404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plangere contraventionala

Sentinta civila nr.2712
Sedinta publica din 21 octombrie 2008

Asupra actiunii civile de fata :
Prin plangerea inregistrata pe rolul instantei la data de ……………. inregistrata sub nr…….., petentul …………. a contestat procesul verbal seria …… nr……. intocmit la data de ………. de intimata ……………., solicitand anularea acestuia si exonerarea sa de la plata amenzii ce i-a fost aplicata.
In motivarea plangerii, petentul a aratat, in esenta, ca in data de …… nu se afla pe str. ………… si nu a adresat expresii vulgare si nu a jignit-o pe vecina sa ………. Precizeaza petentul ca dupa ora 14,00 s-a aflat in casa sa, cu familia.
Plangerea nu a fost motivata in drept.
Petentul a depus la dosar procesul verbal in copie si copie de pe decizia …………..
Intimata, legal citata nu a formulat intampinare, insa la solicitarea instantei a depus la dosar procesul verbal in original si raportul agentului constatator(filele 7-9).
In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri si proba testimoniala cu martorul …………., declaratie acestuia fiind consemnata si atasata la fila ……. din dosar.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele :
La data de ………. petentului i-a fost intocmit procesul verbal de constatare a contraventiei seria ……….nr……. prin care a fost sanctionat cu suma de …….. lei conform art.2 pct.1 din Legea nr.61/1991, republicata, privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, retinandu-se in sarcina sa ca la data de ………… orele 14,00, pe str. ….. i-a adresat cuvinte si expresii jignitoare de natura a provoca indignarea cetatenilor si lezarea demnitatii numitei ………..
Potrivit art.2 pct.1 din Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991 republicata, pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice : “Constituie contraventie savarsirea oricareia dintre urmatoarele fapte, daca nu sunt comise in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni: (1) savarsirea in public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta impotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace indignarea cetatenilor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora sau a institutiilor publice”.
In ceea ce priveste faptele, astfel cum au fost descrise de agentul constatator, instanta retine ca ele nu se circumscriu, integral, dispozitiilor legale, respectiv art.16 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
Verificand legalitatea procesului verbal contestat instanta constata ca acesta nu a fost dresat cu respectarea dispozitiilor prevazute de lege. Astfel, instanta retine faptul ca potrivit art.16 alin.7 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, in momentul incheierii procesului verbal agentul constatator este obligat sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile trebuie consemnate distinct in procesul-verbal la rubrica „Alte mentiuni”, sub sanctiunea nulitatii procesului-verbal.
Faptul ca petentul a semnat procesul-verbal nu atrage automat concluzia ca petentul nu a avut obiectiuni, ci numai faptul ca a luat la cunostinta de acest proces verbal si ca i s-a inmanat un exemplar al acestuia.
In lipsa inscrierii la rubrica mentionata a obiectiunilor sau a lipsei acestora, instanta nu poate verifica daca i s-a adus la cunostinta petentului acest drept, drept menit sa garanteze dreptul la aparare al petentului.
Avand in vedere ca nulitatea despre care face vorbire art.16 alin. 7 este o nulitate expresa, aceasta exonerandu-l petent de a mai face dovada vatamarii ce i s-a adus prin nerespectarea dispozitiilor legale, vatamarea prezumandu-se, instanta va admite plangerea petentului si va dispune anularea procesului verbal contestat.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro