404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plangere contraventionala

SENTINTA CIVILA NR. 2573
Sedinta publica de la 13 Octombrie 2008

Deliberand asupra cauzei civile de fata retine urmatoarele:
Prin plangerea introdusa pe rolul instantei la data ….. si inregistrata sub numarul …. petenta …….. solicitat anularea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria ….. nr. ….. din ……
In motivarea plangerii, petenta a invocat exceptia lipsei calitatii de contravenient (procesual pasive) aratand ca nu poate fi subiect activ al contraventiei ce i se imputa intrucat nu are calitatea de angajat al …….. si nici acea e lichidator judiciar al acesteia, calitatea de lichidator judiciar apartinand societatii civile profesionale de insolventa ……
Petenta a mai invocat exceptia nulitatii procesului verbal de contraventie deoarece nu sunt respectate prevederile art. 16 si art 17 din Ordonata Guvernului nr. 2/2001, procesul verbal necuprinzand ca si mentiune obligatorie in cazul persoanei juridice denumirea si sediul acesteia.
S-a mai aratat ca ….. se afla in procedura speciala a insolventei, legea care se aplica fiind deci legea speciala a insolventei, respectiv procedura falimentului, neavand obligatia de a depune situatia anuala la …..
In procedura insolventei, din perspectiva legislatiei fiscale, prin responsabilitatea lichidatoruui judiciar se intocmeste un bilant la deschiderea procedurii insolventei si un bilant de inchidere a procedurii in conformitate cu prevederile legii insolventei si nicidecum situatii financiare anuale.
S-a mai precizat de catre petenta ca la data intocmirii procesului verbal de contraventie – ……….. – societatea debitoare nu mai avea capacitate de folosinta, fiind radiata din evidentele ……, astfel cum s-a dispus prin Hotararea pronuntata de judecatorul sindic la data de …….., in dosarul nr. ……… al ……
In drept, s-au invocat prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001.
In dovedirea plangerii, petenta a depus la dosarul cauzei in copie procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria ……. nr…. din … (f. 4), informati despre dosarul ….. (f. 5).
Actiunea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar conform dispozitiilor art. 36 din Ordonanta Guvernului nr.2/2001 raportat la cele ale art. 15 lit. i din Legea nr.146/1997.
La data de …., intimata a depus intampinare, prin care a solicitat respingerea plangerii contraventionale formulate de catre petenta ca nefondata si mentinerea procesului verbal ca fiind legal si temeinic.
In motivare intampinarii a aratat ca, conform Normelor Ministerului Economiei si Finantelor privind intocmirea de catre agentii economici a situatiei financiare la ….., art. 3 prevede ca persoanele juridice care nu au desfasurat activitate de data infiintarii pana la sfarsitul anului nu intocmesc situatii financiare urmand sa depuna o declaratie in acest sens, pe propria raspundere, la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, care sa cuprinda toate datele de identificare ale societatii. Nerespectarea reglementarilor emise de catre Ministerul Economiei si Finantelor cu privire la depunerea la unitatile teritoriale a situatiilor financiare anuale constituie contraventie potrivit art. 41 alin. 2 lit. e din Legea nr. 82/1991.
Intimata a mai aratat ca nu exista nici o cauza de nulitate absoluta, fiind respectate prevederile art. 17 din Ordonanta Guvernului 2/2001.
In drept, au fost invocate dispozitiile art. 115-118 Cod procedura civila, Legea nr. 82/1991 si Ordonanta Guvernului 2/2001.
Prin Incheierea din data de 8.10.2008 instanta a respins exceptia lipsei calitatii procesuale de contravenient si a calificat exceptia lipsei nulitatii procesului verbal de contraventie ca o aparare de fond urmand a fi analizata prin hotarare, intrucat aspectele sesizate de petenta nu reprezinta o veritabila exceptie de procedura de natura sa duca la respingerea actiunii sau la intarzierea judecatii ci dimpotriva la admiterea actiunii.
In baza art. 167 a incuviintat proba cu inscrisuri apreciind-o ca fiind pertinenta, concludenta si utila solutionarii cauzei.
Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:
Prin procesul-verbal de contraventie seria …….. din data de …… incheiat de catre intimata ………, …….. a fost sanctionat cu amenda contraventionala in cuantum de 400 lei pentru savarsirea faptei prevazute de art. 41 alin. 2 lit. e din Legea contabilitatii nr. 82/1991
S-a retinut in sarcina petentei faptul ca nu a depus situatia financiara anuala la 31.12.2007 la ……… conform situatiei centralizatoare a agentilor economici care nu au depus rapoartele la data de …….. de ………….
Fiind investita, potrivit art. 34 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu verificarea legalitatii si temeiniciei procesului-verbal, instanta constata urmatoarele:
Sub aspectul legalitatii procesului-verbal, instanta retine ca acesta a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor prevazute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 cuprinzand toate mentiunile prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii absolute.
Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanta retine ca petenta a facut dovada existentei unei alte situatii de fapt decat cea retinuta in sarcina sa prin procesul-verbal de contraventie.
Astfel, in dosarul nr. …….. (numar in format vechi …) al …… la data de ………, in temeiul art. 3 pct. 24 al. 1 si art. 33 al. 6 din Lg. 85/2006, a fost dispusa deschiderea procedurii de insolventa fata de debitoarea ………, si a fost desemnat in calitate de administrator judiciar ……….. Constanta. La data de …….. s-a aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune intrarea debitoarei in faliment, s-a dispus intrarea societatii debitoare in procedura falimentului si a fost desemnat in calitate de lichidator ………
Prin Sentinta civila nr…. din …. pronuntata in dosarul nr. …. (numar in format vechi …..) s-a dispus inchiderea procedurii de insolventa in ceea ce o priveste pe debitoarea …………. . si s-a dispus radierea acesteia din evidentele ………….
In primul rand, potrivit art. 42 alin. 6 din Legea nr. 82/1991, amenda contraventionala prevazuta pentru fapta ce se circumscrie art. 41 pct. 2 lit. e din acelasi act normativ se suporta de persoanele vinovate.
Textul de lege mai sus-mentionat nu distinge intre persoana fizica si cea juridica, de unde rezulta ca sanctiunea poate fi aplicata oricareia dintre acestea, in conditiile in care se stabileste vinovatia acesteia.
Pe de alta parte, intrucat obligatia depunerii situatiei financiare revine lichidatorului, iar aceasta calitate a fost atribuita persoanei juridice … ……. …, aceasta avea obligatia depunerii situatiei financiare, iar vinovatia i-ar incumba acesteia.
Fata de aceste considerente, instanta apreciaza ca petenta nu are calitatea de subiect activ al contraventiei retinute prin procesul-verbal contestat, astfel incat, considera ca procesul-verbal nu este temeinic.
In al doilea rand, potrivit disp. art. 41 pct. 2 lit. e din Legea nr. 82/1991, « intocmirea si depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor a situatiilor financiare periodice sau a raportarilor contabile stabilite potrivit legii;” constituie contraventie, raspunderea revenind administratorului societatii.
Totodata, in baza art. 27 alin. 5 din Legea 82/1991 , „Exercitiul financiar al unei persoane juridice care se lichideaza incepe la data incheierii exercitiului financiar anterior si se incheie in ziua precedenta datei cand incepe lichidarea. Perioada de lichidare este considerata un exercitiu financiar, indiferent de durata sa. ”
Prin urmare, tinand cont de faptul ca lichidarea societatii respective a inceput la data de …, fiind in curs si la data de …., instanta apreciaza ca nu exista obligatia depunerii situatiei financiare la care face referire textul legal mai sus-citat, la data indicata de intimata, astfel incat nu au fost incalcate disp. art. 41 alin. 2 lit. e din Legea nr. 82/1991.
Prin urmare, rezulta ca nici petenta si nici lichidatorul judiciar nu aveau obligatia depunerii situatiei financiare la acea data, raspunderea contraventionala neincumbandu-i petentei, fiind rasturnata astfel, prezumtia de veridicitate cu privire la situatia de fapt retinuta in procesul-verbal de constatare a contraventiei de catre agentii constatatori.
In temeiul art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, avand in vedere ca legalitatea si temeinicia sunt doua conditii prevazute cumulativ pentru procesul-verbal de contraventie, instanta apreciaza ca plangerea dedusa judecatii este intemeiata si, in consecinta, urmeaza a o admite, anuland procesul-verbal si exonerand-o pe petenta de plata amenzii aplicate prin actul de constatare.
Va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro