404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plangere Contraventionala

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 486

Şedinţa publică de la 16 Februarie 2009

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 18.12.2008 sub dosar nr.6167/327/2008, petenta _, în contradictoriu cu intimatul _, a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună anularea procesului-verbal de contravenţie seria A/200 nr.0208260/27.11.2008, precum şi exonerarea de plata amenzii ce i-a fost aplicată prin acest proces-verbal, cu cheltuieli de judecată.

În fapt, petenta a învederat că sancţiunea contravenţională a fost aplicată în mod greşit, ea neputând fi subiectul contravenţiei prevăzute de art.41 alin.2 din Legea nr.82/1991 întrucât nu îi incumba obligaţia de a depune situaţia financiară la data de 30.06.2008 pentru SC TERATEST SRL, neavând calitatea de lichidator al acestei societăţi.

Totodată, a mai arătat petenta că deşi fapta contravenţională reţinută de agentul constatator în sarcina sa este „nedepunerea raportării contabile la 30.06.2008” la intimată pentru SC TERATEST SRL, în ceea ce priveşte temeiul legal şi sancţiunea, agentul constatator a indicat temeiul legal pentru o altă faptă contravenţională, aplicând o sancţiune pentru o altă faptă contravenţională.

A mai precizat petenta că, având în vedere dispoziţiile art.16 din OG nr.2/2001, fapta ce se reţine şi în raport de care înţelege să îşi facă apărările este cea descrisă de agentul constatator, respectiv „nedepunerea raportării contabile la 30.06.2008 la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea pentru SC TERATEST SRL”.

Petenta a mai învederat că fapta reţinută în sarcina sa prin procesul-verbal nu există întrucât, potrivit sentinţei civile nr.2581/13.09.2006 pronunţată de către Tribunalul Tulcea în dosarul nr.3/2006, SC TERATEST SRL se află în lichidare încă din data de 13.09.2006, iar conform dispoziţiilor art.27 al.5 din Legea nr.82/1991 perioada de lichidare este considerată un exerciţiu financiar, indiferent de durata sa. Or, având în vedere că procedura lichidării s-a încheiat, la data de 12.09.2008, prin sentinţei civile nr.2048/12.09.2008 pronunţată de către Tribunalul Tulcea s-a dispus închiderea falimentului şi radierea societăţii, nu exista obligaţia întocmirii şi depunerii situaţiei financiare la 30.06.2008 la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea.

În drept petenta şi-a întemeiat plângerea pe dispoziţiile Legii nr.82/1991, OG nr.2/2001; Legea nr.85/2006 şi Codul de procedură civilă.

În conformitate cu dispoziţiile art.36 din OG nr.2/2001 şi art.15 lit. i) din Legea nr.146/1997 plângerea contravenţională este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

În temeiul art.242 al.2 Cod procedură civilă s-a cerut de către petentă judecarea cauzei şi în lipsa părţilor.

În dovedirea plângerii petenta a depus la dosar următoarele înscrisuri: procesul-verbal de contravenţie seria A/200 nr.0208260/27.11.2008 (f.5); sentinţei civile nr.2581/13.09.2006 pronunţată de către Tribunalul Tulcea (f.6-8); sentinţei civile nr.2048/12.09.2008 pronunţată de către Tribunalul Tulcea (f.9), adresă nr.3311/07.08.2008 (f.10), certificat de înregistrare nr.RSP 0269 (f.11); declaraţie privind transferul clientelei şi a portofoliului activităţilor de insolvenţă (f.12); practică judiciară (f.13-19).

La data de 05.01.2009 intimata a depus întâmpinare la dosar solicitând respingerea plângerii contravenţionale ca nefondată, precum şi menţinerea procesului-verbal de contravenţie contestat, ca fiind temeinic şi legal.

În fapt, intimata a învederat că, urmare a analizei centralizatoare a agenţilor economici care nu au depus la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea a situaţiilor financiare anuale la data de 30.06.2008, s-a constatat că petenta, în calitate de lichidator la SC TERATEST SRL, nu a depus această situaţie, încălcând dispoziţiile art.41 al.2 lit.g din Legea nr.82/1991, motiv pentru care petenta a fost sancţionată cu amendă în valoare de 100 lei.

Tot astfel, a mai arătat intimata că potrivit Ordinului nr.1958/2008 emis de Ministerul Economiei şi Finanţelor, petenta avea obligaţia de a depune o declaraţie pe propria răspundere la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor din care să rezulte că societatea nu a desfăşurat activitate, obligaţie pe care petenta nu şi-a îndeplinit-o.

În drept, intimata a invocat dispoziţiile art.115-118 Cod procedură civilă, Legea nr.82/1991.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria A/200 nr.0208260 din data de 27.11.2008 petenta _ a fost sancţionată cu amendă contravenţională în cuantum de 100 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art.41 alin.2 lit.g din Legea nr.82/1991.

S-a reţinut în procesul-verbal că petenta nu a depus la data de 30.06.2008 la Direcţia Generală a Finanţelor Publice raportarea contabilă pentru SC TERATEST SRL, conform situaţiei centralizatoare a agenţilor care nu au depus raportare la 30.06.2008.

Conform art. 34 din OG nr. 2/2001 instanţa analizează legalitatea şi temeinicia procesului-verbal şi hotărăşte asupra sancţiunii aplicate.

Sub aspectul legalităţii, instanţa apreciază că fapta, astfel cum a fost descrisă de către agentul constatator, nu se circumscrie dispoziţiilor art.16 din OG nr.2/2001. Astfel, deşi prin procesul-verbal de contravenţie contestat s-a reţinut în sarcina petentei ca faptă contravenţională nedepunerea raportării contabile la data de 30.06.2008, s-a indicat ca temei de drept art.41 alin.2 lit.g din Legea nr.82/1991, care se referă la o altă faptă, respectiv nedepunerea declaraţiei de inactivitate, aplicându-se minimul sancţiunii corespunzătoare acestei din urmă fapte, respectiv 100 lei.

Nefiind prevăzută sub sancţiunea nulităţii exprese, încadrarea greşită a faptei contravenţionale reţinute în sarcina petentei poate duce la anularea procesului-verbal de contravenţie numai în condiţiile art.105 alin.2 Cod procedură civilă, respectiv numai în situaţia în care se dovedeşte existenţa unei vătămări, suferite de către petentă, ce nu poate fi înlăturată decât prin anularea procesului-verbal. Or, având în vedere că petentei i-a fost aplicată o sancţiune sub minimul prevăzut pentru fapta contravenţională reţinută în procesul-verbal, astfel cum a fost descrisă de către agentul constatator, instanţa constată că petenta nu a fost prejudiciată, nesuferind nicio vătămare.

În ceea ce priveşte temeinicia procesului-verbal de contravenţie, instanţa constată că situaţia de fapt reţinută în procesul-verbal nu corespunde realităţii.

Potrivit dispoziţiilor Legii nr.82/1991, răspunderea pentru nedepunerea situaţiilor financiare şi a raportărilor contabile pentru o societate comercială revine administratorului acesteia.

Tot astfel, conform art. 42 al.6 din Legea nr.82/1991 amenzile contravenţionale se suportă de persoanele vinovate.

Prin sentinţei civile nr.2581/13.09.2006 pronunţată de către Tribunalul Tulcea în dosarul nr.3/2006, s-a dispus deschiderea falimentului faţă de SC TERATEST SRL. Totodată, a fost desemnat în calitate de lichidator SC CONTINVEST SRL, al cărui portofoliu al activităţilor de insolvenţă a fost preluat, ca urmare a reorganizării profesiei de lichidator judiciar conform OUG nr.86/2006, de către CONTINVEST INSOLVENŢĂ IPURL. Prin sentinţa civile nr.2048/12.09.2008 pronunţată de către Tribunalul Tulcea s-a dispus închiderea falimentului şi radierea societăţii.

Faţă de cele expuse mai sus, instanţa apreciază că în mod greşit a fost sancţionată petenta, ea neavând calitatea de lichidator al SC TERATEST SRL, obligaţia de a depune situaţiile financiare şi raportările contabile revenind persoanei juridice CONTINVEST INSOLVENŢĂ IPURL. Împrejurarea că petenta Potop Angela este asociat coordonator al persoanei juridice CONTINVEST INSOLVENŢĂ IPURL nu este de natură a atrage răspunderea contravenţională a petentei pentru nedepunerea situaţiilor financiare, această obligaţie revenind în exclusivitate persoanei juridice lichidatoare.

Totodată, instanţa mai reţine că potrivit Ordinului nr.1958/2008 emis de Ministerul Economiei şi Finanţelor, operatorii economici, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate, au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30.06.2008 la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor. Persoanele juridice care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30.06.2008 nu întocmesc raportări contabile la 30.06.2008, lor incumbându-le obligaţia de a depune o declaraţie pe proprie răspundere la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, care să cuprindă toate datele de identificare a entităţii.

Totodată, se mai menţionează în Ordinul nr.1958/2008 că nu au obligaţia de a întocmi şi depune raportare contabilă la 30.06.2008 nici persoanele juridice aflate în curs de lichidare, acestea trebuind să depună, însă o declaraţie similară celei depuse de persoanele juridice ce nu au desfăşurat activitate.

Rezultă, aşadar, din interpretarea acestor dispoziţii, că, întrucât SC TERATEST SRL se afla în proces de lichidare la aceea dată, nu exista obligaţia pentru CONTINVEST INSOLVENŢĂ IPURL, în calitate de lichidator al acestei societăţi, de a depune raportare contabilă, ci aceea de a depune o declaraţie similară celei depuse de persoanele juridice care nu au desfăşurat activitate.

Instanţa mai reţine că potrivit art.27 al.5 din Legea nr.82/1991, „exerciţiul financiar al unei persoane juridice care se lichidează începe la data încheierii exerciţiului financiar anterior şi se încheie în ziua precedentă datei când începe lichidarea. Perioada de lichidare este considerată un exerciţiu financiar, indiferent de durata sa.” În consecinţă, având în vedere că lichidarea societăţii SC LCD PROD SRL a început la data de 13.09.2006 şi având în vedere că procedura lichidării s-a încheiat la data de 12.09.2008, instanţa apreciază că nu exista obligaţia întocmirii şi depunerii raportării contabile la 30.06.2008.

În concluzie, instanţa constată că în mod greşit agentul constatator a procedat la sancţionarea petentei, ea neavând calitatea de subiect activ al contravenţiei reţinute în sarcina sa. Totodată, instanţa apreciază că fapta contravenţională, astfel cum a fost descrisă de către agentul constatator în procesul-verbal de contravenţie nu există.

Faţă de considerentele expuse mai sus, instanţa va admite plângerea contravenţională, apreciind-o ca fiind întemeiată, urmând a dispune anularea procesului-verbal de contravenţie seria A/200 nr.0208260 din data de 27.11.2008.

În temeiul art.274 Cod procedură civilă, având în vedere culpa procesuală a intimatei, care a procedat la întocmirea unui proces-verbal nerespectând dispoziţiile legale, instanţa va obliga intimata la plata către petentă a sumei de 238 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu apărător.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro