404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plangere contraventionala

SENTINTA CIVILA Nr. 2679
Sedinta publica de la 20 Octombrie 2008

Deliberand asupra cauzei comerciale de fata, retine urmatoarele:
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul … in data de …, reclamanta ….. a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa oblige parata …… la plata sumei de 1.006,57 lei reprezentand contravaloare tarife portuare si cheltuielile de judecata efectuate in prezenta cauza.
In sustinerea cererii introductive, reclamanta invedereaza instantei faptul ca in perioada …., unitatile fluviale aflata in operarea societatii parate au stationat in portul …., in zona de jurisdictie a companiei nationale, reclamanta emitand facturi pentru serviciile pe care i le-a prestat paratei si care nu au fost achitate de parata.
In drept, reclamanta invoca disp. art. 986 C.civ si HG nr. 518/1998, modificata si completata.
In sustinerea pretentiilor formulate, reclamanta depune la dosarul cauzei inscrisuri: lista cu tarifele practicate de …. valabile in perioada …- filele 4-5 dosar, lista cu tarifele practicate de …. valabile in perioada …..filele 6-7 dosar, instructiuni privind aplicarea tarifelor- filele 8-15 dosar, factura nr. ….- fila 16 dosar, raportul nr. …- fila 17 dosar, factura nr. …. DOSAR, raportul nr. ….r, convocare conciliere- fila 20 dosar, proces-verbal de conciliere- fila 21 dosar.
Parata, legal citata, nu a formulat intampinare, dar a depus o serie de inscrisuri in aparare, respectiv: ordinul nr. …..- filele 32-34 dosar, adresa nr. …..- fila 35 dosar, adresa nr. ….- fila 36 dosar, adresa nr. ….- fila 37 dosar, adresa nr. ….- fila 38 dosar, certificatul de urbanism nr. …..- fila 39 dosar, adresa nr. …- fila 44 dosar, adresa nr. …………..- fila 49 dosar.
Actiunea este legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 87 lei, conform art. 2 alin.1 lit.c din Legea 146/1997 si timbru judiciar de 3 lei, conform art. 3 alin.2 din OG 32/1995.
Instanta a incuviintat proba cu inscrisuri solicitate de parti.
Deliberand asupra cauzei comerciale de fata, constata urmatoarele:
Conform art. 6 din Statutul Companiei Nationale „Administratia Porturilor Dunarii Maritime” – S.A. Galati, reclamanta asigura tuturor solicitantilor serviciile publice portuare, direct sau prin concesionare (- pct.2) si asigura utilizarea de catre terti a infrastructurilor de transport fluvial, bunuri proprietate publica a statului, prin contracte de concesiune, inchiriere sau prin asociere (conform pct.4 al aceluiasi articol).
In cauza, pretentiile reclamantei vizeaza serviciile portuare prestate de aceasta unitatilor fluviale aflate in proprietatea sau operarea paratei, respectiv: ……………………ce a stationat in portul Tulcea in perioada ……………….
Sub aspectul serviciilor portuare pe care reclamanta pretinde ca le-a prestat paratei, instanta urmeaza sa faca o analiza diferita pe de o parte intre acostarea pontonului ……….. in zona ………… si acostarea unitatilor fluviale de transport in ………, iar pe de alta parte sub aspectul temeiului juridic al actiunii.
1) Sub aspectul acostarii unitatilor fluviale de transport in zona Faleza a portului Tulcea, parata nu recunoaste ca ar detine in operare sau proprietate ………..5, pentru care reclamanta a emis facturile nr. ………-fila 16 dosar si nr. …….. fila 18 dosar. In lipsa unei marturisiri simple din partea paratei, spontane sau provocate, care sa poata fi opusa acesteia si care sa isi produca efecte impotriva paratei, conform art. 1169 C.civ., sarcina de a proba ca unitatile fluviale de transport de mai sus sunt in proprietatea sau operarea paratei si ca acestea au stationat in portul Tulcea in perioada pentru care s-au emis facturile ………. fila 18 dosar revine reclamantului care face afirmatia. Or, in cauza reclamanta nu si-a indeplinit obligatia de proba, fapt pentru care instanta nu poate considera ca probata aceasta imprejurarea esentiala in nasterea obligatiei de care se prevaleaza reclamanta numai in baza rapoartele nr. ………., acte emise unilateral de catre societatea reclamanta si care nu pot naste obligatii in sarcina altei persoane, care nu a participat la intocmirea acestora, respectiv nu si-a manifestat consimtamantul cu privire la nasterea unei obligatii in sarcina sa. Pentru acestea apreciaza ca fiind neintemeiata pretentia reclamantei.
2) Sub aspectul acostarii pontonului … in zona .. a portului …. instanta retine ca in cauza sunt fapte necontestate de parti urmatoarele: ca pontonul acostare … se afla in operarea societatii parate, ca aceasta a fost amplasata in zona de jurisdictie a reclamantei si ca aceasta zona portuara aflata sub jurisdictia paratei nu putea face obiectul unui contract de inchiriere intre parti, fiind exceptata prin act administrativ de autoritate de la alocarea spre folosire din motive de siguranta in navigatie. Exista probe administrate in sustinerea acestor fapte necontestate, respectiv inscrisuri- Ordinul …- fila 33 dosar, adresa nr. …. fila 35 dosar (cuprinde marturisirea extrajudiciara a reclamantei in sensul ca … stationeaza in zona de risc pentru siguranta navigatiei si ca nu pot incheia un contract pentru acest amplasament), aspecte care fac credinta instantei sub aspectul veridicitatii lor.
3) Temeiul juridic al actiunii determina o analiza pe indeplinirea conditiilor legale cerute pentru promovarea unei astfel de actiuni. Astfel, reclamanta intelege sa isi fundamenteze pretentiile pe disp. art. 986 C.civ., care constituie sediul materiei pentru cvasi-contracte in dreptul roman.
Conditiile gestiunii de afaceri nu pot fi puse in discutie deoarece reclamanta, care ar avea calitatea de gerant in suprapunerea calitatii partilor din dreptul material pe dreptul procesual, nu a avut intentia de a efectua un act care sa profite intereselor geratului, atata timp cat in mod constant in raporturile dintre parti aceasta si-a mentinut pozitia de refuz de a incheia contractul din care sa se nasca dreptul de a folosi infrastructura portuara pentru parata si pozitia ca parata sa isi mute pontonul in zone supusa jurisdictiei acesteia din urma(aspecte care rezulta din adresa nr. …..
Nu devin incidente nici dispozitiile privind plata nedatorata, deoarece plata nedatorata vizeaza executarea unei obligatii de a da un bun individual determinat sau de gen, pe cand in cauza este vorba de executarea unei obligatii de a face de catre reclamanta, respectiv ca a prestat un serviciu portuar paratei, care insa se poate analiza numai in cadrul imbogatirii fara justa cauza.
Temeiul juridic al actiunii determina instanta sa analizeze conditiile actio de in rem verso- respectiv existenta unei diminuari a patrimoniului reclamantei,
existenta unei mariri a patrimoniului paratei pe seama patrimoniului reclamantei.
Obligatia de restituire ce revine paratei este dublu limitata, pe de o parte este obligat la a restitui in limita in care i s-a marit propriul patrimoniu, iar pe de alta parte este obligat a restitui in limita in care s-a micsorat patrimoniul reclamantei.
Sub acest aspect, reclamanta isi evalueaza pretentiile prin raportare la tarifele de utilizare a infrastructurii portuare, tarife aplicabile raporturilor contractuale dintre administratorul zonei portuare si beneficiarii infrastructurii portuare.
Insa, izvorul pretentiei reclamantei nu il constituie raspunderea contractuala, intre parti nefiind incheiat in fapt un contract pentru zona de amplasament a pontonului de acostare, pentru ca in aprecierea limitei in care patrimoniul reclamantei s-a micsorat sa se utilizeze tarifele stabilite pentru zone portuare aflate in administrarea reclamantei si care pot fi supuse exploatarii. De altfel, nici reclamantul nu isi intemeiaza pretentiile pe disp. art. 969 s.u. Ci, dimpotriva, zona in care era amplasat pontonul de acostament ……..era in afara zonei de exploatare a falezei portului Tulcea, asa cum rezulta din Ordinul …., fiind declarata zona de risc pentru navigatie. Or, fata de reglementarile administrative privind exploatarea zonei portului .., zona in care s-a aflat efectiv amplasat ….. nu ar fi putut fi folosita de alt agent economic potrivit scopului pentru care a fost alocata. Astfel ca prejudiciul produs reclamantei nu poate fi egal cu valoarea folosintei pentru zonele portuare destinate exploatarii si folosintei specifice si pentru care s-au stabilit tarifele portuare.
Pentru aceste considerente si prin raportare la disp art. 1169 C.civ., retinand ca sarcina probei revenea reclamantului, care, fata de specificul actiunii introduse, trebuia sa probeze cuantumul in care patrimoniul sau s-a micsorat pe baza patrimoniului paratei care s-a marit, instanta apreciaza ca neintemeiata pretentia reclamantei, urmand ca in baza art. 986 s.u. C.civ. sa o respinga ca neintemeiata.
In ce priveste cererea de obligare a paratei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de prezenta cauza, raportat la disp. art. 274 alin.1 C.pr.civ., instanta apreciaza ca nu se poate retine culpa procesuala in sarcina paratei din prezenta cauza fata de solutia data pe cererea introductiva de instanta, astfel ca urmeaza sa o respinga.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro