404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plangere contraventionala

SENTINŢA CIVILĂ NR. 376

S-a luat în examinare, în vederea pronunţării, plângerea contravenţională formulată de petenta S.C. ……S.R.L., ……. în contradictoriu cu ………….şi împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria CC nr. ……..

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 29 ianuarie, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

În vederea deliberării, instanţa a amânat pronunţarea cauzei la această dată şi a hotărât următoarele:

JUDECĂTORIA :

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei …… la data de ……….. sub nr. ……., petenta S.C………. SRL a solicitat instanţei, în contradictoriu cu ………..anularea procesului-verbal seria CC nr. ……

În motivarea în fapt, petentul a arătat că a fost sancţionat contravenţional prin procesul-verbal contestat, însă nu sunt întrunite elementele constitutive ale contravenţiei, iar în subsidiar solicită aplicarea unui avertisment.

Cererea nu a fost motivată în drept.

În dovedirea plângerii s-a depus procesul-verbal de constatare a contravenţiei ( f. 3).

Acţiunea este scutită de taxă judiciară de timbru potrivit art.36 din O.G. nr.2/2001 şi de timbru judiciar potrivit art. 1 alin.2 din O.G. nr. 32/1995.

Intimata nu a depus întâmpinare în cauza deşi a fost citată cu această menţiune.

În probaţiune, în temeiul art. 167 C.proc.civ. raportat la art. 34 din O.G. nr. 2/2001, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri, fiind depuse în acest sens procesul-verbal de constatare a contravenţiei( f. 3), raportul agentului constatator ( f. 8 ), adresa nr……….

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :

Prin procesul-verbal seria CC nr. ……………, a fost sancţionată petenta S.C. …….. SRL întrucât la data de …….., în calitate de deţinător al autocamionului …….. la solicitarea scrisă a Poliţiei rutiere ……… prin adresa nr …… nu a comunicat în termenul legal identitatea persoanei căreia i-a încredinţat autovehiculul sus menţionat la data de 11.10.2008, ora 11.15 pentru a-l conduce pe drumurile publice din Judeţul ……. săvârşind contravenţia prevăzută de art. 39 din OUG nr. 195/2002 şi sancţionată de art. 105 pct. 10 din OUG nr. 195/2002.

Pentru această faptă petentului i s-a aplicat o amendă în cuantum de 2700 lei.

În soluţionarea plângerii contravenţionale trebuie observate prevederile art. 34 din O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, potrivit cărora instanţa sesizată cu soluţionarea unei plângeri contravenţionale verifică legalitatea şi temeinicia procesului-verbal, scop în care ascultă pe cel care a făcut plângerea contravenţională şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat şi administrează orice alte probe prevăzute de lege.

Având în vedere că prin decizia pronunţată în cauza Anghel c. România, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a înlăturat prezumţia deplină, absolută, irefragrabilă de legalitate a unui proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei şi pentru a acorda în mod real, efectiv petentului dreptul la un proces echitabil instanţa apreciază că se pot administra probe în înţelesul dispoziţiilor Codului de procedură civilă, pentru a exista posibilitatea părţilor litigante de a dovedi pe de o parte că starea de fapt este alta decât cea reţinută în procesul verbal atacat, în cazul petentului contraveniente, respectiv că starea de fapt este cea reţinută de agentul constatator, în cazul intimatului.

Cercetând procesul-verbal de constatare a contravenţiei sub aspectul legalităţii întocmirii şi observând înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanţa constată că procesul-verbal seria CC nr. …….., încheiat de intimată cuprinde toate menţiunile prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 sub sancţiunea nulităţii absolute.

Relativ la temeinicia procesului-verbal de constatare a contravenţiei, instanţa va avea în vedere probele administrate în cauză.

Astfel din raportul agentului constator rezultă că aparatul radar a înregistrat autocamionul …….. cu viteză peste limita legală.

Acest fapt rezultă şi din captura video depusă la dosar ( f. 15 ) , din care rezultă viteza de 70 km/ în localitate.

Prin adresa nr. …….. petentei i s-a solicitat să comunice în termen de 5 zile datele de identificare ale persoanei care la data de 11.10.2008, ora 11.15, a condus autovehiculul ……… Adresa a fost primită de petenta S.C. ……….…S.R.L., aşa cum rezultă din confirmarea de primire depusă la dosar la fila 10. Potrivit art. 39 din OUG nr. 195/ 2002, « proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul este obligat să comunice poliţiei rutiere, la cererea acesteia şi în termenul solicitat, identitatea persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice ».

Intimata a repetat solicitarea adresată petentei prin adresa nr. de petentă aşa cum rezultă din confirmarea de primire depusă la dosar la fila 13.

Cum petenta S.C……….. nu şi-a îndeplinit obligaţia, a săvârşit contravenţia prevăzută la art. 105 pct. 10 din O.U.G. nr. 195/ 2002, « necomunicarea, în termen, la cererea poliţiei rutiere, a identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice ».

În ceea ce priveşte individualizarea sancţiunii contravenţionale, potrivit art. 21 alin. 3 din OG nr. 2/ 2001 ’’sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal”.

Văzând dispoziţiile art.105 din OUG nr. 195/2002 care prevede că fapta contravenţională se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a V-a de sancţiuni (de la 21 la 100 puncte-amendă ), de faptul că intimata a trimis două adrese petentei care a refuzat să răspundă, că autocamionul circula cu o viteză de 70 km/h în localitate, prezentând din acest punct de vedere un pericol grav pentru circulaţie instanţa reţine că aplicarea a 50 puncte amendă reprezintă o corectă individualizare a sancţiunii.

Având în vedere considerentele reţinute anterior instanţa apreciază că procesul-verbal seria CC nr. este legal şi temeinic, astfel încât va respinge cererea petentei S.C. …………..S.R.L. ca neîntemeiată.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro