404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Pretentii

SENTINTA CIVILA NR.2571
Sedinta publica de la 13 octombrie 2008

Prin cererea introdusa pe rolul instantei la data de … si inregistrata sub nr. …., reclamanta ….. a solicitat obligarea paratei ….. la plata sumei de 5234, 50 lei din care suma de 2508, 15 lei reprezentand contravaloare facturi neachitate si suma de 2726, 35 lei reprezentand contravaloare penalitati de intarziere, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii reclamanta a aratat ca la data de ….., a incheiat cu parata contractul de prestari servicii de transport persoane nr. 439, in baza carora au facturat toate cursele efectuate, parata inregistrand restanta in cuantum de 2508, 15 lei.
Reclamanta a mai aratat ca a calculat penalitatile de intarziere pretinse in baza art. 4 din Cap. IV din contract, respectiv 0, 15 % zi de intarziere, dar numai pana la data de 29.02.2008.
In drept, reclamanta a invocat dispozitiile art. 22 art. 969 si urmatoarele din Codul civil, art. 112 si urmatoarele din Codul procedura civila.
Cererea a fost legal timbrata.
In dovedirea actiunii, reclamanta a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri in cadrul careia a depus la dosarul cauzei, in copie: Contractul de prestari servicii de transport persoane nr. ….. (f. 3), situatia achitarii facturilor de la ….. (f. 4), factura fiscala seria …. nr…. (f. 5), factura fiscala seria … nr. …. (f. 5), factura fiscala seria … nr. … (f. 6), factura fiscala seria … nr. …. (f. 7), factura fiscala seria …. nr. … (f. 7), extras de cont nr. …..din ……. (f. 8), extras de cont nr. … din …. (f. 9), extras de cont nr. …. din …. (f. 10), extras de cont nr. …. din …. (f. 11), extras de cont nr. …. din …. (f. 12), extras de cont nr. …. din ….. (f. 13).
La data de ……, in termen legal parata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii formulate de reclamanta ca neintemeiata.
In motivare a aratat ca la data de 18.09.2006 intre parti a intervenit contractul de transport persoane nr. ….. pe ruta ….. in valoare de 629, 74 lei, servicii efectuate si achitate integral de catre parata prin factura fiscala nr. ….. si chitanta nr. …….
In privinta penalitatilor, parata a aratat ca nu le recunoaste, intrucat acestea nu sunt conforme contractului nr. …., iar in contract nu este indicata perioada pentru care isi produce efectele, …………. achitand contravaloare contractului in suma de 629, 74 lei.
Parata a mai precizat ca potrivit Legii 469/2002 totalul penalitatilor nu poate depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate, iar in contractul nr. ………..o astfel de clauza nu este prevazuta.
Referitor la facturile emise de catre reclamanta, parata a mai aratat ca acestea nu sunt confirmate de catre ei, nu se prevede in ce perioada s-a efectuat transportul, cate rute s-au efectuat fiind greu de crezut ca pe aceeasi ruta s-au parcurs mai mult de 1540 km iar in alta zi 210 km. Ipoteza de a efectua 1540 km este greu de sustinut, efectuand doar 4 transporturi dus intors (cate 2 pe zi) cu oameni pe ruta ………….., …………. fiind la circa 50 de km departare de ……………. Mai mult semnaturile existente pe facturi sunt diferite desi la numele delegatului apare acceasi persoana …………..
In drept, a invocat dispozitiile art. 115-119 Cod de procedura civila.
La data de ……….., in sedinta publica, reclamanta a depus un inscris intutulat Raspuns la intampinare prin care a precizat ca isi restrange pretentiile la suma de 5016, 30 lei datorita faptului ca penalitatile de intarziere nu pot fi mai mari de suma de 2508, 15 lei.
Reclamanta a mai aratat ca cele 3 facturi poarta semnatura reprezentantului legal al paratei la rubrica semnatura de primire si pana la data actionarii in judecata nu a formulat obiectiuni si nu le-a refuzat explicit la plata conform uzantelor.
Cu privire la numarul km parcursi, reclamanta a aratat faptul ca foile de parcurs contin pe verso totalul km parcursi zilnic, confirmati si aprobati prin semnatura de beneficiar.
Reclamanta a mai aratat ca penalitatile de intarziere sunt prevazute in contract si nu se poate negocia cu privire la plata lor.
S-au depus la dosarul cauzei in copie: proces verbal de conciliere (f. 24), situatia achitarii facturilor de la ……. (f. 25), factura fiscala seria…. nr. …. (f. 26), factura fiscala seria … nr. … (f. 26), factura fiscala seria … nr. …. (f. 27), foi de parcurs (f. 28-61), ), extras de cont nr. … din …. (f. 62), extras de cont nr. .. din … (f. 63), extras de cont nr. .. din … (f. 64), extras de cont nr. ….din … (f. 65), extras de cont nr. … din …. (f. 66), extras de cont nr. …din … (f. 67).
Prin Incheierea din data de …. instanta, deliberand in conditiile art. 167 Cod procedura civila a incuviintat proba cu inscrisurile aflate la dosarul cauzei considerand-o legala, verosimila, pertinenta si concludenta solutionarii cauzei.
Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:
In fapt, intre parti s-au derulat relatii comerciale, reclamanta in calitate de prestator, efectuand servicii de transport auto pentru parata in calitate de beneficiar. In baza acestor relatii comerciale s-au emis si facturile fiscale seria … nr. … (f. 5), seria …. nr. …. (f. 5), seria …. nr. …. (f. 6), seria …. nr. …. (f. 7), seria …. nr. ………….. (f. 7).
La data de …. intre parti s-a incheiat contractul nr. …. de prestari servicii de transport persoane.
In drept, art. 969 Cod civil reglementeaza cu caracter general principiul fortei obligatorii a conventiilor legal facute, astfel ca actul juridic legal incheiat se impune autorilor sai intocmai ca legea, fundamentat pe necesitatea asigurarii stabilitatii si sigurantei raporturilor juridice generate de actele juridice civile.
Prin urmare partile unui contract sunt tinute sa-si execute cu buna credinta obligatiile ce iau nastere in patrimoniul lor, in baza manifestarii de vointa liber exprimata la incheierea acestuia.
Instanta apreciaza ca, contractul nr. …. de prestari servicii de transport persoane nu isi poate produce efectele decat pentru viitor prin urmare facturile fiscale seria … nr. …. (f. 5), seria ….. nr. …. (f. 5), seria … nr. …. (f. 6) emise anterior nu intra in sfera de incidenta a acestui contract.
Instanta retine ca, contractul nr. …….. are un numar de 4 articole, primul precizand obiectul si anume asigurarea de catre reclamanta in calitate de prestator a serviciului de transport persoane cu autocar pe ruta Tulcea – Trestenic, al doilea faptul ca motorina si eventuale reparatii sunt se vor suporta de catre prestator, iar al treilea faptul ca contravaloare serviciilor de transport persoane este in suma de 629, 74 lei, al patrulea faptul ca achitarea serviciilor se va face in termen de zile de primirea facturii prin ordin sau numerar, nerespectarea acestui termen duce la plata de penalitati de 0, 15/zi din suma datorata.
Intrucat contractul nu are o durata determinata, neexistand nici o clauza in acest sens, instanta apreciaza ca acest contract este unul cu executie imediata si a avut ca obiect un singur transport de persoane pe un pret determinat de 629, 74 lei.
Pentru a ajunge la aceasta concluzie instanta a avut in vedere faptul ca facturile emise de catre reclamanta dupa data de …….. sunt fiecare in valoare diferita (1290 lei si 1800 lei) prin urmare nu se poate sustine ca o cursa ……… are o valoare fixa de 629, 74 lei urmand a se aplica acest contract pe o durata nederminata.
De asemenea, potrivit art. 984 Cod civil conventia nu cuprinde decat lucrurile asupra carora se pare ca partile si-au propus a contracta, oricat de generali ar fi termenii cu care s-a incheiat, prin urmare in lipsa unui termen in care contractul urmeaza a-si produce efectele, instanta apreciaza ca acesta guverneaza relatiile contractuale dintre parti cu privire la o singura cursa ………… pe un pret fix, determinat de 629, 74 lei.
Astfel, in cauza, instanta retine ca, desi intre parti nu s-a intocmit un contract, ca si instrumentum probationis pentru relatiile comerciale invocate in prezentul litigiu, negotium iuris a luat nastere prin aceea ca oferta si acceptarea acesteia sunt concordante, prin acceptarea la plata de catre parata a facturilor mentionate.
In temeiul dispozitiilor art. 46 Cod comercial, factura reprezinta un inscris sub semnatura privata ce face dovada existentei actului juridic si executarii operatiunii ce constituie obiectul ei impotriva destinatarului, in cauza, acceptarea facturilor fiind expresa, prin semnarea acestora de catre societatea parata, imprejurare ce echivaleaza cu o manifestare de vointa neindoielnica ce atesta vointa paratei de a accepta facturile mentionate.
Mai mult facturile fiscale seria …. nr. …….. (f. 5), seria …… nr. …… (f. 5) au fost achitate integral de catre debitoare prin O.P…. din data de …….. astfel cum rezulta din extrasul de cont nr. ….. din ……….. (f. 8), restul facturilor fiind doar partial achitate.
Astfel, din factura fiscala seria ….. nr. …….. (f. 6) a fost achitata prin O.P. nr. ……. suma de 1000 lei, prin O.P. nr. ……. suma de 1500 lei, prin O.P. nr. ……… suma de 500 lei, prin O.P. nr. ………. suma de 700 lei astfel cum rezulta din extrasul de cont nr. …….. (f. 9), extrasul de cont nr. …….. (f. 10), extrasul de cont nr. …….. (f. 11), extrasul de cont nr. ….. (f. 12).
Din factura fiscala, seria …… nr. …………… (f. 7) a fost achitatata suma de 1500 lei astfel cum rezulta din extrasul de cont nr. ..din …. (f. 13).
Mai mult, parata avand cuvantul pe fond, a recunoscut in instanta debitul solicitat de reclamanta insa in cuantum de 1900 lei.
Cu privire la sustinerea paratei conform careia semnaturile existente pe facturi sunt diferite desi la numele delegatului apare aceeasi persoana ……, instanta apreciaza ca semnatura la facturile fiscale seria ….. nr. …….. (f. 7), seria ……….. nr. ….. (f. 7) este identica, la numele delegatului fiind trecuta …. iar la factura seria … nr. …. (f. 6) semnatura este diferita ca si numele delegatului care a efectuat-o respectiv ……….
Instanta nu va retine sustinerea paratei cu privire la numarul km parcursi, intrucat foile de parcurs aflate la dosarul cauzei contin pe verso totalul km parcursi zilnic, confirmati si aprobati prin semnatura de parata – beneficiar. Mai mult, parata nu a probat conform art. 1169 Cod civil sustinerile sale pe acest aspect.
Instanta retine caracterul cert al creantei, in conformitate cu dispozitiile art. 379 alin. 3 Cod procedura civila, existenta acesteia rezultand din facturile mentionate, precum si caracterul lichid, astfel cum este stabilit de art. 379 alin. 4 Cod procedura civila, catimea creantei fiind determinata si rezultand din inscrisuri insusite de parti, respectiv facturile fiscale enumerate mai sus.
Fata de cele de mai sus, instanta urmeaza a retine ca, s-a facut dovada existentei in patrimoniul reclamantei a unei creante certe, lichide si exigibile in cuantum de 2508, 15 lei, care este constatata prin facturile fiscale seria ……. nr. ………. (f. 6), seria …. nr. …. (f. 7), seria ………. nr. ……. (f. 7) insusite de parata.
Pe cale de consecinta, instanta va admite cererea pe acest capat de cerere si va obliga parata la plata sumei de 2508, 15 lei, reprezentand contravaloare facturi neachitate.
Referitor la cel de-al doilea capat de cerere, astfel cum a fost el precizat, privind obligarea societatii parate la plata penalitatilor de intarziere in cuantum de 2508, 15 lei, instanta retine ca este neintemeiat si urmeaza a-l respinge ca atare.
Astfel, temeiul legal invocat de catre reclamanta este art. 4 din Cap. IV din contract, in baza caruia a calculat penalitati de 0, 15 % pe fiecare zi de intarziere, ori asa cum s-a aratat mai sus contractul nr. ……. nu este aplicabil raporturilor comerciale derulate ulterior.
Totodata va retine ca, in cauza, s-a facut si dovada indeplinirii de catre reclamanta a procedurii concilierii directe, reglementata de dispozitiile art. 7201 Cod procedura civila.
In baza art. 274 Cod procedura civila si avand in vedere solutia de admitere in parte a actiunii astfel cum a fost precizata instanta va obliga parata la plata catre reclamanta a cheltuielilor de judecata in cuantum de 443, 62 lei reprezentand taxa de timbru (192, 12 lei) si timbru judiciar (1, 5 lei), onorariu avocat (250 lei).

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro