cooptare a asociatului ……….. până la data formulării acţiunii, lucru ce rezultă clar din considerentele deciziei.

Astfel, nu există autoritate de lucru judecat, în primul proces, executarea de către pârât a obligaţiilor asumate prin actul de cooptare nu a format obiectul judecăţii şi drept urmare nu a fost analizată de instanţă.

Şi excepţia inadmisibilităţii acţiunii, este nefondată deoarece prezenta acţiune are ca obiect principal rezilierea actului adiţional autentificat sub nr.258 din 5 martie 2004 încheiat între ……….. şi ……….., iar temeiul juridic al acţiunii îl constituie prevederile art.969 şi 1020 C.civ. care permit părţii să solicite în instanţă desfiinţarea actului.

Rezilierea, ca sancţiune a fost prevăzută expres în art.8 al.3 din actul adiţional a cărui reziliere se solicită.

Rezultă, deci, că sancţiunea rezilierii produce prin voinţă părţilor contractante efectul revenirii la situaţia anterioară încheierii actului adiţional, ceea ce înseamnă în speţă excluderea asociatului din societate.

Pe fondul cauzei, instanţa reţine în esenţă următoarele:

Prin actul adiţional autentificat sub nr.258 din 5 martie 2004, pârâtul ……….. a fost cooptat în societate cu o participare la exerciţiul financiar al societăţii de 85%, în schimbul căreia s-a obligat să aducă în societate un aport în numerar în valoare de 1051 USD, reprezentând echivalentul de 34.000.000 ROL în scopul majorării capitalului social – aport care a fost vărsat, să finanţeze şi să modernizeze activele existente, să aducă puiet de peşte şi să facă reproducţia în vederea obţinerii profitului, lucru prevăzut în art.8 al.2 din actul adiţional.

În art.8 al.3 din actul adiţional, s-a stipulat că neîndeplinirea obligaţiilor de investiţii şi modernizări asumate de asociatul cooptat, va conduce automat la rezilierea contractului şi revenirea la situaţia anterioară încheierii actului.

Obligaţia pârâtului ……….. a fost clar precizată de la început sub aspectul obiectului şi scopului urmărit şi anume obţinerea profitului, or din actele contabile aflate la dosar rezultă că în perioada ce face obiectul prezentei acţiuni, societatea a înregistrat pierderi mari.

Această situaţie rezultă şi din raportul de expertiză tehnico imobiliară în sensul că din anul 2004 şi până în prezent nu s-a adus nici o îmbunătăţire la activele expertizate.

De reţinut este şi faptul că pârâtul ……….. nu s-a prezentat la nici un termen de judecată, şi cu toate că a fost citat în repetate rânduri cu menţiunea la interogatoriu, acesta nu s-a prezentat, dar şi mai mult decât atât, avocatul ales de acesta, după mai multe termene de judecată şi-a denunţat mandatul motivat de faptul că pârâtul nu a ţinut legătura cu avocatul ales.

Din toate actele dosarului şi din probele administrate, rezultă cu claritate că pârâtul ……….. nu şi-a executat obligaţiile asumate prin actul adiţional, acesta urmând a fi reziliat.

Sancţiunea rezilierii produce efectul revenirii la situaţia anterioară încheierii actului adiţional, sancţiune prev.de art.8 al.3 din din actul adiţional.

Repunerea în situaţia anterioară a părţilor, echivalează cu situaţia în care pârâtul ……….. nu a avut niciodată calitatea de asociat în S.C………… SRL Tulcea.

Referitor la cererea privind constatarea desfiinţării de drept a actului de cooptare în societate a pârâtului ……….., se reţine următoarele:

Pârâtul a devenit asociat al S.C………… SRL la data de 18 aprilie 2005 prin cedarea unei părţi sociale de către asociatul ……….., prin actul adiţional autentificat sub nr.432 din 18 aprilie 2005.

Actul de cooptare în societate a lui ……….. este subsecvent actului adiţional care face obiectul acţiunii principale privind rezilierea, iar potrivit principiului „desfiinţarea actului principal atrage desfiinţarea actului subsecvent” acest act va avea soarta primului

În cazul acestui pârât este de reţinut faptul că a fost prezent în faţa instanţei, a solicitate termen pentru a-şi angaja apărător, instanţa i-a pus în vedere să se prezinte la interogatoriu, a fost de acord cu efectuarea celor două expertize, şi-a asumat obligaţia de a depune actele contabile ale societăţii în vederea efectuării expertizei contabile, aceasta deoarece este vorbitor de limbă română. Dar după toate aceste termene nu s-a mai prezentat, nu a depus actele contabile cu toate că instanţa în nenumărate rânduri i-a pus în vedere acest lucru sub sancţiunea prevăzută de art.174 C.proc.civ. nu s-a mai prezentat la interogatoriu, iar expertiza contabilă nu a mai putut fi efectuată în ciuda faptului că a propus şi obiective la care să răspundă expertul contabil.

Ca şi în cazul pârâtului ……….. şi apărătorul pârâtului ……….. şi-a denunţat mandatul.

În ambele cazuri, instanţa i-a încunoştiinţat pe cei doi pârâţi despre denunţarea mandatului de către apărător, dar nici unul dintre ei nu şi-au mai angajat alt avocat.

Aşa cum s-a precizat mai sus, în baza principiului desfiinţarea actului principal atrage şi desfiinţarea actului subsecvent, urmează a se constata desfiinţarea de drept a actului adiţional subsecvent autentificat sub nr.432 din 18 aprilie 2005.

Referitor la cap.privind stabilirea structurii participării la capitalul social al asociaţilor rămaşi, acesta urmează a fi respins ca nefundat având în vedere faptul că prin soluţia pronunţată în cauză în societate a rămas un singur asociat, iar capătul de cerere se referă la doi asociaţi.

Faţă de aceste considerente, urmează a respinge excepţia inadmisibilităţii cererii ca nefondată.

Urmează a respinge excepţia autorităţii de lucru judecat, ca nefondată.

Urmează a admite acţiunea în parte.

Se va dispune rezilierea actului adiţional autentificat de BNP ……… sub nr.258 din 5 martie 2004 şi revenirea la situaţia anterioară încheierii actului în sensul excluderii pârâtului ……….. din cadrul S.C………… SRL.

Se va constata desfiinţarea de drept a actului adiţional subsecvent autentificat de BNP ………. sub nrf.432 din 18 aprilie 2005 privind cooptarea în societate a pârâtului ……….. şi implicit, pierderea calităţii de asociat a acestuia în cadrul S.C………… S.R.L.

Se va respinge capătul de cerere cu privire la stabilirea structurii participării la capitalul social, ca nefondat.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro