404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Plangere contraventionala

SENTINŢA CIVILĂ NR. 377

S-a luat în examinare în vederea pronunţării, plângerea contravenţională formulată de petenta S.C. ….S.R.L. , .în contradictoriu cu intimata ……., şi împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria …….

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 29 ianuarie 2009, cele declarate de părţi fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

În vederea deliberării, instanţa a amânat pronunţarea cauzei la această dată şi a hotărât următoarele:

JUDECĂTORIA :

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei …..la data de 06.11.2008, sub nr. ….., petenta SC ………. SRL a solicitat instanţei, în contradictoriu cu ……. anularea procesului-verbal nr. ……. Prin sentinţa civilă nr….. din …. s-a dispus declinarea competenţei către Judecătoria ….., constituindu-se dosarul nr. ……..

În motivarea în fapt, petentul a arătat că a fost sancţionat contravenţional prin procesul-verbal contestat.

În fapt arată că desfăşoară activitate de piscicultură în amenajarea piscicolă ………. iar în urma repetatelor controale nu s-au constatat nerespectări ale legislaţiei de mediu.

Petenta invocă nulitatea absolută a procesului-verbal nr. …….in …., deoarece agenţii constatatori nu şi-au înscris numele în cuprinsul procesului verbal, aşa cum rezultă din nota de constatare.

În aceasta apar doi agenţi constatatori, iar în procesul verbal apare numai numele unuia dintre aceştia, fiind încălcate dispoziţiile art. 16 alin. 1 din OG nr. 2/ 2001 , fiind incidente dispoziţiile art. 17 din OG nr. 2 7 2001.

Pe fondul cauzei, petenta învederează faptul că fapta reţinută de reprezentanţii intimatei nu există, deoarece societatea ţine la zi evidenţa deşeurilor, fapt confirmat şi de agentul constatator al ……. cu ocazia efectuării a două controale în data de ……. Aceste date au fost furnizate şi agenţilor constatori care nu le-au luat în considerare, aplicând o amendă în cuantum de 3000 lei.

Petenta mai arată că existenţa corectitudinii evidenţei deşeurilor a fost confirmată de nenumăratele controale efectuate de organele de control, după cum rezultă din registrul unic de control pentru punctul de lucru ……

În drept au fost invocate prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

În dovedirea plângerii s-au depus, în copie, procesul-verbal de constatare a contravenţiei nr. …….

Acţiunea este scutită de taxă judiciară de timbru potrivit art. 36 din O.G. nr.2/2001 şi de timbru judiciar potrivit art. 1 alin.2 din O.G. nr. 32/1995 şi ale H.G. nr. 856/ 2002.

Intimata a depus întâmpinare în cauza solicitând respingerea cererii arătând că în data de 01.10.2008 organul de control a încheiat procesul-verbal nr. ….. întrucât societatea a încălcat dispoziţiile art. 9 lit. a din HG nr. 856/ 2002.

În ceea ce priveşte excepţia nulităţii absolute, intimata arată că nota de constatare reprezintă un act distinct de procesul verbal de contravenţie, iar potrivit art. 31 alin. 1 din OG nr. 2/ 2001 plângerea se face numai împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, nu şi împotriva notei de constatare.

Deoarece controlul s-a efectuat în baza deciziei nr. ….. eliberată de Comisarul General al Gărzii Naţionale de Mediu privind efectuarea în echipe formate din comisari din mai multe judeţe, în perioada ……. pe raza Judeţului …. notă de constatare nr. …….. ) fiind semnată de doi comisari aparţinând Comisariatelor Judeţene ………şi …….., întocmirea acestuia revenindu-i organului de control din …….

Din nota de constatare nr. …… ), precum şi din actele depuse rezultă că petenta nu a respectat prevederile HG nr. 856/ 2002, neţinând evidenţa gestiunii deşeurilor pe capitole: 1. Generarea deşeurilor, 2. Stocarea provizorie, tratarea şi transportul deşeurilor, 3. Valorificarea deşeurilor, 4. Eliminarea deşeurilor, aşa cum e prevăzută în Anexa nr.1 din HG nr. 856/ 2002. Intimata arată că procesul verbal îndeplineşte condiţia de temeinicie, iar petenta nu a reuşit să facă dovada unei alte situaţii de fapt decât cea reţinută prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei( f. 18), notă de constatare ……..

În drept, intimata a invocat dispoziţiile art. 115 şi urm. din c.proc.civ.

În dovedirea cererii s-au depus, în copie, procesul-verbal de constatare a contravenţiei nr. ………din ………..

În probaţiune, în temeiul art. 167 C.proc.civ. raportat la art.34 din O.G. nr. 2/2001, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri, fiind depuse în acest sens actele enunţate anterior.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele

Prin procesul-verbal nr. …….., a fost sancţionată petenta SC ……. SRL întrucât la de 01.10.2008, ora 14.00, nu a asigurat evidenţa gestiunii deşeurilor în conformitate cu prevederile legale pentru toate tipurile de deşeuri generate în urma desfăşurării activităţii, săvârşind contravenţia prevăzută de art. 9 lit. a din HG nr. 856/ 2002. Pentru această faptă petentului i s-a aplicat o amendă în cuantum de 3000 lei.

În soluţionarea plângerii contravenţionale trebuie observate prevederile art. 34 din O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, potrivit cărora instanţa sesizată cu soluţionarea unei plângeri contravenţionale verifică legalitatea şi temeinicia procesului-verbal, scop în care ascultă pe cel care a făcut plângerea contravenţională şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat şi administrează orice alte probe prevăzute de lege.

Având în vedere că prin decizia pronunţată în cauza Anghel c. România, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a înlăturat prezumţia deplină, absolută, irefragrabilă de legalitate a unui proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei şi pentru a acorda în mod real, efectiv petentului dreptul la un proces echitabil instanţa apreciază că se pot administra probe în înţelesul dispoziţiilor Codului de procedură civilă, pentru a exista posibilitatea părţilor litigante de a dovedi pe de o parte că starea de fapt este alta decât cea reţinută în procesul verbal atacat, în cazul petentului contraveniente, respectiv că starea de fapt este cea reţinută de agentul constatator, în cazul intimatului.

Cercetând procesul-verbal de constatare a contravenţiei sub aspectul legalităţii întocmirii şi observând înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanţa constată că procesul-verbal nr. …… încheiat de intimată cuprinde toate menţiunile prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 sub sancţiunea nulităţii absolute.

În ceea ce priveşte motivul de nulitate invocat, faptul că procesul verbal a fost semnat numai de unul dintre agenţii constatatori care au întocmit actul de constatare, instanţa îl va respinge din următoarele considerente:

Potrivit art. 15 alin. 1 din OG nr. 2/ 2001 „ Contravenţia se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, denumite în mod generic agenţi constatatori.” Agenţii constatatori fac parte, potrivit art. 10 din HG nr. 856/ 2002, din personalul împuternicit din cadrul autorităţii publice centrale de protecţie a mediului şi din cadrul autorităţilor publice teritoriale de protecţie a mediului. Cel care a completat şi semnat procesul verbal în calitate de agent constatator are calitatea descrisă anterior, fiind comisar al Gărzii Naţionale de Mediu.

Chiar dacă actul de constatare pe care se fundamentează procesul verbal este întocmit şi semnat de doi comisari, întocmirea procesului verbal numai de către unul dintre aceştia nu constituie motiv de nulitate fiind îndeplinite cerinţele legii.

În baza art. 17 „Lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.” Cum procesul verbal cuprinde aceste menţiuni, instanţa constată că acesta îndeplineşte condiţiile de legalitate.

În ceea ce priveşte temeinicia petenta a arătat că a ţinut evidenţa deşeurilor, în acest sens a depus copie de pe aceasta. În nota de constatare întocmită de comisarii de mediu se arată că, deşi unitatea a instituit registrul de evidenţă pentru gestionarea deşeurilor pe tipuri de deşeuri, acesta nu este în conformitate cu prevederile HG nr. 856/ 2002. În baza art. 1 din HG nr. 856/ 2002 „agenţii economici care generează deşeuri au obligaţia să ţină o evidenţă a gestiunii acestora, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 pentru fiecare tip de deşeu.” Potrivit anexei nr. 1 „evidenţa gestiunii deşeurilor” este organizată pe patru capitole : generarea deşeurilor; stocarea provizorie, tratarea şi transportul deşeurilor; valorificarea deşeurilor; eliminarea deşeurilor.

Din registrul de evidenţă al petentei rezultă că acesta a ţinut o evidenţă a deşeurilor, însă nu în conformitate cu dispoziţiile HG nr. 856/ 2002.

Din cele 4 capitole ale anexei nr. 1 în registrul petentei se regăsesc parţial numai primele două (generarea deşeurilor; stocarea provizorie, tratarea şi transportul deşeurilor).

Referiri despre ultimele două (valorificarea deşeurilor şi eliminarea deşeurilor) nu apar în nici un act al petentei. Efectuarea în datele de …. şi …… a două controale de către agentul constatator al …….nu exonerează petenta de a ţine un registru în conformitate cu dispoziţiile legale mai sus menţionate. Cum petenta nu a ţinut o evidenţa a gestiunii deşeurilor în conformitate cu modelul anexat la HG nr. 856/ 2002, instanţa reţine că procesul verbal îndeplineşte condiţia de temeinicie prevăzută de lege.

În ceea ce priveşte individualizarea sancţiunii contravenţionale, instanţa va avea în vedere dispoziţiile 21 alin.3 din OG nr. 5/ 2001 :” sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal”.

Instanţa constată că, contravenţia prevăzută la art. 9 lit. a din HG nr. 856/ 2002 se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 7500 lei. Raportat la faptul că petenta a ţinut un registru al gestionării deşeurilor, dar care era incomplet şi nu îndeplinea toate condiţiile cerute de lege, instanţa reţine că aplicarea sancţiunii amenzii în cuantumul minim prevăzut de lege reprezintă o corectă individualizare sancţiunii.

Având în vedere considerentele reţinute anterior instanţa apreciază ca fiind neîntemeiate susţinerile din cuprinsul plângerii contravenţionale şi, pe cale de consecinţa, faţă de prevederile art. 34 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, urmează a respinge plângerea formulată de petenta SC ……..SRL şi a menţine procesul-verbal nr. …….. ca fiind legal si temeinic.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro