404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Proxenetism-art.329 C.P.

SENTIN?A PENAL? NR.33
?edin?a public? din 27 ianuarie 2011

Cu privire al cauza penal? de fa?? contat? urm?toarele:
Prin rechizitoriul nr. ………… din 21.07.2009 al D.I.I.C.O.T. – Biroul teritorial Tulcea, s-a dispus punerea în mi?care a ac?iunii penale ?i trimiterea în judecat? a inculpatului ………… pentru s?vâr?irea infrac?iunii de trafic de persoane prev?zut? de art. 12 al. 1 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea ?i combaterea traficului de persoane, în stare de recidiv? post executorie prev?zut? de art. 37 lit. b Cod penal.
S-a re?inut prin actul de acuzare c?, prin promisiuni mincinoase, inculpatul a reu?it s? o racoleze pe victima …………, s? o transfere în Anglia ?i s? o cazeze, iar apoi prin amenin?are, violent? fizic? ?i verbal?, a reu?it s? o determine s? practice prostitu?ia, toate acestea în dou? etape de deplasare în str?in?tate. Banii ob?inu?i de victim? din practicarea prostitu?iei, erau pu?i la dispozi?ia inculpatului, rezultând c? din sumele astfel ob?inute, inculpatul a trimis în ?ar? suma de 5.227 euro, dovedit? prin actele depuse în dosar, respectiv transferuri prin sistemul Western-Union – Banca Transilvania.
Prin acela?i act de acuzare, s-a dispus scoaterea de sub urm?rire penal? a învinuitei ………… sub aspectul s?vâr?irii infrac?iunii prev?zut? de art. 12 al. 1 ?i al. 2 lit. a din Legea nr. 678/2001.
Astfel, s-a ar?tat c? partea v?t?mat? ………… din localitatea …………, comuna …………, jude?ul Tulcea, lucra în luna septembrie 2007, ca osp?tar într-un restaurant din ora?ul …………, unde l-a cunoscut ca ?i client pe inculpatul …………. Pân? atunci, ………… a avut o leg?tur? de concubinaj cu numitul …………, care a durat aproximativ 4 ani, din convie?uirea lor rezultând ?i un copil, respectiv minora …………, în vârst? de 4 ani.
În zilele în care partea v?t?mat? lucra la restaurant, o l?sa pe minor? în grija mamei sale, care la rândul s?u lucra ca menajer? în locuin?a inculpatului, din ora?ul …………, luând-o uneori ?i pe copil? cu ea. Astfel, într-o sear?, dup? terminarea programului, partea v?t?mat? …………, dorind s?-?i recupereze copilul, s-a interesat unde locuie?te inculpatul, fiind îndrumat? la locuin?a de pe str. ………… nr. 9, unde inculpatul a poftit-o în cas? la o cafea, spunându-i c? mama sa nu mai este acolo, iar so?ia lui este plecat? în Spania, la munc?. Inculpatul a insistat ca partea v?t?mat? s? r?mân?, motivând c? o va petrece. ?i în zilele urm?toare, inculpatul a invitat-o pe ………… la locuin?a sa, rela?ia lor devenind astfel mai apropiat?, implicând ?i între?inerea de rela?ii sexuale. Aceast? situa?ie a durat pân? la sfâr?itul lunii noiembrie 2007, când s-a întors la domiciliu concubina inculpatului, numita …………, numit? ?i „…………”
În una din zile, partea v?t?mat? ………… a fost invitat? la locuin?a inculpatului ?i i s-a propus plecarea împreun? cu ………… în Anglia, unde acesta urma s?-i aranjeze un loc de munc?, într-o flor?rie. Ini?ial, ………… a refuzat, motivând c? nu are cu cine s?-?i lase copilul, dar concubina inculpatului s-a oferit s? îl ea, urmând ca la întoarcerea din Anglia s?-i pl?teasc? o anumit? sum? pentru cre?terea ?i îngrijirea acestuia.
În aceste codi?ii, în luna decembrie 2007, ………… s-a hot?rât s? plece cu inculpatul în Anglia ?i, în acest context, cei doi s-au deplasat mai întâi în ………… unde inculpatul, pe cheltuiala sa, i-a cump?rat o pereche de blugi, o giac?, o pereche de adida?i, lenjerie intim? ?i alte bunuri necesare deplas?rii, preocupându-se totodat? ?i de procurarea biletelor de avion.
Astfel, cei doi au ajuns în localitatea Lester din Anglia, cazându-se într-un imobil în care mai locuiau dou? fete ?i doi b?rba?i, to?i români, despre care ………… a sus?inut c? nu-?i aminte?te cum se numesc.
Întrebându-l pe ………… când poate s? înceap? munca, acesta i-a spus c? trebuie s? mai a?tepte, iar într-o sear?, când se afla în camera celor dou? fete, partea v?t?mat? a observat c? acestea, la plecare, î?i puneau în po?et? mai multe prezervative ?i lenjerie intim?, dându-?i seama c? ceva nu este în regul?, mai ales c? între timp aflase c? acestea lucreaz? la un salon de masaj. Chestionându-l pe inculpat despre toate aceste aspecte, acesta i-au r?spuns c? va trebui s? lucreze în acela?i salon de masaj pentru a-i putea pl?ti cheltuielile pe care le-a f?cut cu deplasarea în Anglia. În plus, victima a sus?inut c? a acceptat s? se prostitueze în clubul de noapte întrucât inculpatul i-a sugerat s? se gândeasc? bine dac? mai vrea s?-?i mai vad? copilul. Conform declara?iei victimei, în clubul respectiv lucrau aproximativ 20 de fete, printre care ?i trei românce, fiind instruit? asupra programului ?i a manierei în care trebuie s? se poarte, s? vorbeasc? pentru a-?i racola clien?ii. Astfel, a practicat prostitu?ia aproximativ 70 de zile, timp în care i-a predat zilnic lui ………… sume cuprinse între 100-580 de lire sterline, iar atunci când îi aducea sume modice, era agresat? fizic ?i verbal de inculpat. A mai precizat victima c? o poarte din banii astfel ob?inu?i, inculpatul i-a trimis în ?ar? concubinei sale ………… prin sistemul Western-Union.
În luna februarie 2008, ………… ?i inculpatul ………… s-au întors în ?ar?, victima r?mânând s? locuiasc? cu inculpatul în imobilul acestuia din ora?ul …………. Inculpatul ?i so?ia acestuia i-au înmânat p?r?ii v?t?mate suma de 900 euro spunând c? ace?tia erau o parte din banii care i se cuveneau pentru cât a muncit în Anglia, din sumele cuvenite fiind re?inut? suma de 1.600 euro pe care partea v?t?mat? îi datora pentru cre?terea ?i îngrijirea copilului s?u. În locuin?a inculpatului, partea v?t?mat? a r?mas pân? la sosirea tat?lui s?u, iar apoi, luându-?i copilul a revenit în casa p?rinteasc? cu inten?ia de a rupe orice leg?tur? atât cu inculpatul, cât ?i cu …………. Cu toate acestea, partea v?t?mat? a sus?inut c? în perioada februarie – martie 2008, era contactat? telefonic în mod frecvent de c?tre inculpat, care îi cerea s? nu se împace cu concubinul s?u ………… ?i s? mearg? din nou în Anglia.
În luna aprilie 2008, partea v?t?mat? a sus?inut c? a fost oprit? pe o strad? din localitatea ………… de c?tre inculpatul …………, care a coborât dintr-un autoturism. Acesta a lovit-o ?i a urcat-o cu for?a în ma?in?, ducând-o pe câmp în zona localit??ii …………, unde a amenin?at-o c? o va omorî dac? nu renun?? la rela?ia cu ………… ?i dac? nu pleac? cu el în Anglia. Partea v?t?mat? a motivat c? nu poate pleca din ?ar? neavând actul de identitate, care se afl? la tat?l s?u. În aceste condi?ii, inculpatul a condus-o la organele de politie, a obligat-o s? dea o declara?ie în acest sens ?i, în cele din urm?, a recuperat cartea de identitate a victimei dintr-un magazin din localitatea …………, unde victima avea o datorie de 100 lei, aceasta fiind achitat? de inculpat.
………… a fost condus? în municipiul ………… împreun? cu copilul s?u, înso?it? de inculpat ?i concubina acestuia …………. De aici, inculpatul ?i victima s-au deplasat din nou în Anglia, în aceea?i localitate Lester, cazându-se în acela?i imobil în care au locuit din luna aprilie pân? în luna decembrie 2008, perioad? în care victima a fost constrâns?, prin amenin??ri ?i violen?e fizice s? se prostitueze în aceea?i manier?, predându-i zilnic inculpatului sume cuprinse între 200-250 lire sterline.
La începutul lunii decembrie 2009, cei doi au hot?rât s? se întoarc? în tar?, iar din banii ob?inu?i din practicarea prostitu?iei, inculpatul i-a cump?rat victimei un autoturism marca Daewoo Nexia ………… cu nr. de înmatriculare …………, autoturism pentru care a pl?tit suma de 400 lire sterline. Cu acest autoturism, cei doi au revenit in România ?i la 22.12.2008 inculpatul a mai depus pe numele victimei la Banca Transilvania din ………… suma de 8.000 lei, spunându-i c? ace?tia sunt banii ce i se cuvin, iar autoturismul i-l va preda mai târziu. În cursul urm?rii penale, acest autoturism a fost ridicat de la inculpat ?i l?sat în custodia victimei pân? la solu?ionarea definitiv? a cauzei.
Revenind în ?ar?, partea v?t?mat? ………… a reluat rela?ia cu fostul s?u concubin …………, locuind la acesta împreun? cu minora …………. De?i partea v?t?mat? dorea s? rup? orice leg?tur? cu inculpatul, acesta o contacta telefonic, o urm?rea ?i o amenin?a încercând s? o determine s? se întoarc? la el. Toate acesta au culminat în ziua de 21 ianuarie 2009, când ………… cu ………… s-au deplasat la dispensarul din localitatea …………, împreun? cu minora, pentru ca aceasta din urm? s? fie consultat? de medic. Aici, inculpatul a urm?rit-o ?i a agresat-o fizic, tr?gând-o de p?r, încercând s? o scoat? din dispensar. Numai interven?ia medicului de serviciu, a asistentelor ?i a persoanelor ce se aflau în dispensar l-a determinat pe inculpat s? renun?e la agresiune.
Prin actul de acuzare, s-a sus?inut c? existen?a infrac?iunii de trafic de persoane ?i vinov??ia inculpatului ………… sunt dovedite ?i rezult? din : procesul-verbal de sesizare din oficiu; declara?iile victimei; declara?iile martorilor; actele doveditoare emise de Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului; alte procese-verbale ?i înscrisuri întocmite de organele de cercetare penal?; procesele-verbale de recunoa?tere dup? fotografii judiciare ale învinuitului; procesul-verbal de ridicare de bunuri ?i de predare în custodie; alte documente care atest? proprietatea autoturismului marca „Daewoo Nexia …………” cu nr. de înmatriculare …………, serie motor …………, ce apar?ine victimei; documente bancare care atest? schimbul valutar realizat de ………… ?i depunerea în contul victimei a sumelor despre care s-a f?cut vorbire mai sus; rela?ii oferite de institu?ii bancare care atest? transferurile de bani prin serviciul Western-Union de la ………… c?tre …………; rela?iile oferite de c?tre Autoritatea Aeronautic? Civil? Român? ?i de c?tre S.C. „ROMAVIA” prin care se atest? faptul c? ………… a ie?it din ?ar? cu victima pe calea aerului, toate coroborate cu declara?ia învinuitei ………… ………… –………….
Cu privire la atitudinea inculpatului, s-a apreciat prin actul de sesizare c? acesta s-a sustras urm?ririi penale deoarece la 6 februarie 2009, când i s-a adus la cuno?tin?? învinuirea ?i dreptul la ap?rare, a predat de bun? voie pa?aportul, sus?inând c? va r?mâne la dispozi?ia autorit??ilor pân? la finalizarea cercet?rilor. Ulterior îns?, a f?cut demersuri pentru ob?inerea unei c?r?i de identitate prin schimbarea domiciliului ?i la sfâr?itul lunii iunie 2009 a plecat în Spania, f?r? s? comunice unde ar putea fi g?sit. S-a apreciat astfel c? inculpatul a încercat s? se sustrag? cercet?rilor, mai ales c? din fi?a de cazier judiciar a acestuia rezult? c? este recidivist în condi?iile art. 37 lit. b Cod penal, fiind condamnat ultima dat? la o pedeaps? de 3 ani închisoare prin sentin?a penal? nr. ………… din …………a Judec?toriei …………, definitiv? prin decizia penal? nr. ………… din ………… a Cur?ii de Apel Constan??. A fost arestat la 6 februarie 2003 în baza mandatului nr.

…………, emis de Judec?toria ………… ?i liberat conditionat la …………, cu un rest de pedeaps? de 427 zile închisoare.
Fa?? de situa?ia de fapt re?inut? prin actul de acuzare, în care s-a f?cut referire la 2 deplas?ri în Anglia ale p?r?ii v?t?mate ………… ?i a inculpatului ?i astfel, la ac?iunile repetate ale acestuia din urm?, iar aceast? situa?ia nu s-a reflectat ?i în încadrarea juridic? re?inut? prin actul de acuzare (în sensul c? nu s-au re?inut mai multe infrac?iuni în form? simpl?, dar nici o infrac?iune în form? continuat?) înc? de la primirea dosarului s-au solicitat procurorului preciz?ri pentru ca astfel inculpatul s?-?i poat? sigura o ap?rare corespunz?toare.
Prin adresa nr. ………… din 20 noiembrie 2009 a D.I.I.C.O.T. – Biroul teritorial Tulcea, s-a sus?inut c? în cauz? se impune aplicare prevederilor art. 41 al. 2 Cod penal, referitoare la forma continuat? a infrac?iunii, întrucât inculpatul a ac?ionat în baza unei rezolu?ii infrac?ionale unice chiar dac? activitatea acestuia s-a derulat în multe etape. Cu toate acestea, reprezentantul D.I.I.C.O.T. a sus?inut la termenul de judecat? din 16.02.2010 c? încadrarea juridic? a faptei pentru care inculpatul a fost trimis în judecat? este cea dat? prin actul de acuzare.
Inculpatul nu a dorit s? fie audiat în cauz?, aspect consemnat în încheierea din 16.02.2010 (fila 53 dosar), când s-a dispus începerea cercet?rii judec?tore?ti. Partea v?t?mat?, prin avocat, a precizat c? în?elege s? se constituie parte civil? în cauz? cu suma de 50.000 euro, reprezentând daune morale
În cauz?, au fost audia?i partea v?t?mat? ………… (fila 121) ?i martorii ………… (fila 124), ………… (fila 78), ………… (fila 106), ………… (107), ………… (fila 112) ?i ………… (fila 105). Întrucât prin declara?ia dat? de …………, acesta a f?cut referiri la unele aspecte pe care le-ar cunoa?te ?i martora …………, s-a dispus reaudierea acesteia din urm? (fila 132). Martora a fost reaudiat? la 16.11.2010 la insisten?ele acesteia, (afirmând c? este forte greu s? se mai prezinte ?i a treia oar? în fa?a instan?ei), îns? sub rezerva reaudierii sale, dat? fiind lipsa ap?r?torului inculpatului. La termenul de judecat? din 30.11.2010, s-a sus?inut c? declara?ia martorei nu poate fi primit?, fiind lovit? de nulitate absolut?, Întrucât inculpatul a fost lipsit de ap?rare la 16.11.2010, iar asisten?a juridic? era obligatorie, s-a solicitat reaudierea martorei. Instan?a a admis cererea formulat?, considerând c? se impune din punct de vedere procedural, reaudierea martorei în prezen?a avocatului inculpatului, chiar dac? aceasta, la 16.11.2010, a relatat c? nu cunoa?te nimic despre aspectele asupra c?rora a fost chestionat? ?i care au determinat reaudierea sa (respectiv luarea cu for?a a p?r?ii v?t?mate ………… de c?tre inculpatul ………… ?i înc? dou? persoane).
În raport de probatoriul administrat în cauz?, dar ?i de prevederile deciziei nr. 16 din 19.03.2007 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie – prin care admi?ându-se recursul în interesul legii, s-a stabilit c? distinc?ia dintre infrac?iunea de proxenetism ?i aceea de trafic de persoane este dat? de obiectul juridic generic diferit al celor dou? incrimin?ri, respectiv de valoarea social? diferit? protejat? – prin încheierea din 30.11.2010 s-a dispus schimbarea încadr?rii juridice a faptelor inculpatului ………… din infrac?iunea de trafic de persoane prev?zut? de art. 12 al. 1 din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal pentru care a fost trimis în judecat?, în dou? infrac?iuni de proxenetism prev?zute de art. 329 al 2 tezele I ?i II Cod penal, ambele cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal ?i o infrac?iunea de loviri ?i alte violen?e prev?zut? de art. 180 al 1 Cod penal
Având în vedere absen?a martorei ………… la termenul de judecat? din 14.12.2010, motivul reaudierii acesteia (la care s-a f?cut referire în considerentele de mai sus), precum ?i schimbarea încadr?rii juridice a faptelor deduse judec??ii, prin încheierea din 30.11.2010, instan?a a revenit asupra cererii de reaudiere a acestei martore, considerând c? nu mai este util? solu?ion?rii cauzei.
În schimb, s-a considerat c? este necesar s? i se comunice p?r?ii v?t?mate faptul c? s-a dispus schimbarea încadr?rii juridice (având in vedere prevederile art. 285 Cod pr. penal? dar ?i faptul c? ap?r?torul p?r?ii v?t?mate a sus?inut c? nu a mai luat leg?tura cu aceasta)
Partea v?t?mat? …………, prezent? în fa?a instan?ei la termenul din 18.01.2011, asistat? de avocat, a sus?inut c? dore?te tragerea la r?spundere penal? a inculpatului ?i pentru infrac?iunea prev?zut? de art. 180 al. 1 Cod penal.
S-a sus?inut, în ap?rarea inculpatului, c? probele administrate în cauz? nu dovedesc vinov??ia acestuia, iar declara?iile p?r?ii v?t?mate nu se coroboreaz? cu declara?iile martorilor audia?i în cauz?. Cât prive?te comportamentul inculpatului, acesta s-a datorat sentimentelor pe care le nutrea fa?? de …………, el fiind îndr?gostit de aceasta. Astfel, s-au f?cut referiri la declara?ia martorei ………… (concubina inculpatului) care a afirmat c? partea v?t?mat? nu a fost constrâns? s? plece în Anglia, iar la întoarcere nu s-a plâns de nimic. Mai mult, s-a sus?inut c? nu poate fi re?inut? s?vâr?irea infrac?iunii de proxenetism deoarece, în spe??, nu s-a re?inut infrac?iunea de prostitu?ie prev?zut? de art. 328 Cod penal.
Cât prive?te infrac?iunea prev?zut? de art. 180 al. 1 Cod penal, s-a sus?inut c? plângerea ini?ial? a fost formulat? de c?tre ………… pentru s?vâr?irea infrac?iunii prev?zut? de art. 12 al. 1 din Legea nr. 678/2001 ?i instan?a nu putea face aplicarea prevederilor art. 286 Cod pr. penal?.
Examinând cauza, în raport de probatoriul administrat, concluziile formulate în ap?rare, precum ?i concluziile reprezentantului D.I.I.C.O.T, instan?a contat? c?, în raport de data comiterii infrac?iunii de loviri sau alte violen?e (21 ianuarie 2009) prima declara?ie a p?r?ii v?t?mate, este dat? înainte de expirarea termenului de 2 luni. Din cuprinsul acesteia, nu rezult? c? partea v?t?mat? dore?te tragerea la r?spundere penal? a inculpatului pentru faptele reclamate. Exprimarea voin?ei p?r?ii v?t?mate în acest sens nici nu era necesar? la acea dat?, pentru continuarea cercet?rilor penale cu privire la s?vâr?irea infrac?iunii de trafic de persoane prev?zut? de art. 12 al. 1 din Legea nr. 678/2001.
Procedându-se îns? la schimbarea încadr?rii juridice a faptelor, prin încheierea de ?edin?? din 30.11.2010, s-a impus aplicarea prevederilor art. 286 Cod pr. penal?, iar partea v?t?mat? ………… a apreciat c? dore?te tragerea la r?spundere penal? a inculpatului ?i pentru s?vâr?irea infrac?iunii prev?zut? de art. 180 al. 1 Cod penal. În opinia instan?ei, condi?ia de pedepsibilitate a fost verificat?, iar în ceea ce prive?te existen?a faptei de lovire ?i vinov??ia inculpatului aceasta rezult? f?r? nici un dubiu din declara?iile p?r?ii v?t?mate ?i ale martorilor ………… (fila 124), ………… (fila 107), ………… (fila 106) din cursul cercet?rii judec?tore?ti dar ?i în cursul urm?ririi penale, cu precizarea c? martora …………, în mod evident a încercat s? denatureze adev?rul atunci când a fost audiat? în fa?a instan?ei. Dimpotriv?, declara?ia dat? de aceasta în cursul urm?ririi penale (fila 101-102), se coroboreaz? cu declara?iile celorlal?i martori ?i cu declara?iile p?r?ii v?t?mate, dar ?i cu declara?iile tat?lui p?r?ii v?t?mate, date în cursul urm?ririi penale (fila 129-134).
Faptul c? în cursul cercet?rii judec?tore?ti s-a urm?rit ?i s-a reu?it influen?area unor martori rezult? în mod evident din compararea declara?iei olografe date de tat?l p?r?ii v?t?mate, martorul ………… în cursul urm?ririi penale ?i cele date în fa?a instan?elor de judecat? în cursul cercet?rii, acestea din urm? neputând a fi avute în vedere deoarece sunt nesincere (fila 112-113 dosar).
Fapta inculpatului ………… care la data de 21 ianuarie 2009, a urm?rit-o pe partea v?t?mat? ………… aplicându-i, cu inten?ie direct?, mai multe lovituri, în dispensarul localit??ii …………, comuna …………, jude?ul Tulcea, cauzându-i astfel suferin?e fizice, întrune?te elementele constitutive ale infrac?iunii prev?zut? de art. 180 al.1 Cod penal.
Relativ la celelalte fapte pentru care a fost trimis în judecat? inculpatul, instan?a a constatat c? nu exist? probe certe cu privire la constrângerile exercitate de acesta pentru a o determina pe ………… s? îl înso?easc? în Anglia în localitatea Lester, iar odat? ajun?i acolo, pentru a practica prostitu?ia.
Chiar declara?iile p?r?ii v?t?mate nu au fost neechivoce sub acest aspect, mai ales c? aceasta a acceptat s? îl înso?easc? în Anglia ?i a doua oar?, în luna aprilie 2008. Referirile p?r?ii v?t?mate la faptul c? a fost constrâns? prin violen?e fizice ?i verbale nu rezult? decât din declara?iile unor martori, care nu au perceput în mod direct comportamentul inculpatului, ci au aflat din relat?rile p?r?ii v?t?mate. Nici motivul violen?elor din 21 ianuarie 2009 nu a putut fi stabilit, din declara?iile martorei ………… ………… rezultând c? inculpatul nu era de acord cu împ?carea p?r?ii v?t?mate cu fostul s?u concubin.
Aceast? situa?ie a justificat aplicarea prevederilor art. 334 Cod pr. penal?, în sensul schimb?rii încadr?rii juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecat? ………… prin încheierea din 30.11.2010.
Din examinarea conjugat? a probelor administrate în cauz?, instan?? constat? c? poate fi re?inut?, f?r? nici un dubiu, existen?a infrac?iunilor de proxenetism prev?zut? de art. 329 al. 2 Cod penal ?i vinov??ia inculpatului.
Elementele de fapt rezultate din probatoriul administrat dovedesc faptul c?, în decembrie 2007, inculpatul a recrutat-o pe ………… ?i, dup? ce i-a cump?rat mai multe obiecte de îmbr?c?minte ?i înc?l??minte necesare, s-a deplasat cu aceasta în ora?ul Lester din Anglia, în scopul ob?inerii de foloase prin practicarea prostitu?iei, Astfel, inculpatul a cazat-o pe ………… într-un imobil în care locuiau alte dou? românce, care f?ceau acela?i lucru într-un „salon de masaj”. ………… a practicat prostitu?ia aproximativ 70 de zile, pân? în februarie 2008, sumele ob?inute predându-le zilnic inculpatului.
În aprilie 2008, inculpatul din nou a racolat-o pe ………… ?i în aceea?i manier?, s-a deplasat cu acesta în Anglia, în localitatea Lester, unde partea v?t?mat? a practicat prostitu?ia pân? în decembrie 2008, deci aproximativ 7 luni, iar banii ob?inu?i i-a predat inculpatului.
Faptele inculpatului întrunesc elementele constitutive a dou? infrac?iuni de proxenetism, prev?zute de art. 329 al. 2 Cod penal, neexistând temeiuri pentru a se putea considera c? în aprilie 2008 inculpatul a ac?ionat în baza acelea?i rezolu?ii infrac?ionale.
Cu privire la banii dobândi?i de inculpat, se constat? c? suma exact? nu poate fi stabilit? deoarece nici partea v?t?mat? nu a ?inut o eviden?? ?i nu a putut preciza cât i-a predat inculpatului zilnic. Totu?i, din actele existente în dosarul de urm?rire penal?, rezult? c? inculpatul a trimis în ?ar? prin sistemul Western-Union diferite sume de bani, care însumeaz? 5.227 euro.
La individualizarea pedepselor, instan?a are în vedere gradul de pericol social concret al faptelor comise de inculpat, modul concret de s?vâr?ire, urm?rile acestora ?i atitudinea inculpatului în cursul procesului penal, faptul c? este recidivist, nu a manifestat regret ?i a încercat denaturarea adev?rului.
Fa?? de considerentele expuse urmeaz? a se dispune condamnarea inculpatului ………… la o pedeaps? de 4 ani închisoare ?i interzicerea drepturilor prev?zute de art. 64 lit. a teza a II-a ?i lit. b Cod penal pe o durat? de 2 ani pentru s?vâr?irea infrac?iunii prev?zut? de art. 329 al. 2 Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal (fapta din decembrie 2007), la o pedeaps? de 5 ani închisoare ?i interzicerea drepturilor prev?zute de art. 64 lit. a teza a II-a ?i lit. b Cod penal pe o durat? de 2 ani pentru s?vâr?irea infrac?iunii prev?zut? de art. 329 al. 2 Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal (fapta din aprilie 2008) ?i la o pedeaps? de 3 luni închisoare pentru s?vâr?irea infrac?iunii prev?zut? de art. 180 al. 1 Cod penal (fapta din 21.01.2009).
Fa?? de prevederile art. 33 lit. a ?i 34 lit. b Cod penal, vor fi contopite pedepsele aplicate, în cea mai grea de 5 ani închisoare ?i interzicerea drepturilor prev?zute de art. 64 lit. a teza a II-a ?i lit. b Cod penal pe o durat? de 2 ani.
În temeiul art. 71 al. 2 Cod penal, se va dispune interzicerea exerci?iului drepturilor prev?zute de art. 64 lit. a teza a II-a ?i lit. b Cod penal.
În conformitate cu art. 118 lit. e Cod penal ?i art. 329 alin. 4 Cod penal, se va dispune confiscarea de la inculpat a sumei de 5.227 euro.
Cum autoturismul marca Daewoo Nexia indisponibilizat în cursul urm?ririi penale nu apar?ine inculpatului, se impune încetarea m?surii aplicate.
Referitor la cererea în preten?ii civile formulat? de …………, instan?a o apreciaz? ca fiind întemeiat? în parte, deoarece suma pretins? este exagerat?. F?r? ini?iativa ?i contribu?ia concret? a inculpatului, ………… nu s-ar fi deplasat în Anglia pentru a practica prostitu?ia. Faptele inculpatului au adus în via?a p?r?ii v?t?mate, experien?e nepl?cute care au marcat-o iremediabil. La acestea se adaug? suferin?ele cauzate prin fapta de lovire din 21 ianuarie ?i împreun? justific? obligarea inculpatului la plata unei desp?gubiri morale în sum? de 5.000 lei.
Fa?? de prevederile art. 191 al. 1 Cod pr. penal?, se va dispune obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în sum? de 2.800 lei, din care suma de 300 lei reprezentând onorariul avocatului desemnat din oficiu în cursul urm?ririi penale se va pl?ti pentru avocat ………….

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro