404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Somatie de plata

SENTINTA CIVILA NR.2472
Sedinta publica de la 06 Octombrie 2008

Deliberand asupra cauzei civile de fata retine urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul instantei la data de …. sub nr. ……., creditoarea ………. a chemat-o in judecata pe debitoarea …….., solicitand instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta, pe cale de ordonanta, sa dispuna emiterea unei somatii de plata pentru suma de 7.645, 68 lei din care suma de 2072,00 reprezentand pret neachitat si suma de 5573,68 lei reprezentand contravaloarea facturi neachitate si penalitati de intarziere, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii sale, creditoarea a aratat, in esenta, ca a livrat debitoarei cu factura fiscala nr. ……….. materiale de constructii in valoare de 2550,24 lei, aceasta din urma achitand suma de 478,24 lei ramanand un rest neachitat de 2072,00 lei.
Se mai precizeaza ca predarea marfurilor s-a facut la data intocmirii facturilor la sediul lor, sediu care este si locul in care raportul obligational a luat nastere.
De asemenea, creditoarea a mai aratat ca in situatia neachitarii creantelor la termenele stipulate contractual, parata s-a obligat sa plateasca penalitati de intarziere in procent de 1% pentru fiecare zi, daune care pot creste nelimitat in raport de creanta asupra careia sunt calculate. Cuantumul acestor daune este determinat potrivit bazei de calcul anexate si are ca temei pct. 5 din Conditiile Generale stipulate conventional pe verso-ul fiecarei facturi, rezultand o valoare de 5573, 68 lei.
In drept, creditoarea si-a intemeiat cererea pe dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 119/2007, art. 969 Cod civil, art. 4 alin. 3 din Legea 469/2002.
Cererea a fost legal timbrata cu taxa de timbru in cuantum de 39 lei in conformitate cu dispozitiile art. 3 lit. o din Legea nr. 146/1997 si timbru judiciar de 0,3 lei conform art. 3 alin. 1 din O.G. nr.32/1995.
In dovedirea actiunii, creditoarea a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri in cadrul careia a depus la dosarul cauzei, in copie certificata: factura fiscala seria ………… (f. 4), facturi client neincasate la data de …………… (f. 5), fisa client ……………… (f. 6), contract de vanzare cumparare din ………… (f. 7), situatia platilor ………….. la data de ……………. (f. 8), furnizare informatii ……………. (f. 9).
Debitoarea, desi legal citata, nu s-a prezentat in fata instantei si nu a depus intampinare.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
In fapt, intre creditoare si debitoare s-au stabilit relatii comerciale avand ca obiect livrare materiale de constructii, in conformitate cu clauzele contractului de vanzare cumparare din ……………
Creditoare, in calitate de vanzator i-a livrat debitoarei in calitate de cumparator o serie de produse, pentru care a emis fiscala seria …………. (f. 4) in valoare de 2550, 24 lei, debitoarea achitand suma de 478, 24 lei ramanand un debit final in cuantum de 2072, 00 lei.
In drept, potrivit art. 2 din OUG 119/2007 procedura ordonantei de plata se aplica creantelor certe, lichide, exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta din contracte comerciale, nefiind incluse in sfera de aplicare a ordonantei creantele inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa si nici contractele incheiate intre comercianti si consumatori.
Potrivit art. 379 Cod procedura civila, creanta are un caracter cert atunci cand existenta sa rezulta din insusi actul de creanta sau/si din alte acte, chiar neautentice emanate de la debitor sau recunoscute de dansul.
In cauza dedusa judecatii, instanta constata caracterul cert al creantei in valoare totala de 2072, 00 lei in conformitate cu dispozitiile art. 379 alin. 3 Cod procedura civila, existenta sa rezultand din fiscala seria ……….. (f. 4), precum si caracterul lichid, astfel cum este stabilit de art. 379 alin. 4 Cod procedura civila, catimea creantei fiind determinata si rezultand din inscrisuri insusite de parti, respectiv facturile fiscale enumerate mai sus, care, potrivit art. 46 Cod comercial fac dovada si impotriva debitorului in masura in care sunt acceptate.
Potrivit art. 46 Cod comercial, obligatiunile comerciale se probeaza si cu facturi acceptate. Factura este un inscris care cuprinde elementele esentiale ale unei operatiuni comerciale: identitatea partilor, cantitatea de marfa, calitatea, conditii de livrare etc. In privinta fortei probante, factura face dovada deplina impotriva emitentului si in favoarea aceluia ce o detine, adica a destinatarului. Factura poate sa faca dovada si in favoarea emitentului, daca este acceptata de catre destinatar.
In cauza dedusa judecatii acceptarea este expresa, facandu-se prin depunerea semnaturii destinatarului.
Caracterul exigibil al creantei rezulta din faptul neplatii pretului de catre debitoare la scadenta.
Instanta constata ca la dosarul cauzei (f. 7), se afla contractul de vanzare cumparare din data de ……. in vigoare in prezent, contract care insa nu era in vigoare la data emiterii facturii fiscale seria …………….. invocata in prezenta cauza de catre creditoare.
Prin urmare, instanta apreciaza ca in cauza nu s-a facut dovada existentei unui contract de vanzare cumparare (instrumentum probationis) in temeiul caruia s-au stabilit aceste relatii comerciale nefiind produs un inscris comun ambelor parti din care sa rezulte ca s-a stabilit o scadenta ulterioara datei livrarii marfurilor si acceptarii facturilor. Pe cale de consecinta instanta se va raporta in stabilirea datei de la care obligatia de plata a devenit exigibila, la data inserata in facturi, aceasta fiind data nasterii raportului obligational.
De asemenea, conform art. 1361 Cod Civil principala obligatie a cumparatorului este de a plati pretul la ziua si la locul determinat prin contract si art. 1362 daca nu s-a determinat nimic in privinta aceasta prin contract, cumparatorul este dator a plati la locul si la timpul in care se face predarea lucrului.
Intrucat creanta solicitata de creditoare prin prezenta cerere este certa, lichida si exigibila, pentru suma de 2072, 00 lei, reprezentand o obligatie de plata a unei sume de bani si este determinata potrivit facturilor acceptate de catre debitoare, avand in vedere considerentele de fapt si de drept expuse si constatand intrunite conditiile cerute de art. 2 din OUG 119/2007, instanta va admite actiunea si va soma debitoarea sa plateasca creditoarei, suma de 2072, 00 lei, reprezentand contravaloare marfa neachitata.
In ceea ce priveste plata penalitatilor de intarziere in cuantum de 5573, 68 lei debitoarea nu urmeaza a fi somata la plata acestora, intrucat au fost calculate de catre creditoare in temeiul clauzei penale inserate in facturi, mai exact sunt prevazute pe verso-ul facturilor la pct. 5 din „ Conditii Generale”, conditii ce nu au valoarea unui contract incheiat intre parti, nefiind insusite de acestea prin semnatura.
Instanta retine ca in lipsa unui contract care sa prevada expres clauza penala, simpla mentiune a acesteia pe facturi nu face dovada intrunirii acordului de vointa al partilor potrivit dispozitiilor art. 46 Cod comercial, art. 969 si art. 970 Cod civil.
Contractul de vanzare cumparare dintre creditoare si debitoare a intrat in vigoare la data de ……….., nefiind deci aplicabil raporturilor contractuale anterioare. Prin urmare, la data emiterii facturii fiscale seria ……….. invocata in prezenta cauza de catre creditoare, contractul depus la dosar nu guverna raporturile dintre parti, pe cale de consecinta nu este aplicabila clauza privitoare la cuantumul de 0, 15 % al penalitatilor de intarziere.
Astfel, facturile fiscale reprezinta inscrisuri sub semnatura privata ce au rolul de a constata executarea unei operatiuni comerciale. Nu este mai putin adevarat ca factura cuprinde mentiuni care se bazeaza pe actul juridic incheiat de partile contractante, fara a se confunda insa cu acesta.
Factura face dovada in legatura cu existenta actului juridic si cu executarea operatiunii care constituie obiectul ei. Fundamentul emiterii facturii este raportul juridic de drept comercial, fara insa ca acest inscris sa se substituie fundamentului sau, de vreme ce factura constata numai executarea operatiunii. Factura fiscala acceptata de catre destinatar face dovada in favoarea emitentului, dar numai asupra elementelor esentiale ale operatiunii, si anume: pret, cantitate de marfa, conditii de predare, receptie. Inscrierea pe factura de catre emitent a unui procent de penalitate apare ca o manifestare unilaterala de vointa,
Mentiunea referitoare la penalitati, facuta unilateral de creditoare pe verso-ul facturii, nu constituie o conventie legal facuta intre parti, deoarece nu rezulta din actele dosarului ca delegatul debitoarei, care a semnat pentru primirea marfurilor si a facturii, era abilitat sa negocieze pentru aceasta clauzele unui contract, penalitatile avand caracter conventional.
Mai mult, instanta nu poate face in procedura sumara a ordonantei de plata probatorii complete referitoare la intinderea drepturilor conferite de societatea debitoare reprezentantului ei care a semnat facturile.
De asemenea, mentiunea facuta de creditoare pe factura in sensul ca „prin semnarea facturii si primirea marfii cumparatorul (prin delegatul sau) si-a dat acordul fara obiectii asupra pretului, conditiilor generale (listate pe verso) si a luat cunostinta de Declaratia de conformitate (de pe verso)” reprezinta tot o clauza stipulata unilateral de catre creditoare, care nu rezulta a fi insusita de debitoare.
Or, fata de procedura speciala a somatiei de plata si limita analizei cererii cu care instanta a fost investita, dat fiind ca solutionarea cererii are caracter necontencios, presupunand o analiza aparenta a titlului pe care se sprijina creanta, instanta fiind oprita sa administreze probe pe fondul cauzei, nu va soma debitoarea la plata penalitatilor de intarziere.

In temeiul art. 274 Cod procedura civila, instanta va obliga debitoarea si la plata sumei de 1123, 31 lei, reprezentand cheltuieli de judecata ( taxa timbru si timbru judiciar, onorariu avocat redus proportional avand in vedere solutia de admitere in parte a actiunii formulate de creditoare – 1084, 01 lei), pe temeiul culpei sale procesuale.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro